Keď niekomu zomrie príbuzný, má nárok na príspevok od štátu.

13.07.2012

Na pohreb prispieva aj štát

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Prinášame vám aktuálny prehľad príspevkov  na pohreb pre bežných občanov, vojakov, hasičov i policajtov.
 
vlajkaSRPohreb bežného občana SR
Radí: Andrea Hajdúchová, hovorkyňa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny
 
Kde získať príspevok na pohreb
O tento príspevok treba požiadať vždy úrad príslušný podľa miesta trvalého bydliska zosnulého. Žiadosť sa podáva na predpísanom tlačive, potvrdzuje ju pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu. Príspevok je štátnou sociálnou dávkou, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého. Podmienkou je, že osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok, zabezpečila pohreb, čo preukáže potvrdením od pohrebnej služby. Tiež že má trvalý alebo prechodný pobyt na Slovensku a príspevok úrad vyplatí, len ak aj zosnulý mal v čase smrti na Slovensku trvalý alebo prechodný alebo dlhodobý pobyt a bol tu aj pochovaný. Výška príspevku je 79,67 eura. Žiadosť treba podať do jedného roku od pohrebu zomretého, inak nárok zaniká.
 
ministerstvo_obranyPohreb vojaka
Radí: Danka Capáková, Ministerstvo obrany SR, Oddelenie pre mediálnu podporu
 
Kto zabezpečuje pohreb
Pohreby vojakov sa zabezpečujú a organizujú v zmysle paragrafu 71 - 78 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (ďalej iba "zákon o sociálnom zabezpečení"). Profesionálnemu vojakovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru alebo vojakovi prípravnej služby, ktorý zomrel počas výkonu služby (a počas služby v zahraničných misiách alebo operáciách) zabezpečí služobný úrad pohreb na Slovensku v celom rozsahu, alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou. Ak zomrie vojenský dôchodca, veliteľ posádky je povinný na žiadosť pozostalých zabezpečiť pohreb s ich spoluúčasťou (vzdaním vojenských pôct).
 
Úhrada nákladov na pohreb
Ak ozbrojené sily zabezpečili pohreb zomretého na území Slovenska so spoluúčasťou ozbrojených síl, uhradí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (VÚSZ) náklady na pohreb, najviac však 232,36 eura. Ak si pozostalí neprajú, aby ozbrojené sily zabezpečili pohreb zosnulého alebo aby sa podieľali na zabezpečení pohrebu v celom rozsahu alebo so spoluúčasťou ozbrojených síl, alebo ak ide o pohreb mimo územia Slovenska, uhradí VÚSZ pozostalým na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 232,36 eura. Ak prišlo k úmrtiu počas výkonu vojenskej služby v dôsledku choroby alebo úrazu vzniknutých pri výkone vojenskej služby alebo v súvislosti s ním, úhrada nákladov na pohreb sa zvyšuje na dvojnásobok. Ozbrojené sily na požiadanie pozostalých môžu zabezpečiť pohreb na svoje náklady v celom rozsahu len vojakovi, ktorý zomrel počas výkonu služby.
 
hasiciPohreb hasiča
Radí: Dana Šebestová, poverená riadením kancelárie prezidenta,
Prezídium Hasičského a záchranného zboru
 
Kto pohreb zabezpečuje
Príspevok na pohreb hasiča upravuje zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov. Hasičovi, ktorý zomrel počas služobného pomeru, zabezpečí pohreb služobný úrad na území Slovenska v celom rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou.
 
Ak služobný úrad zabezpečí pohreb zomretého hasiča na území Slovenska so spoluúčasťou pozostalých, uhradí Útvar sociálneho zabezpečenia Ministerstva vnútra SR pozostalým po hasičovi náklady na pohreb, najviac však 232, 36 eura. Pozostalými sa rozumejú manželka (manžel), deti, rodičia, vnuci a prarodičia zomretého alebo ďalšie osoby, ktoré zabezpečujú pohreb alebo sa v rozhodujúcej miere podieľajú na zabezpečení pohrebu zomretého. Nárok na príspevok na pohreb podľa uvedeného zákona č. 328 z roku 2002, ako aj pocty počas obradu, prináležia aj pozostalým po poberateľoch výsluhového zabezpečenia (t.j. týka sa to všetkých hasičov, tých, čo sú priamo vo výkone a aj tých, ktorí sú na výsluhovom dôchodku).
 
Ak služobný úrad nezabezpečuje pohreb zomretého hasiča, lebo si to pozostalí neprajú alebo sa na zabezpečení pohrebu podieľali, alebo ide o pohreb mimo Slovenska, uhradí útvar pozostalým po hasičovi na ich žiadosť náklady na pohreb, najviac 232, 36 eura. Táto dávka sa zvyšuje na dvojnásobok, ak hasič umrel z dôvodu služobného úrazu alebo choroby z povolania.
 
Súbeh príspevkov sa vylučuje
Pozostalí nemôžu súbežne požiadať o príspevok na pohreb podľa zákona č. 238/2003 Z. z. aj podľa zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení. Ak bol hasič v čase smrti pod vplyvom alkoholu, prípadne zomrel na následok samovraždy, nárok pozostalým na úhradu nákladov na pohreb podľa zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nevznikne a musia požiadať miestne príslušný Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny o príspevok na pohreb podľa zákona č. 238/2003 Z. z..
 
policajtiPohreb policajta
Radí: Natália Hattalová, Komunikačný odbor Ministerstva vnútra
 
Kto pohreb zabezpečuje
Pri zabezpečení pohrebu zomretého bez spoluúčasti služobného úradu Odbor sociálneho zabezpečenia SPSČ Ministerstva vnútra SR, Pribinova 2 Bratislava uhradí pozostalému náklady na pohreb, najviac však do výšky 232,36 eur. Pokiaľ došlo k úmrtiu v dôsledku služobného úrazu alebo choroby z povolania počas trvania služobného pomeru, úhrada nákladov na pohreb sa zvyšuje na dvojnásobok. Nárok na úhradu nákladov na pohreb nevzniká pozostalému, keď služobný úrad bez spoluúčasti pozostalých na nákladoch na pohreb zabezpečil pohreb zomretého na území Slovenska v celom rozsahu. Ak došlo k úmrtiu v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, alebo úmrtie nastalo pri spáchaní úmyselného trestného činu, alebo sebapoškodením úhrada nákladov na pohreb sa neposkytne. V týchto prípadoch sa príspevok na pohreb uplatňuje na úrade práce podľa trvalého pobytu zomretého. Pohreb môže prebiehať aj s poctami, na základe žiadosti pozostalých, o ktorej potom rozhoduje služobný úrad, kde bol zosnulý policajt zaradený. Náklady spojené so vzdaním pôct, ktoré sa preukazujú zosnulému policajtovi, hradí služobný úrad alebo služobný orgán. Žiadosť o úhradu nákladov na pohreb a doklady o zaplatení nákladov musia byť vystavené na meno žiadateľa.

Pripravila Zuzana Voštenáková
© Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok