§ 21-30 

Znenie Zákona č. 131/2010 Z.z. po zapracovaní novelizácie Zákonom č. 398/2019 Z.z.

 

Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38


Odkazy v texte so zátvorkou 21) a pod. nájdete v "Poznámkach pod čiarou" na konci tejto stránky

ZÁKON
z 3. marca 2010
č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve§ 21

Nájomná zmluva

(1) Právo užívať hrobové miesto vzniká uzavretím nájomnej zmluvy. 25)

(2) Uzavretím nájomnej zmluvy prevádzkovateľ pohrebiska prenecháva za nájomné nájomcovi hrobové miesto na uloženie ľudských pozostatkov alebo ľudských ostatkov. Nájomná zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú; nesmie sa vypovedať skôr ako po uplynutí tlecej doby, ak tento zákon neustanovuje inak.

(3) Prevádzkovateľ pohrebiska musí zabezpečiť počas trvania nájomnej zmluvy prístup k hrobovému miestu a zdržať sa akýchkoľvek zásahov do hrobového miesta okrem prípadov, ak je potrebné zabezpečiť prevádzkovanie pohrebiska. O pripravovanom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný vopred písomne informovať nájomcu; o už uskutočnenom zásahu je prevádzkovateľ pohrebiska povinný bezodkladne písomne informovať nájomcu.

(4) Pri úmrtí nájomcu hrobového miesta má prednostné právo na uzavretie novej nájomnej zmluvy na hrobové miesto osoba blízka; ak je blízkych osôb viac, tá blízka osoba, ktorá doručí písomnú žiadosť ako prvá, preukáže svoj status blízkej osoby k zomrelému nájomcovi rodným listom alebo čestným vyhlásením s úradne osvedčeným podpisom vyhlasujúc tento vzťah k zomrelému nájomcovi a ktorej prevádzkovateľ písomne ako prvej potvrdí využitie prednostného práva. Prednostné právo na uzatvorenie nájomnej zmluvy možno uplatniť najneskôr do jedného roka od úmrtia nájomcu hrobového miesta.


§ 22

Výpoveď nájomnej zmluvy

(1) Prevádzkovateľ pohrebiska je povinný vopred upozorniť nájomcu na vypovedanie nájomnej zmluvy najmenej šesť mesiacov pred dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť. Prevádzkovateľ pohrebiska musí na túto skutočnosť nájomcu písomne upozorniť; ak sa s nájomcom vopred písomne dohodne na elektronickej podobe komunikácie prostredníctvom elektronickej pošty alebo prostredníctvom krátkej textovej správy, oznámi mu to týmto spôsobom.

(2) Prevádzkovateľ pohrebiska nájomnú zmluvu vypovie, ak

a) závažné okolnosti na pohrebisku znemožňujú trvanie nájmu hrobového miesta,

b) sa pohrebisko zruší,

c) nájomca ani po upozornení podľa odseku 1 nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta.

(3) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), musí so súhlasom nájomcu zabezpečiť iné hrobové miesto a na vlastné náklady preložiť ľudské ostatky vrátane príslušenstva hrobu na nové hrobové miesto.

(4) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodov uvedených v odseku 2 písm. a) a b), je povinný výpoveď nájomnej zmluvy doručiť nájomcovi najmenej tri mesiace predo dňom, keď sa má hrobové miesto zrušiť; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.

(5) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c), je povinný výpoveď doručiť nájomcovi najneskôr do dvoch mesiacov po uplynutí lehoty, na ktorú bolo nájomné zaplatené; ak mu nie je známa adresa nájomcu alebo sídlo nájomcu, uverejní túto informáciu na mieste obvyklom na pohrebisku s uvedením mena a priezviska nájomcu hrobového miesta a čísla hrobového miesta.

(6) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovedal nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca je známy, výpovedná lehota uplynie do jedného roka odo dňa doručenia výpovede. Prevádzkovateľ pohrebiska vyzve nájomcu, aby najneskôr do tejto lehoty odstránil z hrobového miesta príslušenstvo hrobu; ak ho v tejto lehote neodstráni, po uplynutí výpovednej lehoty ho prevádzkovateľ pohrebiska, ktorý prevádzkuje pohrebisko ako živnosť, odovzdá obci; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje sa opustenú vec.31)

(7) Ak prevádzkovateľ pohrebiska vypovie nájomnú zmluvu z dôvodu uvedeného v odseku 2 písm. c) a nájomca nie je známy, uverejní výpoveď nájomnej zmluvy na mieste obvyklom na pohrebisku. Výpovedná lehota uplynie tri roky odo dňa, odkedy nebolo nájomné zaplatené. Prevádzkovateľ pohrebiska ponechá po túto lehotu príslušenstvo hrobu na hrobovom mieste s označením, že ide o trojročné uloženie, počas ktorého sa môže nájomca prihlásiť; po uplynutí výpovednej lehoty sa príslušenstvo hrobu považuje za opustenú vec.31)

(8) Ak prevádzkovateľ pohrebiska postupuje podľa odsekov 6 a 7, musí zabezpečiť obrazovú dokumentáciu hrobového miesta so stručným opisom stavu príslušenstva hrobu.


§ 23

Zrušenie pohrebiska

(1) Pohrebisko môže obec zrušiť až po uplynutí tlecej doby všetkých ľudských ostatkov uložených na pohrebisku.

(2) Pohrebisko môže obec zrušiť aj pred uplynutím tlecej doby uvedenej v odseku 1 len z dôvodov uvedených v § 20 ods. 1 alebo z dôvodu verejného záujmu na základe podnetu príslušného orgánu štátnej správy; 30) verejný záujem musí byť riadne odôvodnený.

(3) Ten, v koho záujme sa pohrebisko zruší, je povinný zabezpečiť a uhradiť exhumácie a preloženie ľudských ostatkov, hrobov s príslušenstvom a hrobiek na nové hrobové miesto na inom pohrebisku.

(4) Ak sa pohrebisko zrušilo, musí sa premiestniť trávový porast a skrývka na

a) rozptylovej lúke do hĺbky 10 cm,

b) vsypovej lúke do hĺbky zodpovedajúcej najnižšej úrovni uloženia popola.

(5) Nezotleté ľudské ostatky po uplynutí tlecej doby je povinný ten, v koho záujme sa pohrebisko zrušilo, zhromaždiť a pochovať na inom pohrebisku.

(6) Hroby, hrobky alebo pohrebiská, ktoré sú vyhlásené za národné kultúrne pamiatky, sa môžu zrušiť len na základe rozhodnutia Pamiatkového úradu Slovenskej republiky o zrušení vyhlásenia hrobu, hrobky alebo pohrebiska za národnú kultúrnu pamiatku. Hroby a hrobky, ktoré sú evidované v zozname pamätihodností obce, sa môžu zrušiť len po predchádzajúcom súhlase obce.

(7) Zrušenie vojnových hrobov upravuje osobitný zákon. 27)


§ 24

Povinnosti nájomcu hrobového miesta

Nájomca hrobového miesta je povinný

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku, ktoré sa týkajú povinností nájomcu hrobového miesta,

b) užívať hrobové miesto podľa nájomnej zmluvy,

c) udržiavať prenajaté hrobové miesto v poriadku a zabezpečiť, aby príslušenstvo k hrobu neohrozilo bezpečnosť návštevníkov pohrebiska, a to na vlastné náklady,

d) písomne oznamovať prevádzkovateľovi pohrebiska všetky zmeny údajov, ktoré sú potrebné na vedenie evidencie podľa § 17 ods. 4 písm. a),

e) udržiavať poriadok na pohrebisku.


§ 25

Povinnosti návštevníka pohrebiska

Návštevník pohrebiska je povinný

a) dodržiavať ustanovenia prevádzkového poriadku pohrebiska, ktoré sa týkajú povinností návštevníkov,

b) zachovávať dôstojnosť pohrebiska.


§ 26

Odborná spôsobilosť a odborná príprava

(1) Na prevádzkovanie pohrebnej služby, na prevádzkovanie pohrebiska a na prevádzkovanie krematória je potrebná odborná spôsobilosť, 32) ktorá sa získa po absolvovaní odbornej prípravy v akreditovanej vzdelávacej ustanovizni 33) a po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou na preskúšanie odbornej spôsobilosti podľa osobitného predpisu.33a)

(2) Osvedčenie o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie balzamovania a konzervácie sa vydá, ak má žiadateľ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo 34) a najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.

(3) Náležitosti žiadosti o overenie odbornej spôsobilosti a vydávanie osvedčení o odbornej spôsobilosti upravuje osobitný predpis. 32)

(4) Odborná spôsobilosť sa uzná osobám, ktoré získali kvalifikáciu v iných členských štátoch Európskej únie alebo v iných štátoch, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore.

(5) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebiska zahŕňa

a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodovanie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebiska,

b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva, ktoré súvisia s prevádzkovaním pohrebiska.

(6) Odborná príprava na prevádzkovanie pohrebnej služby zahŕňa

a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na dohodnutie pochovania a psychológiu rokovania s pozostalými, na postup pri preprave a pochovávaní ľudských pozostatkov, postup pri úprave a dočasnom uložení a vystavení ľudských pozostatkov, na exhumáciu ľudských ostatkov, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, technické a prevádzkové vybavenie pohrebnej služby,

b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva a trestného práva súvisiace s prevádzkovaním pohrebnej služby,

c) všeobecnú časť v rozsahu najmenej 10 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami a ľudskými ostatkami.

(7) Odborná príprava na prevádzkovanie krematória zahŕňa

a) prevádzkovú časť v rozsahu najmenej 40 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami pred spopolnením, na spopolňovanie ľudských pozostatkov a ľudských ostatkov a ich ukladanie do urien, na problematiku prevádzkovania kremačných pecí a súvisiacich technických a prevádzkových zariadení, na bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci a na otázky ochrany životného prostredia,

b) právnu časť v rozsahu najmenej 20 vyučovacích hodín, ktorá je zameraná na úpravu zaobchádzania s ľudskými pozostatkami, ľudskými ostatkami a na znalosti z občianskeho práva, obchodného práva, pracovného práva, trestného práva a iných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s prevádzkovaním krematória z hľadiska ochrany životného prostredia.35)


§ 27

Orgány dozoru

Orgány výkonu dozoru na úseku pohrebníctva sú:

a) Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len „úrad verejného zdravotníctva“), 36)

b) regionálne úrady verejného zdravotníctva, 37)

c) obce.


§ 28

Úrad verejného zdravotníctva

Úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva

a) riadi a koordinuje dozor,

b) je odvolacím orgánom 38) vo veciach, v ktorých v prvom stupni rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva.


§ 29

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri výkone dozoru na úseku pohrebníctva

a) vydáva vyjadrenie podľa § 19 ods. 8 písm. a),

b) vydáva zákaz pochovávania podľa § 20 ods. 1,

c) podáva podnet na zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 2,

d) vykonáva dozor nad dodržiavaním ustanovení tohto zákona,

e) ukladá náhradu nákladov podľa § 31,

f) prejednáva priestupky podľa § 32,

g) prejednáva iné správne delikty podľa § 33,

h) vydáva pokyny na zaobchádzanie s ľudskými pozostatkami podľa § 3 ods. 11 ako orgán štátnej správy v oblasti radiačnej ochrany. 7a)


§ 30

Obec

(1) Obec na úseku pohrebníctva

a) schvaľuje prevádzkový poriadok pohrebiska podľa § 17 ods. 5 písm. a),

b) nariaďuje zrušenie pohrebiska podľa § 23 ods. 1,

c) zabezpečuje v súlade s osobitným predpisom 39) plnenie činností, a to

1. § 11 ods. 4, § 17 ods. 4 písm. a), c) až j) a ods. 6,

2. § 18 ods. 2,

3. § 19 ods. 1 až 6,

4. § 23 ods. 6.

d) prejednáva priestupky podľa § 32.

(2) Ak do 96 hodín od úmrtia nikto nezabezpečí pochovanie alebo ak sa nezistila totožnosť mŕtveho do siedmich dní od úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, na ktorej území došlo k úmrtiu; ak nie je známe miesto úmrtia, pochovanie zabezpečí obec, v ktorej katastrálnom území sa ľudské pozostatky našli.

(3) Ak ide o ľudské pozostatky cudzinca, obec podľa odseku 2 je povinná bezodkladne oznámiť jeho úmrtie Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo príslušnej diplomatickej misii, alebo konzulárnemu úradu štátu, ktorého bol mŕtvy štátnym príslušníkom; ak obec nedostane do 14 dní odo dňa oznámenia úmrtia z Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky alebo z príslušnej diplomatickej misie, alebo z konzulárneho úradu štátu oznámenie o zabezpečení prepravy ľudských pozostatkov alebo súhlas na ich pochovanie na území Slovenskej republiky, pochovanie ľudských pozostatkov zabezpečí obec.

 

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Poznámky pod čiarou

1) § 43 zákona č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

2) § 2 zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

3) Trestný poriadok.

4) Zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

5) § 4 zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

6) § 47b zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 351/2017 Z. z.

7) § 6 ods. 1 a príloha č. 1 zákona č. 355/2007 Z. z.

7a) § 4 zákona č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

7b) § 2 ods. 5 a § 41 ods. 5 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

7c) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

8) § 31 zákona č. 435/2000 Z. z. o námornej plavbe v znení neskorších predpisov.

10) § 7 zákona č. 578/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

11) § 35, 38 a 39 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení zákona č. 317/2009 Z. z.

12) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých predpisov v znení neskorších predpisov.

13) § 116 Občianskeho zákonníka.

14) Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.

14a) § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14b) § 28 ods. 4 písm. c) zákona č. 87/2018 Z. z.

14c) § 15 zákona č. 87/2018 Z. z.

15) § 23 zákona č. 725/2004 Z. z. o podmienkach prevádzky vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

16) Dohovor o prevoze tiel mŕtvych osôb (oznámenie č. 11/2003 Z. z.).

17) Čl. 3 Dohovoru o prevoze tiel mŕtvych osôb.

18) Príloha č. 2 zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov.

19) Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 391/2006 Z. z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na pracovisko.

20) Zákon č. 308/1991 Zb. o slobode náboženskej viery a postavení cirkví a náboženských spoločností v znení neskorších predpisov.

21) Zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

22) § 156 ods. 1 Trestného poriadku.

23) § 140a zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení zákona č. 540/2008 Z. z.

24) Zákon č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami.

25) § 663 až 684 Občianskeho zákonníka.

26) § 14 zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov.

27) Zákon č. 130/2005 Z. z. o vojnových hroboch v znení neskorších predpisov.

28) § 156 ods. 2 Trestného poriadku.

29) § 6 ods. 2 písm. e) zákona č. 130/2005 Z. z.

30) § 48 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Zákon č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov.

31) § 135 Občianskeho zákonníka.

32) § 16 zákona č. 355/2007 Z. z. v znení neskorších predpisov.

33) Zákon č. 568/2009 Z. z. o celoživotnom vzdelávaní.

33a) § 15 ods. 3 písm. d) zákona č. 355/2007 Z. z.

34) Príloha č. 1 k nariadeniu vlády Slovenskej republiky č. 322/2006 Z. z. o spôsobe ďalšieho vzdelávania zdravotníckych pracovníkov, sústave špecializačných odborov a sústave certifikovaných pracovných činností v znení neskorších predpisov.

35) Napríklad zákon č. 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdušia a ktorým sa dopĺňa zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších predpisov (zákon o ovzduší) v znení neskorších predpisov, zákon č. 223/2001 Z. z. v znení neskorších predpisov.

36) § 3 ods. 1 písm. b) a § 5 zákona č. 355/2007 Z. z.

37) § 3 ods. 1 písm. c) a § 6 ods. 1 a 2 zákona č. 355/2007 Z. z.

38) § 5 ods. 4 písm. i) zákona č. 355/2007 Z. z.

39) Zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

40) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov.

41) Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

42) Zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov.Prejsť na paragrafy:
 

§ 1-10

§ 11-20

§ 21-30

§ 31-38

Návrat hore

Zdroj: Zákony pre ľudí