Kde odpad separujú a kde ešte nie?

15.10.2013

Separácia odpadu na cintorínoch

Na Slovensku sa dlhodobo väčšina odpadu skládkuje, pričom separujeme len minimálne. Podľa údajov štatistického úradu Európskych spoločenstiev Eurostat sa v Európskej únii v roku 2011 recyklovalo alebo kompostovalo 40 % komunálneho odpadu, pričom v roku 2001 to bolo len 27 %. Na Slovensku poklesol podiel skládkovania komunálneho odpadu z 81 % v roku 2010 na 78 % v roku 2011. Oslovili sme všetky krajské a vybrané okresné mestá s otázkou, do akej miery zabezpečujú recykláciu odpadov na mestských cintorínoch. Žiaľ, nie všetci mali odvahu odpovedať.
 
palec-hore-zelenyBanská Bystrica – ÁNO
Pavol Bielik, vedúci cintorínskych a kremačných služieb

Príspevková organizácia Záhradnícke a rekreačné služby už siedmy rok zabezpečuje separáciu skla a plastov na tých najväčších cintorínoch: Centrálny cintorín mesta v Kremničke a Rímskokatolícky cintorín. Odhadom môžeme hovoriť o 50 percentnom zbieraní týchto komodít. Žiaľ, je horšie, že aj do kontajnerov na triedený odpad návštevníci hádžu aj iné smeti, alebo odhadzujú sklenené obaly aj so zbytkami vosku či obalmi zo sviečok. Následne sa musí už raz vyseparovaný odpad druhotne triediť, čo zvyšuje nákladovosť a znižuje príjem za vyseparované časti odpadu. Musím konštatovať, že sme od návštevníkov očakávali lepšiu disciplinovanosť pri spolupráci na separácii hore uvedených komodít. Najlepšie výsledky máme so sklom, pretože ho ročne na troch cintorínoch vyzbierame cca 2 750 kg. Do jednej zbernej nádoby sa zmestí 200 až 300 kilogramov skla, čo závisí od toho, ako sa pri vhodení rozbije. Plasty zatiaľ separujeme na centrálnom cintoríne v Kremničke. Ročne sa nám podarí vyzbierať približne 120 kg. Tu je veľmi dôležité, aby ľudia stláčali plastové fľaše, pretože inak platíme za vývoz vzduchu.
 
separacia_4654Samozrejme, pri cintorínskych prácach separujeme aj bio odpad. Jednak to ukladá zákon o odpadoch a tiež sme chceli znížiť množstvo neupotrebiteľných zvyškov. Ročne pri vyhrabávaní lístia a zberu konárov zo spadnutých stromov vyzbierame cca 3 500 bio odpadu. V jarnom a jesennom období drevo z rezaných stromov spracúvame samostatne, mulčovaním. Žiaľ, napríklad umelé kytice nemôžeme separovať, lebo na Slovensku ešte nie je spracovateľ takéhoto druhu odpadu. A tých umelých kytíc neustále geometricky pribúda. V roku 2013 by sme postupne chceli zaviesť triedenie skla aj na ďalšie cintoríny. Všetko to však závisí len a len na našich návštevníkoch, ako budú pristupovať k triedeniu cintorínskeho odpadu.

Vývoz všetkých kontajnerov na opad nám zabezpečuje zmluvný partner. Za zvoz jednotlivých nádob sú rôzne poplaky. Za kontajner skla sa platí 25,50 eur, za kontajner na plasty 2,76 eur. Bio odpad likvidujeme na náklady materskej organizácie.Keďže separácia sa zatiaľ neblíži k ideálnemu číslu 100 %, na poklese nákladovosti sme zatiaľ vplyv recyklácie nepocítili. Ale aj napriek tomu môžeme povedať, že máme isté výsledky a naďalej sa budeme snažiť triediť cintorínsky odpad. Separácia jednak prispieva k ochrane životného prostredia a taktiež vytvára krajšie prostredie na cintorínoch.

palec-dole-cervenaTrnava – NIE
Ing. Vladimír Butko, primátor

Mesto Trnava patrí dlhodobo k lídrom v oblasti triedeného zberu v celoslovenskom meradle. Otázka separácie na pohrebiskách v meste bola riešená už dávnejšie a niekoľkokrát. Pri zabezpečovaní recyklácie na pohrebiskách sa však naskytol problém, pretože zhodnocovatelia druhotných surovín avizovali, že nebudú ochotní odoberať sklo a plasty znehodnotené voskom (glejom zo sviečok). Z tohto dôvodu sme doposiaľ nepristúpili k zavedeniu triedeného zberu na pohrebiskách. Avšak v budúcnosti nevylučujeme zavedenie separácie na cintorínoch v meste Trnava, ak vyriešime uvedený problém.

palec-dole-cervenaŽilina – NIE
Ing. Igor Choma, primátor

Separovaný zber na cintorínoch mesto nezaviedlo. Nikdy nebola taká požiadavka a veľmi ťažko si vieme predstaviť, ako by to fungovalo v praxi. Na cintorínoch sa väčšinou tvoria špecifické druhy odpadov: rastlinné tkanivá, plastové a papierové plasty. Všetok komunálny odpad, ktorý sa vyprodukuje na území mesta, prechádza cez automatickú triediacu linku. Tá vyseparuje aj zložky odpadov z cintorínov, ktoré putujú ďalej na zhodnotenie činnosťou R1, takže spĺňame aj v súčasnosti platnú legislatívu v tejto oblasti.

palec-hore-zelenyTrenčín – ÁNO
Erika Ságová, hovorca Mestského úradu v Trenčíne, kancelária primátora

separacia_2096Mesto pre Pohrebníctvo Dvonč, ktoré spravuje naše cintoríny, zabezpečuje nádoby na komunálny odpad, za ktoré si platia ako podnikateľský subjekt. Pre občanov sú na cintorínoch umiestnené veľkoobjemové kontajnery, ktoré sú hradené z odpadovej položky rozpočtu mesta, nie z rozpočtu správcu cintorína. Keď sa kontajnery naplnia, správca cintorínov si cez mesto objedná vývoz a náš zmluvný partner spoločnosť Marius Pedersen ho zrealizuje. Na viacerých cintorínoch sú k dispozícii kontajnery na bioodpad a kontajnery na zmiešaný odpad. Z dôvodu, že cintorínsky odpad pozostáva z viacerých zložiek, jeho triedenie by bolo veľmi náročné.  Museli by sa o to pričiniť v prvom rade nájomcovia hrobových miest a návštevníci pohrebísk, ktorí tento odpad z hrobových miest a jeho bezprostredného okolia likvidujú.

Pri niektorých cintorínoch sme mali umiestnené aj nádoby na triedený odpad, no neosvedčilo sa to, v podstate v nich bol nahádzaný zmiešaný komunálny odpad. Minimálne percento návštevníkov cintorínov tento odpad dôkladne triedilo a rešpektovalo účel nádoby na triedený odpad.

palec-hore-zelenyNitra – ÁNO
PhDr. Andrej Jančovič, referent – redaktor, Útvar propagácie a Cestovného ruchu, Mestský úrad v Nitre

Separovaný zber je v Nitre celoplošne zavedený už viac ako 10 rokov. Na oddelený zber slúžia farebne odlíšené kontajnery, (modrý – papier, žltý – plast, zelený – sklo) ktoré sú rozmiestnené v dosahu cintorínov, prípadne v zberných dvoroch mesta. Zabezpečené sú i kontajnery na organický odpad. Mesto Nitra v roku 2012 vynaložilo na separovaný zber (bez prevádzky zberných dvorov) 106 124 eur. Priamo na cintorínoch je zatiaľ menší záujem o recykláciu, ale dúfame, že sa to zlepší. V roku 2012 mesto Nitra vyseparovalo z komunálneho odpadu (bez drobného stavebného odpadu) na svojom území 3 462 ton.

palec-dole-cervenaZvolen – NIE
Ing. Karol Boček, Mestský úrad Zvolen

Mesto Zvolen nezabezpečuje separovaný zber na cintorínoch.

palec-hore-zelenyTrebišov – ÁNO
Ľubomír Štefanko, riaditeľ mestských cintorínov v Trebišove

Na našich cintorínoch zbierame zložky komunálneho odpadu ako sú papier, sklo a plasty. Zároveň separujeme zelený odpad. Deje sa to už pár rokov, a dôvodom je ochrana životného prostredia. Zhodnocovanie tohto odpadu zabezpečujú materské Technické služby mesta Trebišov a ich separačné stredisko. Záujem o separovaný zber na cintorínoch nie je adekvátny vynaloženému úsiliu.

palec-hore-zelenyBardejov – ÁNO
Marián Novický, zástupca riaditeľa Bardejovského podniku služieb Bapos, mestský podnik Bardejov

Na území nášho mesta a v prímestských častiach sa vykonáva separácia odpadov už niekoľko rokov. Separácia odpadov z mestských cintorínov obnáša iné špecifiká ako bežná separácia odpadov. Prináša problém, ktorý sa dá veľmi ťažko v našich súčasných podmienkach riešiť, hlavne z dôvodu atypického zloženia cintorínskeho odpadu. Závisí v podstate na možnostiach rozpočtu obcí, technickom vybavení cintorínov a dobrovoľnosti obyvateľov resp. nájomcov hrobových miest vznikajúci odpad rozoberať a triediť. Zo skúseností vieme, že odpady vznikajúce na miestnych cintorínoch majú charakter zmiešaných odpadov, obsahujúcich v podstate kytice, ktorých súčasťou sú živé alebo umelé kvety, ihličie, ozdoby, stužky, celofány a pod., vence s obsahom slameného, hoblinového, papierového alebo PVC podkladu, drôtov, ihličia, umelých prvkov a taktiež ozdobných stúh, sklenené a umelé obaly sviečok, sklenené kryty lámp, zelený trávny odpad z hrobových miest, kamienky, drobná architektúra z rôznych materiálov podliehajúca časovému poškodeniu, PET fľaše ale aj igelitové tašky a bežný komunálny odpad.
 
separaciaNa hlavnom mestskom cintoríne máme umiestnené veľkoobjemové kontajnery na zmiešaný odpad, ale aj 1 100 litrové nádoby použiteľné na sklo, plasty, PET fľaše, obaly zo sviečok, vázy, kov. Okrem toho správa cintorína zabezpečuje pravidelne triedenie biologického odpadu vznikajúceho pri kosení verejných priestranstiev cintorínov, odburiňovaní chodníkov a pri úprave ich verejnej zelene. Tieto zložky sa vyvážajú na vlastný náklad a sú spracované na kompost a štiepku.
 
Užívatelia hrobových miest (hlavne staršia generácia a mládež) doposiaľ odmietajú rozoberať kytice, vence a rôzne ozdoby, dokonca na mnohých miestach, hlavne v okrajových častiach okolo oplotenia ale aj medzi hrobmi, vytvárajú vo večerných hodinách čierne skládky, ktoré správa a údržba z dôvodu anonymity pôvodcov následne likviduje. Z uvedených dôvodov sa náklady na likvidáciu odpadu čiastočne ušetria iba v adekvátnom objeme, v akom správca vo vlastnej réžii vyvezie získaný biologický odpad, kovy a prípadne starý papier z administratívy, po odpočítaní nákladov na odvoz a uloženie. Zastávame názor, že recyklácia cintorínskeho odpadu v našich podmienkach bude možná iba za podmienky zavedenia kamerového systému a uplatňovanie následných sankcii. Z finančného hľadiska sa zatiaľ tento zámer realizovať nepripravujeme.

Nakoľko triedenie odpadov je na miestnych cintorínoch, dá sa povedať, ešte iba v plienkach a národ sa k nemu stavia odmietavo, bude zrejme ešte pár rokov trvať, kým si obyvatelia zvyknú na tento náročnejší spôsob likvidácie odpadov. Zamestnanci správy cintorínov podľa možnosti priebežne upozorňujú nájomníkov hrobových miest a návštevníkov mestských cintorínov na to, aby pri odstraňovaní starých vencov a kytíc odstránili aspoň ich biologické časti a vhodili ich do kontajnera na bioodpad, avšak odozva je zväčša taká, že vznikajúci odpad užívatelia odstraňujú až vtedy, keď sa zamestnanci správy v ich blízkosti nenachádzajú. Aj napriek tomu, že je tento postup zdĺhavý a zložitý, veríme, že si naň postupne zvykneme ako na separáciu v domácnostiach. Občania si musia uvedomiť aj to, že len jeho dodržiavaním sa nám podarí odpad odvezený na skládku znížiť na minimum a čo je veľmi dôležité, je to cesta na udržanie poriadku na cintoríne, ktorý je miestom odpočinku ich zosnulých.

palec-dole-cervenaMalacky - NIE
Mgr. Michaela Janotová, vedúca oddelenia marketingu a tlačová tajomníčka

Mesto Malacky zatiaľ na cintorínoch nerobí triedený zber odpadu, hlavne na starom cintoríne nie je dostatok miesta na nové nádoby. Ak vyriešime, kam budeme voziť biologický odpad z mestskej zelene, mohli by sme zaviesť zber bio - odpadu aj na cintorínoch, ale iba pomocou menších nádob. Také sú zatiaľ plány do blízkej budúcnosti.

 
Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok