Pre čierne kšefty s mŕtvymi telami bol v roku 2005 zmenený Zákon o pohrebníctve.

29.01.2012

Súčasná legislatíva z pohľadu advokáta

Vtedy zakázali  v nemocniciach pohrebníctvam propagáciu svojich služieb. Napriek tomu dostával Úrad verejného zdravotníctva v tom čase viacero sťažností na nekalé praktiky, keďže nemocnice uzatvárali s pohrebníctvami exkluzívne zmluvy.  Pozreli sme sa trochu bližšie na to, ako vníma situáciu v novom zákone o pohrebníctve z právnej stránky Mgr. Dávid Štefanka, advokát z advokátskej kancelárie v Bratislave.

Podľa dôvodovej správy k zákonu o pohrebníctve stav, ktorý tu bol pred 1. januárom 2011 (pozn. pred účinnosťou zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve) prinášal časté a opakované konflikty medzi prevádzkovateľmi pohrebných služieb navzájom, medzi prevádzkovateľmi pohrebných služieb a prevádzkovateľmi pohrebísk a konflikty medzi zdravotníckymi zariadeniami a pohrebnými službami. „V konečnom dôsledku konflikty priniesli neriešiteľné situácie pre pozostalých. Dochádzalo k nadbytočným prevozom mŕtvych, ktoré boli vyúčtované pozostalým," dodáva advokát.

Nepovolaným vstup zakázaný
Nový zákon o pohrebníctve ustanovil povinnosť umožniť vstup prevádzkovateľom pohrebných služieb na pohrebiská za účelom vykonať pohrebné služby podľa vôle a objednávky obstarávateľa pohrebu. „Týmto bola splnená požiadavka Protimonopolného úradu SR, keď dochádzalo k zneužívaniu dominantného postavenia niektorých pohrebných služieb. Zákon zdôrazňuje právo obstarávateľa pohrebu na možnosť výberu pohrebnej služby, k čomu boli vytvorené podmienky aj  vyčlenením miestnosti pre dočasné uloženie mŕtvych v zariadeniach, kde došlo k úmrtiu. Vstup pohrebných služieb je dovolený len do takto vyčlenenej miestnosti, alebo do priestoru, kde je chladiace zariadenie, do ostatných častí je zakázaný," dodáva Dávid Štefanka.

Zákon platí aj v sociálnych službách
Blízke osoby alebo obstarávateľ pohrebu má podľa jeho slov právo rozhodovať o spôsobe pochovania mŕtveho, vybrať rozsah služby a  subjekt na vykonanie týchto služieb, a takto zabrániť pohrebným službám poskytovať služby, o ktoré nemá záujem. Táto povinnosť platí podľa slov advokáta vždy, teda aj vtedy, ak je nariadená pitva. „V zariadeniach sociálnych služieb je  právo výberu pohrebnej služby zabezpečené obvyklým spôsobom. Zákon upravuje, že plnoletá osoba prijatá do zariadenia sociálnych služieb je povinná určiť pohrebnú službu pri vstupe do zariadenia."  Legislatíva tiež presnejšie vymedzuje rozsah činností prevádzkovateľov pohrebných služieb a tieto služby sú rozšírené o počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, o prepravu rakvy na pohrebisku, nosenie rakvy a ukladanie rakvy do hrobu alebo hrobky. „Rozsah Prevádzkovanie pohrebnej služby môže zahŕňať aj iné činnosti, ktoré súvisia s pohrebom, a to: predaj rakiev a smútočných potrieb, zabezpečovanie a organizáciu smútočného obradu, poradenskú činnosť," spresňuje Dávid Štefanka.

Informujte prevádzkovateľa zariadenia
Pokiaľ sa ako pozostalí stretnete s konkrétnou ponukou pohrebných služieb v týchto zariadeniach, advokát odporúča informovať prevádzkovateľa daného zdravotníckeho zariadenia, alebo zariadenia sociálnych služieb. Treba ich upozorniť na porušovanie zákona. „Zároveň existuje možnosť ohlásiť to Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý prejednáva priestupky a správne delikty vzniknuté porušením zákona o pohrebníctve. Pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok," spresňuje advokát. Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa regionálny úrad verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo. „Základným pravidlom je, aby si pozostalí nedali nanútiť žiadnu ponúkanú službu, v tomto smere majú právo slobodného výberu poskytovateľa pohrebných služieb," uzatvára advokát.


-ZV- © Slovenské pohrebníctvo

Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok