§ 31-38 

Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.

 

Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38


Odkazy v texte so zátvorkou 21) a pod. nájdete v "Poznámkach pod čiarou" na konci tejto stránky

ZÁKON
z 3. marca 2010
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve§ 31

Náhrada nákladov

(1) Náklady spojené s výkonom dozoru uhrádza štát okrem nákladov spojených s výkonom dozoru podľa § 27 písm. c).

(2) Náklady, ktoré vzniknú pri plnení povinností ustanovených týmto zákonom, uhrádza ten, kto je povinný tieto povinnosti plniť.

(3) Ak sa v súvislosti s výkonom dozoru zistilo porušenie povinností, ktoré sú ustanovené týmto zákonom, môže regionálny úrad verejného zdravotníctva uložiť aj náhradu nákladov tomu, kto tieto povinnosti porušil.

(4) Náklady na uloženie ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení do 48 hodín od úmrtia osoby uhradí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti.

(5) Obstarávateľ pohrebu je povinný uhradiť náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v zdravotníckom zariadení po uplynutí 48 hodín od úmrtia alebo na pracoviskách úradu pre dohľad po uplynutí 48 hodín od vykonania pitvy ako aj náklady spojené s uložením ľudských pozostatkov v chladiacom zariadení pohrebnej služby alebo mraziacom zariadení pohrebnej služby.

(6) Prevádzkovateľ krematória má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby v krematóriu.

(7) Prevádzkovateľ pohrebiska má nárok na úhradu nákladov za služby poskytované prevádzkovateľovi pohrebnej služby na pohrebisku.


§ 32

Priestupky

(1) Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto

a) vykonal prehliadku mŕtveho tela a neoznámi regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, že mŕtvy bol v čase úmrtia nakazený nebezpečnou chorobou,

b) ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch,

c) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta podľa § 24 písm. a),

d) neužíva hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy podľa § 24 písm. b)

e) neudržiava prenajaté hrobové miesto v poriadku alebo nezabezpečí, aby príslušenstvo hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady podľa § 24 písm. c)

f) písomne neoznámi prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 24 písm. d),

g) neudržiava poriadok na pohrebisku podľa § 24 písm. e),

h) nedodržiava ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov podľa § 25 písm. a),

i) nezachováva dôstojnosť pohrebiska podľa § 25 písm. b),

j) nezaobchádza dôstojne s ľudskými pozostatkami alebo ľudskými ostatkami,

k) uloží na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky,

l) vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.

(2) Za priestupky podľa odseku 1 možno uložiť pokutu do 663 eur. Pri ukladaní pokuty sa prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania.

(3) Na priestupky a ich prejednávanie sa vzťahuje všeobecný predpis o priestupkoch. 40)

(4) Za priestupky podľa tohto zákona možno uložiť blokovú pokutu do výšky 66 eur.

(5) Priestupky podľa odseku 1 písm. a) a b) prejednáva a sankcie za ne ukladá regionálny úrad verejného zdravotníctva. Výnos z pokút je príjmom štátneho rozpočtu.

(6) Priestupky podľa odseku 1 písm. c) až l) prejednáva a sankcie za ne ukladá obec. Výnos z pokút je príjmom rozpočtu obce.

 

§ 33

Iné správne delikty

(1) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami

a) naloží s ľudskými pozostatkami inak, ako to ustanovuje § 3 ods. 4,

b) upravuje ľudské pozostatky, konzervuje, balzamuje alebo vystavuje počas obradu ľudské pozostatky alebo exhumuje ľudské ostatky osoby, ktorá bola v čase úmrtia nakazená nebezpečnou chorobou podľa § 4 ods. 1 písm. a),

c) vystavuje konzervované alebo balzamované ľudské pozostatky pred pochovávaním v rozpore s podmienkami určenými osobou, ktorá konzerváciu alebo balzamovanie vykonala podľa § 4 ods. 1 písm. c),

d) neoznámi po vykonaní prehliadky mŕtveho tela príslušnému orgánu radiačnej ochrany, že mŕtvy bol v čase úmrtia kontaminovaný rádionuklidmi, alebo zaobchádza s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami kontaminovanými rádionuklidmi, alebo pri ktorých existuje závažné podozrenie na ich kontamináciu rádionuklidmi, v rozpore s pokynmi vydanými príslušným orgánom štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany podľa § 3 ods. 11,

e) pochová na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky.

(2) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 1.

(3) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo poskytovateľ sociálnych služieb pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ak

a) neponechá mŕtve telo od úmrtia po dobu dvoch hodín na lôžku podľa § 5 ods. 1 písm. a),

b) nevedie záznam o oznámení úmrtia blízkej osobe alebo obci podľa § 5 ods. 1 písm. c),

c) nevydá bezodkladne ľudské pozostatky poverenej pohrebnej službe podľa § 5 ods. 1 písm. d),

d) nevedie záznam o odovzdaní ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. e),

e) nezabezpečí, aby sa v zdravotníckom zariadení a zariadení sociálnych služieb a v ich areáloch neponúkali, nepropagovali a neposkytovali informácie o pohrebných službách podľa § 5 ods. 1 písm. f),

f) nezabezpečí označenie ľudských pozostatkov podľa § 5 ods. 1 písm. g).

(4) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 3.

(5) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí poskytovateľ zdravotnej starostlivosti pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ak

a) neuloží ľudské pozostatky do chladiaceho zariadenia, ak zdravotnícke zariadenie nemá chladiace zariadenie vo vlastnom zariadení, neuloží ľudské pozostatky vo vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych vo vlastnom zariadení podľa § 5 ods. 2 písm. a),

b) neoznámi úmrtie poskytovateľovi sociálnych služieb, ak osoba, ktorej sa poskytovala ústavná zdravotná starostlivosť, bola predtým umiestnená v zariadení sociálnych služieb podľa § 5 ods. 2 písm. c)),

c) neodstráni pred odovzdaním ľudských pozostatkov pohrebnej službe z nich zdravotnícky materiál a hygienické potreby podľa § 5 ods. 2 písm. d),

d) umožní vstup pohrebným službám do iných priestorov zdravotníckeho zariadenia okrem vyčlenenej miestnosti na dočasné uloženie mŕtvych a do priestoru, kde je umiestnené chladiace zariadenie podľa § 5 ods. 2 písm. f),

e) nevydá potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod podľa § 5 ods. 2 písm. e).

(6) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 5.

(7) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí pracovisko úradu pre dohľad pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami, ak po vykonaní pitvy nezabezpečí, aby ľudské pozostatky pred ich odovzdaním pohrebnej službe boli zašité a umyté a bol z nich odstránený zdravotnícky materiál a hygienické potreby podľa § 5 ods. 4 písm. a).

(8) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 7.

(9) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prepravuje ľudské pozostatky a ľudské ostatky po pozemných komunikáciách v rozpore s § 6 ods. 1 až 6 a 8 a § 7 ods. 1.

(10) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 9.

(11) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebnej služby sa dopustí prevádzkovateľ pohrebnej služby, ak

a) nevedie evidenciu podľa § 8 ods. 4 písm. d),

b) nevedie evidenciu o pochovávaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 8 ods. 4 písm. e),

c) nemá k dispozícii chladiace zariadenie na ukladanie ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. g),

d) neukladá ľudské pozostatky do času pochovania do chladiaceho zariadenia podľa § 8 ods. 4 písm. h),

e) nezabezpečí prepravu ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov vozidlom podľa § 8 ods. 4 písm. j),

f) nemá k dispozícii aspoň dve transportné rakvy alebo dva transportné vaky podľa § 8 ods. 4 písm. k),

g) nemá vyhradený priestor na úpravu ľudských pozostatkov podľa § 8 ods. 4 písm. l),

h) neposkytuje zamestnancom osobné ochranné pracovné prostriedky a hygienický materiál podľa § 8 ods. 4 písm. n),

i) nevykonáva dezinfekciu vozidiel, pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok podľa § 8 ods. 4 písm. o),

j) využíva chladiace zariadenia a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad alebo v ich areáloch v rozpore s § 8 ods. 5,

k) neoznačí rakvu, transportnú rakvu alebo transportný vak podľa § 8 ods. 4 písm. p),

l) nepredloží prevádzkový poriadok pohrebnej služby vypracovaný podľa § 8 ods. 4 písm. q) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

m) nedodržiava prevádzkový poriadok pohrebnej služby,

n) nezabezpečí manipuláciu s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami pri činnosti pohrebnej služby osobami, ktoré sú s ním v pracovnoprávnom vzťahu alebo v obdobnom pracovnom vzťahu,

o) nezakáže pozostalým vstup do priestorov, v ktorých je umiestnené chladiace zariadenie a mraziace zariadenie,

p) nepostupuje podľa § 8 ods. 4 písm. f),

q) pochová ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky do hrobu, ktorý nespĺňa požiadavky podľa § 19 ods. 1,

r) uloží do hrobu ľudské pozostatky v rozpore s § 19 ods. 5,

s) neumiestni na viditeľnom a dostupnom mieste cenník pohrebných služieb.

(12) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 11.

(13) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní krematória sa dopustí prevádzkovateľ krematória, ak

a) nevedie evidenciu podľa § 11 ods. 3 písm. b),

b) nevedie evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 11 ods. 3 písm. c),

c) neukladá ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia podľa § 11 ods. 3 písm. e),

d) nesplní povinnosť podľa § 11 ods. 3 písm. i),

e) nepredloží prevádzkový poriadok vypracovaný podľa § 11 ods. 3 písm. l) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

f) nedodržiava prevádzkový poriadok krematória,

g) spopolní ľudské pozostatky osoby, ktorej totožnosť sa nezistila,

h) neumiestni na viditeľnom a dostupnom mieste cenník služieb.

(14) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 10 000 eur za správne delikty podľa odseku 13.

(15) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní balzamovania a konzervácie sa dopustí prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie, ak

a) nevedie evidenciu podľa § 13 ods. 3 písm. b),

b) nezabezpečí dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia podľa § 13 ods. 3 písm. d),

c) nepredloží prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie vypracovaný podľa § 13 ods. 3 písm. f) alebo každú jeho zmenu regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

d) nedodržiava prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.

(16) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 15.

(17) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva pri prevádzkovaní pohrebiska sa dopustí prevádzkovateľ pohrebiska, ak

a) má pohrebisko vybudovanú márnicu, ktorá nemá chladiace zariadenie podľa § 15 ods. 4,

b) nedodrží zákaz pochovávania nariadený príslušným orgánom štátnej správy podľa § 17 ods. 4 písm. f),

c) vykoná exhumáciu ľudských ostatkov bez vyjadrenia regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 19 ods. 8 písm. a),

d) nevedie evidenciu pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),

e) nesplní povinnosť podľa § 17 ods. 4 písm. k) alebo l).

f) nezabezpečí, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,

g) neumiestni na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb.

(18) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 300 eur do 5 000 eur za správne delikty podľa odseku 17.

(19) Správneho deliktu na úseku pohrebníctva sa dopustí fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ak vystavuje ľudské pozostatky v rozpore s § 3 ods. 12.

(20) Regionálny úrad verejného zdravotníctva uloží pokutu od 20 000 eur do 50 000 eur za správny delikt podľa odseku 19.

(21) Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri určení výšky pokuty prihliada na závažnosť, spôsob, čas trvania a následky protiprávneho konania. Pri opakovanom porušení možno pokutu zvýšiť až na dvojnásobok.

(22) Konanie o uloženie pokuty možno začať do jedného roka odo dňa, keď sa regionálny úrad verejného zdravotníctva dozvedel o porušení povinnosti, najneskôr však do troch rokov odo dňa, keď k porušeniu povinnosti došlo.

(23) Pokuta je splatná do 30 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o jej uložení.

(24) Regionálny úrad verejného zdravotníctva, ktorý pokutu uložil, môže povoliť odklad platenia pokuty alebo platenie v splátkach, ak vznikla okolnosť, ktorá znemožňuje zaplatenie pokuty, alebo okolnosť, ktorá odôvodňuje platenie v splátkach.

(25) Výnos z pokút uložených regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva je príjmom štátneho rozpočtu.


§ 34

Ochrana osobných údajov

Na spracovanie a uchovávanie osobných údajov sa vzťahuje osobitný zákon. 41)


§ 35

Spoločné ustanovenia

(1) Regionálne úrady verejného zdravotníctva a obce v konaní o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb – podnikateľov, právnických osôb a fyzických osôb postupujú podľa všeobecného predpisu o správnom konaní,42) ak tento zákon neustanovuje inak.

(2) Všeobecné ustanovenia o správnom konaní sa nevzťahujú na

a) rozhodovanie o žiadosti o exhumáciu ľudských ostatkov pred uplynutím tlecej doby podľa § 19 ods. 7 písm. b),

b) schválenie prevádzkového poriadku obcou podľa § 17 ods. 5 písm. a),

c) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva podľa § 19 ods. 8 písm. a),

d) podnet podľa § 23 ods. 2,

e) vydávanie pokynov na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11.

(3) Ak v tomto zákone nie je ustanovené inak, použijú sa na občianskoprávne vzťahy ustanovenia Občianskeho zákonníka.


§ 36

Prechodné ustanovenia

(1) Ak obec, ktorá ku dňu nadobudnutia účinnosti tohto zákona prevádzkuje pohrebisko na pozemku vo vlastníctve cirkvi a cirkev v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, oprávnenie prevádzkovať pohrebisko obci zostáva zachované. Cirkev, ktorá svoju požiadavku na zmenu prevádzkovateľa pohrebiska v lehote podľa predpisov platných do nadobudnutia účinnosti tohto zákona obci písomne neoznámila, že chce pohrebisko prevádzkovať sama, môže tak urobiť najskôr dňom 1. novembra 2015.

(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby a prevádzkovateľ krematória sú povinní upraviť prevádzkový poriadok podľa tohto zákona a vyžiadať si jeho schválenie regionálnym úradom verejného zdravotníctva najneskôr do jedného roka odo dňa nadobudnutia účinnosti tohto zákona.

(3) V ochrannom pásme existujúceho pohrebiska 50 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 50 m od pohrebiska pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.

(4) V ochrannom pásme krematória 100 m je možné umiestniť len tie budovy, ktoré boli schválené v územných plánoch pred 1. novembrom 2005 alebo boli schválené v územnom konaní rozhodnutím príslušného stavebného úradu pred 1. novembrom 2005. Budovy postavené v ochrannom pásme do 100 m od krematória pred 1. novembrom 2005 zostanú zachované.

(5) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorý využíva chladiace zariadenie a iné miestnosti v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch na prevádzkovanie pohrebnej služby, a tieto vlastní alebo má v nájme alebo vo výpožičke, v správe alebo užívaní v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb alebo na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch, môže ich využívať na prevádzkovanie pohrebnej služby do 31. decembra 2011.

(6) Konania o uložení pokút začaté do 31. decembra 2010 a neukončené právoplatným rozhodnutím sa dokončia podľa doterajších predpisov.

(7) Osvedčenia o odbornej spôsobilosti, ktorých platnosť bola podľa doterajších predpisov obmedzená na dobu určitú, sa menia na dobu neurčitú.

(8) Doterajšie právne vzťahy týkajúce sa užívania hrobového miesta zostávajú zachované za rovnakých podmienok, ako boli dohodnuté v právnom vzťahu, ak osoba alebo osoby oprávnené z tohto právneho vzťahu sú známe a podmienky užívania hrobového miesta sú splnené.


§ 36a

Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. januára 2020

(1) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, prevádzkovateľ krematória a prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie, ktorým oprávnenie prevádzkovať živnosť na danú činnosť vzniklo do 31. decembra 2019, zabezpečia splnenie povinností podľa § 8 ods. 4 písm. q) prvého bodu, § 11 ods. 3 písm. l) prvého bodu a § 13 ods. 3 písm. f) prvého bodu v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr do 31. mája 2020.

(2) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorému oprávnenie prevádzkovať živnosť pohrebnej služby vzniklo do 31. decembra 2019, zabezpečí splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 4 písm. g) v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020.

(3) Prevádzkovateľ pohrebnej služby, ktorému oprávnenie prevádzkovať živnosť pohrebnej služby vzniklo do 31. decembra 2019, zabezpečí splnenie povinnosti podľa § 8 ods. 4 písm. s) v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 31. marca 2020.

(4) Poskytovateľ zdravotnej starostlivosti zabezpečí plnenie povinností podľa § 5 ods. 3 v znení účinnom od 1. januára 2020 najneskôr od 30. júna 2020.

(5) Ochranné pásmo pohrebiska podľa § 15 ods. 7 v znení účinnom do 31. decembra 2019 zaniká najneskôr 31. marca 2020, ak si obec všeobecne záväzným nariadením neustanoví inú šírku ochranného pásma pohrebiska skôr.


§ 37

Zrušovacie ustanovenie

Zrušuje sa zákon č. 470/2005 Z. z. o pohrebníctve a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 355/2007 Z. z. a zákona č. 461/2008 Z. z.


§ 38

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januára 2011.
 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬


Poznámky pod čiarou

 

1) § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Trestný poriadok.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

7) § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

7a) § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

7c) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

8) § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

10) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

12) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14a) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14b) § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.

14c) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.

15) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

17) Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.

18) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

20) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.

23) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

24) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

25) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

26) § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

28) § 156 ods. 2 Trestného poriadku.

29) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.

30) § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

31) § 135 Občianskeho zákonníka.

32) § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

33a) § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.

34) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

37) § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z.

38) § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

41) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

42) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38

Návrat hore

Zdroj: Zákony pre ľudí