§ 11-20 

Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.

 

Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38


Odkazy v texte so zátvorkou 21) a pod. nájdete v "Poznámkach pod čiarou" na konci tejto stránky

ZÁKON
z 3. marca 2010
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve§ 11

Prevádzkovanie krematória

(1) Prevádzkovanie krematória je živnosťou. 18)

(2) Prevádzkovanie krematória zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich dočasné uloženie do spopolnenia,

b) spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

c) úpravu popola, uloženie popola do urny, skladovanie a odovzdávanie urien.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje krematórium (ďalej len „prevádzkovateľ krematória“), je povinná

a) prevziať od pohrebnej služby ľudské pozostatky a ľudské ostatky, ak je úmrtie doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, 6) ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu, 17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) viesť evidenciu o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia, miesto a dátum úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

3. doklady o mŕtvom, ktoré sa prevádzkovateľovi krematória odovzdali,

4. dátum a hodinu uloženia do chladiaceho zariadenia,

5. evidenčné číslo vozidla, ktorým boli ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky prepravené,

6. dátum spopolnenia a číslo záznamu o spopolnení,

7. dátum výzvy obstarávateľovi pohrebu na prevzatie urny s popolom,

8. dátum vydania urny s popolom vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu,

9. dátum uloženia popola na pohrebisku,

10. dátum likvidácie obrazovej dokumentácie,

c) viesť evidenciu o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu, ktorá obsahuje meno a priezvisko matky,

d) v krematóriu spopolňovať len ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky,

e) ukladať ľudské pozostatky alebo ľudské ostatky až do spopolnenia do chladiaceho zariadenia, ktoré spĺňa požiadavky uvedené v § 8 ods. 4 písm. h),

f) umožniť účasť obstarávateľa pohrebu alebo blízkych osôb v čase konečného uzavretia rakvy a pri jej vkladaní do žiaroviska kremačnej pece,

g) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri smútočných obradoch umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

h) zabezpečiť, aby rakva s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami bola pred vložením do žiaroviska kremačnej pece vybavená značkou nezničiteľnou ohňom; značka musí obsahovať číslo záznamu o spopolnení v súlade s evidenciou vedenou podľa písmena b); pri spopolňovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu údaje podľa písmena c),

i) zabezpečiť prostredníctvom videozáznamu monitorovanie procesu spopolňovania z dôvodu nezameniteľnosti ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov najneskôr od okamihu konečného uzavretia rakvy a jej vkladania do žiaroviska kremačnej pece a uchovávať videozáznam najmenej 12 mesiacov odo dňa spopolnenia,

j) uložiť popol spolu so značkou podľa písmena h) do pevne uzatvárateľnej urny a označiť ju číslom záznamu o spopolnení v súlade s vedenou evidenciou, menom a priezviskom mŕtveho, miestom a dátumom narodenia, miestom a dátumom úmrtia a spopolnenia,

k) vyzvať obstarávateľa pohrebu na prevzatie urny a vydať urnu s popolom poverenej pohrebnej službe, obstarávateľovi pohrebu alebo ním splnomocnenej osobe na základe plnomocenstva s úradne osvedčeným podpisom splnomocniteľa; ak obstarávateľ pohrebu neprevzal urnu s popolom do 12 mesiacov odo dňa spopolnenia, prevádzkovateľ krematória je oprávnený urnu s popolom otvoriť a popol uložiť do spoločného hrobu na pohrebisku a o postupe je povinný spísať zápisnicu, ktorú musí uchovávať po celý čas prevádzkovania krematória,

l) vypracovať podľa § 12 prevádzkový poriadok krematória a

1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,

m) dodržiavať prevádzkový poriadok krematória,

n) umiestniť na viditeľnom a dostupnom mieste cenník služieb.

(4) Prevádzkovateľ krematória je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup do krematória na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom a plánom pohrebných obradov určených prevádzkovateľom krematória.


§ 12

Prevádzkový poriadok krematória

Prevádzkový poriadok krematória obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa krematória,

b) postup pri prijímaní ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkov a postup pri prijímaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu na spopolnenie vrátane druhu rakiev, v ktorých sa môžu spopolňovať,

c) spôsob vedenia evidencie o spopolnených ľudských pozostatkoch a ľudských ostatkoch podľa § 11 ods. 3 písm. b),

d) spôsob vedenia evidencie o spopolnení potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu podľa § 11ods. 3 písm. c),

e) spôsob uloženia ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov do spopolnenia,

f) podmienky spopolňovania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov,

g) postup pri uskladňovaní a vydávaní urien s popolom,

h) postup pri nakladaní urny s popolom, ak nebola prevzatá,

i) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok,

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby do krematória.


§ 13

Balzamovanie a konzervácia

(1) Balzamovanie a konzervácia je živnosťou. 18)

(2) Prevádzkovanie balzamovania alebo konzervácie zahŕňa

a) prevzatie ľudských pozostatkov na balzamovanie alebo konzerváciu a ich dočasné uloženie,

b) balzamovanie,

c) konzerváciu,

d) odovzdanie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov s dokladom o vykonaní balzamovania alebo konzervácie.

(3) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje balzamovanie a konzerváciu (ďalej len „prevádzkovateľ balzamovania a konzervácie“), je povinná

a) prevziať ľudské pozostatky len vtedy, ak je úmrtie doložené

1. listom o prehliadke mŕtveho a štatistickým hlásením o úmrtí vystavený lekárom, 6) ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, alebo

2. pasom pre mŕtvolu, 17) ak ide o medzinárodnú prepravu ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov,

b) viesť evidenciu balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov, ktorá obsahuje

1. meno a priezvisko mŕtveho, miesto a dátum narodenia a dátum a miesto úmrtia, rodné číslo, ak bolo pridelené,

2. dátum a hodinu prevzatia ľudských pozostatkov,

3. dátum vydania balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov vrátane mena, priezviska a adresy príjemcu,

c) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania,

d) zabezpečiť dezinfekciu a sterilizáciu pracovných nástrojov a prístrojov, mechanickú očistu a dezinfekciu povrchových plôch miestností a ich vybavenia,

e) nakladať s odpadmi podľa osobitného predpisu, 4)

f) vypracovať podľa § 14 prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie a

1. predložiť ho príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva,

2. predkladať príslušnému regionálnemu úradu verejného zdravotníctva každú zmenu prevádzkového poriadku,

g) dodržiavať prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie.


§ 14

Prevádzkový poriadok balzamovania a konzervácie

Prevádzkový poriadok zariadenia obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa balzamovania a konzervácie,

b) spôsob vedenia evidencie balzamovaných alebo konzervovaných ľudských pozostatkov podľa § 13 ods. 3 písm. b),

c) podmienky prevádzky a zásady bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov,

d) postup pri vykonávaní dezinfekcie pracovných a prevádzkových priestorov, chladiacich zariadení a pracovných nástrojov a pomôcok.


§ 15

Zriadenie pohrebiska

(1) Obec je povinná zriadiť pohrebisko vo svojom katastrálnom území alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci; obec pri umiestnení nového pohrebiska musí zohľadniť jeho pietny charakter.

(2) Ak je kapacita pohrebísk v katastrálnom území obce nedostatočná, obec je povinná určiť priestor na rozšírenie existujúcich pohrebísk, zriadiť ďalšie pohrebisko alebo zabezpečiť pochovávanie na pohrebisku v inej obci.

(3) Rozšírenie existujúcich pohrebísk alebo zriadenie nového pohrebiska v obci nie je možné v inundačnom území 24) priľahlom k vodnému toku alebo v území ohrozovanom povodňami.

(4) Ak má pohrebisko vybudovanú márnicu, musí byť vybavené chladiacim zariadením podľa § 8 ods. 4 písm. h).

(5) Regionálny úrad verejného zdravotníctva má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, 23) vydáva pre územné konanie o zriadení pohrebiska a kolaudačné konanie o zriadení pohrebiska záväzné stanovisko.

(6) Ak sa má na pohrebisku pochovávať do hrobov a hrobiek, žiadosť o zriadenie nového pohrebiska musí obsahovať aj výsledky hydrogeologického prieskumu, z ktorých je zrejmé, že pozemok je vhodný na takýto spôsob pochovávania. Orgán štátnej vodnej správy má v územnom konaní o zriadení pohrebiska postavenie dotknutého orgánu, ktorý v konaní uplatňuje svoju pôsobnosť pri ochrane vôd.

(7) Obec môže všeobecne záväzným nariadením ustanoviť ochranné pásmo pohrebiska; obec vo všeobecne záväznom nariadení určí šírku ochranného pásma pohrebiska v rozsahu najviac 50 metrov od hranice pozemku pohrebiska, pravidlá umiestňovania a povoľovania budov a stavieb v ňom so zreteľom na pietny charakter pohrebiska a ustanoví činnosti, ktoré nie je možné v ochrannom pásme vykonávať počas pohrebu.

(8) Vlastník pozemku v ochrannom pásme má nárok na primeranú náhradu za obmedzenie užívania pozemku. Náklady spojené s technickými úpravami v ochrannom pásme a náhrady za obmedzenie užívania pozemku v ochrannom pásme uhrádza zriaďovateľ pohrebiska; ak sa vlastník pozemku v ochrannom pásme a zriaďovateľ pohrebiska o výške náhrady nedohodnú, rozhodne o nej súd.


§ 16

Neverejné pohrebisko

Neverejné pohrebisko je určené na pochovávanie príslušníkov cirkví, ktorým vnútorné predpisy neumožňujú pochovávanie ľudských pozostatkov na pohrebisku. Na prevádzkovanie neverejného pohrebiska sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona okrem § 19 ods. 1 písm. c).


§ 17

Prevádzkovanie pohrebiska

(1) Obec môže prevádzkovať pohrebisko sama alebo prostredníctvom právnickej osoby na tento účel zriadenej alebo prenechať jeho prevádzkovanie inému prevádzkovateľovi pohrebiska.

(2) Ak obec prevádzkuje pohrebisko prostredníctvom iného prevádzkovateľa pohrebiska, prevádzkovanie pohrebiska je živnosťou. 18)

(3) Prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a) vykopanie hrobu a zasypanie hrobu,

b) vykonávanie exhumácie,

c) vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkovaním pohrebiska,

d) správu pohrebiska,

e) správu márnice a domu smútku, ak sú na pohrebisku vybudované,

f) údržbu komunikácií a zelene na pohrebisku.

(4) Fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje pohrebisko (ďalej len „prevádzkovateľ pohrebiska“), je povinná

a) viesť evidenciu pohrebiska, ktorá sa člení na

1. evidenciu hrobových miest, ktorá musí obsahovať

1a) meno, priezvisko a dátum úmrtia osoby, ktorej ľudské ostatky sú uložené v hrobovom mieste,

1b) dátum uloženia ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov s uvedením hrobového miesta a hĺbky pochovania,

1c) záznam o nebezpečnej chorobe, ak mŕtvy, ktorého ľudské pozostatky sa uložili do hrobu alebo hrobky, bol nakazený nebezpečnou chorobou,

1d) meno, priezvisko a adresu miesta trvalého pobytu, ak je nájomcom fyzická osoba; názov obce, ak je nájomcom obec,

1e) dátum uzavretia zmluvy o nájme hrobového miesta 25) (ďalej len „nájomná zmluva“) a údaje o zmene nájomcu,

1f) údaje o vypovedaní nájomnej zmluvy a dátum jej skončenia,

1g) skutočnosť, či je hrob, hrobka alebo pohrebisko chránené ako národná kultúrna pamiatka alebo pamätihodnosť obce podľa osobitného predpisu 26) alebo či ide o vojnový hrob, 27)

1h) údaje o pochovaní potrateného ľudského plodu alebo predčasne odňatého ľudského plodu,

2. evidenciu prevádzkovania pohrebiska, ktorá musí obsahovať údaje o

2a) zákaze pochovávania a dobe jeho trvania, ak sa taký zákaz vydal,

2b) zrušení pohrebiska,

b) zdržať sa v styku s pozostalými necitlivého správania a pri pohrebnom obrade umožniť účasť cirkví a iných osôb v súlade s prejavenou vôľou obstarávateľa pohrebu,

c) vykonávať exhumáciu ľudských ostatkov podľa § 19,

d) zabezpečiť, aby hrob spĺňal požiadavky podľa § 19 ods. 1,

e) dodržiavať dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

f) dodržiavať zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,

g) pri výpovedi nájomnej zmluvy postupovať podľa § 22,

h) nakladať s odpadmi v súlade s osobitným predpisom, 4)

i) chrániť pohrebisko stavebnými a terénnymi úpravami pred zaplavením,

j) umiestniť na mieste obvyklom na pohrebisku cenník služieb,

k) umožniť pochovať potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod,

l) zabezpečiť po vykopaní hrobu fotografickú dokumentáciu, ktorá potvrdí splnenie požiadaviek podľa § 19 ods. 1 písm. a), c) a d) a § 19 ods. 5, a uchovávať ju najmenej do uplynutia tlecej doby.

(5) Ak obec nie je prevádzkovateľom pohrebiska, prevádzkovateľ pohrebiska je okrem povinností uvedených v odseku 3 povinný

a) predložiť obci na schválenie prevádzkový poriadok pohrebiska a predkladať obci na schválenie aj jeho zmeny,

b) evidenciu pohrebiska odovzdať najneskôr v deň ukončenia prevádzkovania pohrebiska príslušnej obci,

c) bezodkladne informovať obec o zákaze pochovávania,

d) po uplynutí výpovednej lehoty nájomnej zmluvy odovzdať pomník, náhrobné kamene, náhrobné dosky, oplotenie (ďalej len „príslušenstvo hrobu“) obci.

(6) Prevádzkovateľ pohrebiska je ďalej povinný umožniť prevádzkovateľovi pohrebnej služby vstup na pohrebisko na vykonanie pohrebnej služby podľa rozsahu dohodnutého s obstarávateľom pohrebu. Prevádzkovateľ pohrebnej služby sa riadi prevádzkovým poriadkom pohrebiska, plánom pohrebných obradov a pochovávania určeným prevádzkovateľom pohrebiska.

(7) Zmenou prevádzkovateľa pohrebiska nesmie dôjsť k narušeniu prevádzky pohrebiska.

(8) Pochovávať na pohrebisku iné ako ľudské pozostatky a ľudské ostatky je zakázané.


§ 18

Prevádzkový poriadok pohrebiska

(1) Prevádzkový poriadok pohrebiska obsahuje

a) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebiska,

b) rozsah služieb poskytovaných na pohrebisku,

c) povinnosti nájomcu pri údržbe hrobového miesta,

d) povinnosti návštevníkov pohrebiska v súvislosti s udržiavaním poriadku na pohrebisku a zachovaním dôstojnosti tohto miesta; spôsob a pravidlá používania zariadení pohrebiska a obradných siení, ak je takáto úprava potrebná,

e) čas, keď je pohrebisko prístupné verejnosti,

f) spôsob ukladania ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov, plán hrobových miest,

g) dĺžku tlecej doby podľa § 19 ods. 3,

h) spôsob vedenia evidencie pohrebiska podľa § 17 ods. 4 písm. a),

i) spôsob nakladania s odpadmi podľa osobitného predpisu, 4)

j) podmienky vstupu prevádzkovateľa pohrebnej služby na pohrebisko,

k) podmienky ekologického pochovávania, ak prevádzkovateľ pohrebiska takéto pochovávanie umožňuje,

l) cenník služieb.

(2) Prevádzkový poriadok pohrebiska schvaľuje obec všeobecne záväzným nariadením. Prevádzkový poriadok pohrebiska musí byť verejnosti prístupný na mieste obvyklom na pohrebisku.


§ 19

Ukladanie ľudských pozostatkov a exhumácia ľudských ostatkov

(1) Hrob na ukladanie ľudských pozostatkov musí spĺňať tieto požiadavky:

a) hĺbka pre dospelú osobu a dieťa staršie ako 10 rokov musí byť najmenej 1,6 m, pre dieťa mladšie ako 10 rokov najmenej 1,2 m, pre potratený ľudský plod alebo predčasne odňatý ľudský plod najmenej 0,7 m; prehĺbený hrob musí mať hĺbku aspoň 2,2 m,

b) dno musí ležať najmenej 0,5 m nad hladinou podzemnej vody,

c) bočné vzdialenosti medzi jednotlivými hrobmi musia byť najmenej 0,3 m,

d) rakva s ľudskými pozostatkami musí byť po uložení do hrobu zasypaná skyprenou zeminou vo výške 1,2 m; ak ide o rakvu s potrateným ľudským plodom alebo predčasne odňatým ľudským plodom, vo výške 0,7 m.

(2) Na dvojhrob a viachrob sa nevzťahujú požiadavky ustanovené v odseku 1 písm. c).

(3) Ľudské ostatky musia byť uložené v hrobe najmenej do uplynutia tlecej doby, ktorá podľa zloženia pôdy musí trvať najmenej 10 rokov.

(4) Ak sa zistí, že ľudské ostatky nie sú ani po uplynutí ustanovenej tlecej doby zotleté, tlecia doba sa musí primerane predĺžiť na základe výsledkov hydrogeologického prieskumu.

(5) Pred uplynutím tlecej doby sa môžu do toho istého hrobu uložiť ďalšie ľudské pozostatky, ak je ich možné umiestniť nad úroveň naposledy pochovaných ľudských ostatkov a vrstva uľahnutej zeminy nad vrchnou rakvou bude najmenej 1 m.

(6) Do hrobky je možné uložiť aj viacero rakiev s ľudskými pozostatkami alebo s ľudskými ostatkami; rakva uložená do hrobky musí byť zabezpečená pred únikom zápachu do okolia a musí byť vyrobená tak, aby chránila ľudské ostatky pred hlodavcami.

(7) Ľudské ostatky je možné exhumovať na

a) príkaz sudcu alebo prokurátora, 28) alebo

b) žiadosť obstarávateľa pohrebu alebo blízkej osoby, ak obstarávateľ pohrebu už nežije, alebo na žiadosť obce, ak bola obstarávateľom pohrebu.

(8) Žiadosť o exhumáciu podľa odseku 7 žiadateľ podáva prevádzkovateľovi pohrebiska, na ktorom sú ľudské ostatky uložené, a musí obsahovať

a) vyjadrenie regionálneho úradu verejného zdravotníctva, ak ide o ľudské ostatky pred uplynutím tlecej doby,

b) list o prehliadke mŕtveho a štatistické hlásenie o úmrtí, 6)

c) nájomnú zmluvu vydanú prevádzkovateľom pohrebiska, ak budú ľudské ostatky uložené na inom pohrebisku,

d) identifikačné údaje prevádzkovateľa pohrebnej služby, ktorý ľudské ostatky prevezie.

(9) Ak prevádzkovateľ pohrebiska žiadosti podľa odseku 8 nevyhovie, rozhodne o nej súd.

(10) Na rozhodovanie o exhumácii vojnovej obete sa vzťahuje osobitný zákon. 29)

(11) Náklady na exhumáciu uhradí ten, kto o ňu požiadal.


§ 20

Zákaz pochovávania

(1) Ak by ďalším pochovávaním na pohrebisku mohlo dôjsť k ohrozeniu zdravia ľudí alebo kvality podzemnej vody, môže pochovávanie zakázať príslušný orgán štátnej správy. 30)

(2) Na pohrebisku, kde je zakázané pochovávanie ľudských pozostatkov do zeme, možno ďalej pochovávať iným spôsobom, ak príslušný orgán štátnej správy, ktorý pochovávanie zakázal, s navrhovaným spôsobom pochovávania súhlasí.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Poznámky pod čiarou

1) § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Trestný poriadok.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

7) § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

7a) § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

7c) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

8) § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

10) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

12) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14a) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14b) § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.

14c) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.

15) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

17) Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.

18) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

20) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.

23) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

24) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

25) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

26) § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

28) § 156 ods. 2 Trestného poriadku.

29) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.

30) § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

31) § 135 Občianskeho zákonníka.

32) § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

33a) § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.

34) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

37) § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z.

38) § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

41) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

42) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38

Návrat hore

Zdroj: Zákony pre ľudí