Hovorí primátor doc. Ing. Jozef Dvonč, CSc.

01.05.2013

V Nitre vybudujú nový cintorín

 V krajskom meste Nitra sa nachádza 13 cintorínov s rozlohou 20 hektárov a kapacitou 18 800 hrobových miest. Mesto potrebuje akútne voľné kapacity na pochovávanie, pretože súčasné cintoríny sú preplnené. O riešení situácie sme sa rozprávali s primátorom mesta Nitra doc. Ing. Jozefom Dvončom, CSc.
 
NR_cintorin_mSpráva cintorínov, ktorá patrí pod príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra, nedávno upozornila na potrebu nového cintorína. Aké sú aktuálne voľné kapacity nitrianskych cintorínov?
Kapacity sú väčšinou plné, v Mlynárciach a Dražovciach boli cintoríny rozšírené o ďalšie miesta. Nitre pomohlo aj vybudovanie Námestia Kráľovnej pokoja a kolumbária na Mestskom cintoríne. Celkové náklady na realizáciu tejto investičnej akcie boli 1, 294 milióna eur. V tejto sume je zahrnutá výstavba kolumbária so 604 urnovými miestami, rekonštrukcia administratívnej budovy, vybudovanie prístupovej komunikácie so spevnenými plochami, vybudovanie parkoviska pred cintorínom, vybudovanie rozária, predĺženie verejného osvetlenia, dotiahnutie rozvodov kanalizácie a osadenie mobiliára.
 
Vedúca správy cintorínov, ktorá patrí pod príspevkovú organizáciu Mestské služby Nitra Viola Somorovská povedala, že Nitra by potrebovala jeden nový cintorín veľký zhruba ako ten na Cabajskej ceste, kde je 2 000 hrobov. Vlastní mesto vhodné pozemky, na ktorých by sa mohlo vybudovať nové pohrebisko?
Mesto vybuduje nový cintorín na sídlisku Chrenová, nadväzovať by mal na súčasný, ktorý však už kapacitne nepostačuje. Projektová dokumentácia je hotová, výstavba by mala začať počas tohto roka. Pred výstavbou bude potrebné vybudovať prístupovú cestu k cintorínu. Malo by tu vzniknúť 1 200 hrobových miest a kolumbárium na urny.
 
Podľa Koncepcie rozvoja mesta boli ešte v priebehu roku 1999 zabezpečené projektové dokumentácie pre realizáciu rozšírenia Dražovského, Cyrilometodského a Mlynáreckého cintorína, pričom sa pripravovala vhodná lokalita pre rozšírenie pohrebiska v Dolných Krškanoch. V akom štádiu sú tieto aktivity?
Cintoríny v Dražovciach i v Mlynárciach boli rozšírené o ďalšie hrobové miesta, nakoľko nitrianski mestskí poslanci schválili finančné prostriedky na tieto investičné akcie. 
 
Nedostatok voľných kapacít sa vo viacerých mestách snažia riešiť budovaním kolumbárií, respektíve urnových stien. Od roku 2011 je na Mestskom cintoríne v Nitre nové kolumbárium, ktoré má 599 urnových miest. Aká je obsadenosť týchto schránok?
V spomínanom kolumbáriu je momentálne obsadených 90 urnových schránok.
 
NR_cintorin2_mMesto Nitra je jedno z tých krajských miest, ktoré má krematórium. Aké je percento klasických pohrebov a kremácií?
Klasických pohrebov je 70 percent, kremácií je 30 percent.
 
Pre spory okolo prenájmu muselo mestské krematórium už dvakrát prerušiť svoju činnosť. Aké má v súčasnosti mesto vzťahy s prevádzkovateľom krematória?
Tohto času je prevádzkovateľom krematória firma PSKS ako pôvodný nájomca, pričom Mestské služby ako správca krematória majú uzatvorenú nájomnú zmluvu s touto spoločnosťou tak, aby záujmy mesta boli riadne hájené a kontrolovateľné.
 
Konateľ PSKS je spoluvlastníkom pece, ktorá je inštalovaná v krematóriu. Mesto ju chcelo získať do vlastníctva za symbolickú sumu. Kto v súčasnosti vlastní pec?
Na konci roku 2012 bola s vlastníkom kremačnej pece podpísaná zmluva o budúcej kúpnej zmluve, v zmysle ktorej sa Mesto Nitra stane vlastníkom kremačnej pece za 0,03 EUR (1 SK) po uplynutí nájmu, t. j. v roku 2018.
 
Problémom je žaloba na mesto od spoločnosti Funeko-Enviro, ktorá sa obrátila na súd so žiadosťou o ušlý zisk, pretože nemôže prevádzkovať krematórium. S ňou podpísalo mesto nájomnú zmluvu po tom, čo bývalý prevádzkovateľ v roku 2009 dostal výpoveď z nájmu. V akom štádiu je tento súdny spor?
V tomto čase prebieha súdny spor, pričom konajúci súd si v zmysle dokazovania pred súdom vyžiadal dokumentáciu zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Nitre, na ktorom ku schvaľovaniu nájomnej zmluvy došlo. Mesto Nitra sa snaží v súdnom spore, aj prostredníctvom uznesení zastupiteľstva preukázať, že táto nájomná zmluva je neplatná, nakoľko bola uzatvorená v rozpore s rozhodnutím Mestského zastupiteľstva.
 
V krajských mestách stúpa počet starých a zanedbaných hrobov. Koľko neplatičov máte na nitrianskych cintorínoch v súčasnosti?
V Nitre evidujeme 10 percent neplatičov z celkového počtu evidovaných nájomcov hrobových, resp. urnových miest.
 
Pristupujete k zrušeniu nezaplatených hrobových miest?
Prevádzkovateľ nájomnú zmluvu vypovie, ak nájomca ani po upozornení nezaplatil nájomné za užívanie hrobového miesta. Samozrejme, pred uplynutím doby, na ktorú bolo nájomné zaplatené, prevádzkovateľ vyzve nájomcu na úhradu nájomného za ďalšie obdobie užívania hrobového miesta. V písomnej výzve prevádzkovateľ uvedie termín, do ktorého má byť nájomné najneskôr zaplatené a upozorní nájomcu na následky jeho nezaplatenia spočívajúce vo výpovedi nájomnej zmluvy.
 
primátorNR---Dvonc_500px
doc. Ing. Jozef Dvonč CSc.
Najviac, až 6 000 hrobových miest má Mestský cintorín na Cintorínskej ulici. Je to zároveň aj najstaršie mestské pohrebisko v Nitre, keďže sa tu pochováva od konca 19. storočia. Na Mestskom cintoríne v Nitre odpočíva aj veľa významných osobností. Môžete prezradiť tie najnavštevovanejšie hroby?
Samozrejme, aj v Nitre je pochovaných množstvo významných osobností kultúrneho, politického, cirkevného i športového života. Ako príklad môžem uviesť pedagóga, jazykovedca a kňaza Jána Damborského, hudobného skladateľa Jozefa Rosinského, lekára a spisovateľa Pavla Straussa či dlhoročného riaditeľa Divadla Andreja Bagara v Nitre Ondreja Rajniaka.  
 
Vo viacerých krajských mestách na cintorínoch úradujú vandali a zlodeji. Aká je situácia na Nitrianskych cintorínoch?
V Nitre sa snažíme zabrániť kriminalite na verejných miestach. Najväčší problém v rámci nitrianskych cintorínov je na cintoríne na Cabajskej ulici, kde sa na parkovisku stalo viac krádeží ako na iných miestach.
 
Sú na nitrianskych cintorínoch kamery, respektíve stála bezpečnostná služba?
Kamery sú na Mestskom cintoríne v Nitre, ostatné mestské cintoríny sú pravidelne monitorované príslušníkmi Mestskej polície v Nitre.
 
Všetky nitrianske cintoríny možno navštíviť aj virtuálne. Návštevníci stránky www.cintoriny.sk môžu svojmu blízkemu položiť na hrob virtuálne kvety a zapáliť sviečku. Aký je záujem o túto službu?
O túto službu je veľký záujem, nakoľko je to veľmi originálny nápad. Dokumentuje to i počet zapálených sviečok, ktorých je vyše 179 000, položených kytíc je 64 000.
 
Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta?
Na základe všeobecne záväzného nariadenia k prevádzkovému poriadku pohrebísk v Nitre sú ceny určené nasledovne:
Prenájom hrobu:
a) nájomné za 1 rok bez pochovania
- jednohrob 17 €
- dvojhrob 34 €
b) nájomné za prvých 10 rokov od pochovania
- jednohrob 10 €
- dvojhrob 17 €
- detský hrob 3 €
c) nájomné za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej pod písm. b)
- jednohrob 27 €
- dvojhrob 40 €
- detský hrob 10 €
Prenájom urnového miesta:
a) nájomné za prvých 25 rokov od uzatvorenia nájomnej zmluvy 35 €
b) nájomné za každých ďalších 10 rokov od uplynutia doby uvedenej pod písm. a) 10 eur. 
 
Plánuje vedenie mesta predložiť do zastupiteľstva návrh na úpravu cien za tieto služby?
Úpravu cien mesto zatiaľ neplánuje.
 
Ďakujeme za rozhovor
 
Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
 
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok