Rozhovor s primátorom Levíc

06.01.2014

Limitovali rozmery pomníkov a uličiek

Levické cintoríny by sa mohli stať inšpiráciou pre ostatných správcov pohrebísk na Slovensku. Problém s nedostatkom voľných hrobových miest pre pochovávanie mesto vyriešilo rozšírením hlavného cintorína na ulici SNP. Mestskí radní okrem toho na novej časti pohrebiska limitovali rozmery pomníkov, uličiek a dali vysadiť nové kríky, čím sa nielen využívajú efektívnejšie pozemky, ale samotné okolie pôsobí estetickejšie. O problematike pohrebníctva v Leviciach sme sa rozprávali s primátorom Ing. Štefanom Mišákom.

Cintoríny v Leviciach a v mestských častiach spravujete vlastnými kapacitami. Prečo ste sa rozhodli pre mestskú organizáciu?
Z finančných prepočtov nám vyšlo, že je pre nás ekonomicky výhodnejšie spravovať cintoríny pracovníkmi mestského úradu, ako súkromnou spoločnosťou. Okrem toho sme takto výrazne operatívnejší pri zmenách a celkovo máme aj menej negatívnych ohlasov od majiteľov hrobových miest. Činnosti podľa § 17 zákona č. 131/2010 o pohrebníctve zabezpečujeme svojimi pracovníkmi (poskytovanie obradov, exhumácie, vedenie evidencie súvisiacej s prevádzkou pohrebiska, správu domu smútku). Pohreby zabezpečujeme v slovenčine a podľa priania aj v maďarčine. Máme uzatvorené dohody o vykonaní práce, zmluvu s rečníkmi aj spevákmi.

Aké pohrebiská sú na území Levíc?
Na území mesta Levice je päť pohrebísk. Najväčšie z nich je na ulici SNP, ktoré sa delí na mestský cintorín, vojenský cintorín, cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi, cintorín rímsko-katolíckej cirkvi a cintorín evanjelickej cirkvi. Pohrebiská Rímsko-katolíckej cirkvi máme v prenájme do roku 2020, respektíve cintoríny Evanjelickej cirkvi Levice do roku 2022. Aj v Kalinčiakove a Malom Kiari sa pohrebisko delí na mestský cintorín a cintorín reformovanej kresťanskej cirkvi. V Čankove je pohrebisko evanjelickej cirkvi a v Horši mestské pohrebisko.

Ing_stefan_misak_levice_prim_5455
Ing. Štefan Mišák je primátorom mesta Levice od roku 2003. Narodil sa v Karlových Varoch. Po ukončení štúdia na Strednej priemyselnej škole, Nové Mesto nad Váhom, študijný odbor automatizačná a prístrojová technika v roku 1972 prešiel na Slovenskú vysokú školu technickú (SVŠT), Strojnícka fakulta, Bratislava. V roku 1983 ukončil postgraduálne štúdium so zameraním na jadrovú energetiku a neskôr, v roku 1990 doplňujúce pedagogické štúdium na Katedre inžiniersko - humanitných vied - Manažérske štúdium „školiteľ manažmentu“. V rokoch 1979 až 2002 pracoval na Strednej priemyselnej škole Levice ako učiteľ odborných strojárskych predmetov, zástupca riaditeľa, riaditeľ.
V Leviciach je taktiež vojenský a židovský cintorín. Do akej miery sa vám darí udržovať tieto pohrebiská?
O vojenský cintorín, ktorý je na ulici SNP, sa stará priamo mesto, pričom tu nemáme žiadny problém. Kedysi boli pochovaní vojaci aj priamo na Námestí hrdinov, ale po vojne boli telá exhumované a presunuté do Štúrova. Na mieste dnes stojí pamätník hrdinov, ktorý sme nedávno rekonštruovali. Pamätník bol počas obnovy obložený spišským travertínom, pričom nad celou obnovou dohliadal pôvodný autor diela, ktorý bol s výsledkom mimoriadne spokojný. Židovský cintorín spravuje miestna židovská obec.

Aká je kapacita voľných hrobových miest pre pochovávanie?
Na všetkých piatich cintorínoch spravujeme približne 8 500 hrobových miest, pričom v súčasnosti máme voľných vyše 1 000 hrobových miest. V minulosti nám hrozilo, že  do roka nebudeme mať kde pochovávať, ale situáciu sa nám podarilo stabilizovať po tom, čo sme sa dohodli s cirkvou o zámene mestských pozemkov. V roku 2011 sme za 387 187,54 eur rozšírili pohrebisko na ulici SNP o cca 900 hrobových miest. V novovybudovanom cintoríne je dostatok hrobových miest na pochovávanie. Hrobové miesta prenajímame iba na priame pochovávanie a aj vďaka týmto opatreniam sme zatiaľ zaplnili len 90 hrobových miest. Taktiež máme viaceré nezaplatené hrobové miesta v historickej časti cintorína, ktoré sú tiež k dispozícii na pochovávanie. Okrem toho od roku 2008 na cintoríne na ulici SNP máme urnový háj s kapacitou 1 070 miest, pričom značná časť (844) je ešte voľná.

Okrem rozšírenia cintorína ste aj rekonštruovali miestny Dom smútku na pohrebisku na ulici SNP.
V roku 2013 sa začala vykonávať rekonštrukcia Domu smútku na pohrebisku na ulici SNP. Vo februári sme vykonali obnovu kancelárií obradnej miestnosti, vymenili opotrebované chladiace zariadenia na ukladanie ľudských ostatkov za nové, čím sme zvýšili kapacitu týchto zariadení pre 6 nebožtíkov. Celkové náklady na rekonštrukciu sú zatiaľ vo výške cca 160 tisíc eur.

Nielen, že ste rozšírili najväčší cintorín, ale ste aj limitovali maximálne rozmery pomníkov v novej časti pohrebiska.
Stanovenie maximálnych rozmerov hrobového miesta má estetický, ale aj ekonomický dôvod. Na jednej strane sú hrobové miesta usporiadané v jednom rade, na druhej sa cintorín bude zapĺňať pomalšie. Máme skúsenosti z minulých rokov, keď sme umiestňovanie hrobov neupravovali, že vlastníci hrobových miest si často neúmerne posúvali pomníky do uličiek a zaberali zbytočne veľa miesta. Po novom musia byť rozmery novovybudovaného jednohrobu 220 cm x 110 cm, dvojhrobu 220 cm x 180 cm. Rozmery urnového miesta sú 100 cm x 100 cm, hrobky 200 cm x 300 cm, pričom ulička je široká 30 cm x 35 cm. Nad dodržiavaním rozmerov dohliada konkrétny vymenovaný  pracovník. Okrem toho sme tu vysadili dreviny, aby si ľudia svojvoľne nevysádzali stromy, ktoré by nám o niekoľko rokov robili veľké problémy.

Všimli sme si, že na hlavnom cintoríne v Leviciach máte prekrásne gaštany, ktoré vo viacerých miestach Slovenska už vyhubila choroba. Do akej miery sa o ne staráte?
Údržbu zelene v Leviciach a v mestských častiach vykonáva firma, ktorá bola vybraná verejnou súťažou (do konca roka 2014). Mňa teší, že sa nám podarilo udržať gaštany, ktoré na viacerých miestach Slovenska už nie sú.

Uvažuje mesto o vybudovaní nových cintorínov do budúcnosti? Vlastní mesto vhodné pozemky, na ktorých by sa mohlo vybudovať nové pohrebisko?
Situácia s voľnými hrobovými miestami je zatiaľ stabilizovaná, nakoľko vyše 1 000 voľných hrobových miest je dostatočná rezerva. Vzhľadom na to, že na hlavnom cintoríne je ešte možnosť rozšírenia pohrebiska na cirkevné pozemky, budeme rokovať o možnej zámene pozemkov. V blízkej budúcnosti plánujeme dokončiť rozptylovú lúku. V mestských častiach je zatiaľ dostatok miesta na pochovávanie, aj keď v súčasnosti sa uvažuje nad rozšírením cintorína v Kalinčiakove.

Mesto Levice má ako jedno z mála okresných miest krematórium. Ako hodnotíte spoluprácu s touto súkromnou spoločnosťou?
Spolupráca s krematóriom je bezproblémová. Je dobré, že občania Levíc majú možnosť kremácie v Leviciach a nemusia si tieto služby objednávať v Banskej Bystrici, respektíve v Nových Zámkoch. Tým, že sme spravili nový urnový háj, aj záujem o kremáciu sa zvyšuje.

V krajských mestách stúpa počet starých a zanedbaných hrobov. Koľko neplatičov máte na levických cintorínoch v súčasnosti?
Problém máme len s 550 hrobmi, kde nevieme nájsť pozostalých. Sú aj viaceré nezaplatené hroby, ale posielaním výziev a výpovede pozostalým (116) sa situácia s neplatičmi zlepšila.

Pristupujete k zrušeniu nezaplatených hrobových miest?
Áno, staré hrobové miesto, kde je pôvodný nájomca neznámy, ponúkame prípadným záujemcom.

levice_5468
Viac fotografií v prílohe článku
Vo viacerých mestách je na pohrebiskách problém s vandalmi a zlodejmi. Aké skúsenosti máte na levických cintorínoch. Aké kroky podniká mesto Levice v súvislosti s ochranou majetku pozostalých na cintorínoch?
V minulosti sme mali problém s vandalmi, ktorí kradli kvety i vybavenia pomníkov. Situácia sa vyriešila, odkedy sme inštalovali kamerový systém na cintoríne na ulici SNP a taktiež zintenzívnili spoluprácu s mestskou políciou hlavne počas sviatkov a víkendov. Môžem povedať, že za posledné tri roky sme nemali prípad vážneho poškodenia hrobu. Skôr máme problémy s tým, že sa prepadne časť chodníka, kde sa drží voda, čo sú ale, podľa môjho názoru, úplne normálne veci, nakoľko cintorín tam existuje už dvesto rokov.

Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta?
Poplatok za prenájom hrobového miesta je určený všeobecným záväzným nariadením č. 112 Prevádzkový poriadok pohrebísk zo dňa 25. 2. 2011. V meste Levice je cena 27 eur za prenájom jedného hrobového miesta na 10 rokov a 41 eur za dvojhrob, v mestských častiach je to 19 eur za jednohrob a 29 eur za dvojhrob.

Plánuje vedenie mesta predložiť do zastupiteľstva návrh na úpravu cien za tieto služby?
Nájom platí už niekoľko rokov a neuvažujeme ho zvyšovať, nakoľko si myslíme, že správa pohrebísk by mala byť služba občanom, ktorá by nemala byť zisková. Príjmy z prenájmu hrobových miest nepokrývajú celkové náklady. Napríklad len na údržbu pohrebiska v Leviciach sme v roku  2012 vynaložili cca 35 000 eur.

Aké zmeny plánujete v správe levických cintorínov do budúcnosti?
V priebehu roku 2014 – 2015 sa zrealizuje aj rekonštrukcia vstupného areálu na pohrebisko na ulici SNP, v rámci ktorého je potrebné opraviť poškodený oporný múr. Ďalej pred domom smútku plánujeme inštalovať elektronickú mapu cintorínov. Každý návštevník cintorína sa tak dozvie polohu hrobu, ak zadá priezvisko zosnulého, číslo hrobu, alebo aspoň rok pochovania. Mesto taktiež má cieľ poskytovať návštevníkom cintorína zaujímavé informácie aj prostredníctvom stránky www.cintoriny.sk, kde sú informácie o hroboch, zosnulých, ale aj o tom, či je dané hrobové miesto zaplatené.

 
Späť na tému Súčasnosť

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 15 fotografií

 

Podporte náš článok
Fotogaléria k článku