26.10.2011

Príspevok na pohreb

pravo

3.7.2011

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého.


Zmeny zákona č. 238/1998 Z.z. o príspevku na pohreby môžete nájsť v nasledovných predpisoch:
• Nariadenie vlády SR č. 393/2007 Z.z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb,
• Nariadenie vlády SR č. 483/2004 Z.z. o zvýšení sumy príspevku na pohreb,
• Zákon č. 601/2003 Z.z. o životnom minime a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
• Zákon č. 453/2003 Z.z. o orgánoch štátnej správy v oblasti sociálnych vecí, rodiny a služieb zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Výška príspevku
Výška príspevku na pohreb je od 1. januára 2009
79,670 € ( 2400 Sk).
Uvedenú sumu môže k 1. septembru kalendárneho roka zvýšiť nariadenie vlády Slovenskej republiky.


Podmienky nároku sú:
• zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
• trvalý pobyt alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby a území Slovenskej republiky,
• trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti prechodný pobyt na území Slovenskej republiky.
Oprávnená osoba
Oprávnená osoba na uplatnenie nároku na príspevok na pohreb je
• plnoletá fyzická osoba, ktorá spĺňa podmienky nároku podľa zákona NR SR č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb.


Uplatnenie nároku
Oprávnená osoba uplatňuje nárok na príspevok na pohreb podaním písomnej žiadosti. Oprávnená osoba si môže uplatniť nárok na príspevok na pohreb na úrade práce, sociálnych vecí a rodiny príslušnom podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo prechodného pobytu zomretého. Žiadosť potvrdzuje pohrebná služba, ktorá poskytla služby spojené so zabezpečením pohrebu, a úrad práce, sociálnych vecí a rodiny podľa miesta úmrtia.

Konanie o nároku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok na pohreb, ak oprávnená osoba spĺňa podmienky nároku a príspevok a uplatní si nárok na príspevok. Ak oprávnená osoba, ktorá si uplatnila nárok na príspevok nespĺňa podmienky nároku na príspevok, úrad práce, sociálnych vecí a rodiny vydá rozhodnutie o nevyplatení príspevku na pohreb.


Vrátenie príspevku
Ak oprávnená osoba svojím konaním spôsobila, že úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatil príspevok na pohreb neprávom, je povinná príspevok na pohreb vrátiť.
Nárok na vrátenie príspevku na pohreb vyplateného neprávom zaniká uplynutím jedného roku odo dňa, keď úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého túto skutočnosť zistil, najneskôr uplynutím troch rokov odo dňa neoprávnenej výplaty príspevku na pohreb.

Výplata príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe najneskôr do konca mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, v ktorom podala platiteľovi žiadosť o výplatu príspevku
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny príslušný podľa miesta posledného trvalého pobytu alebo dlhodobého pobytu zomretého vyplatí príspevok oprávnenej osobe v hotovosti alebo ho poukáže na žiadosť oprávnenej osoby na jej účet v banke, ktorá má sídlo na území Slovenskej republiky
Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roka odo dňa uplatnenia nároku na príspevok.


Povinnosti žiadateľa
Oprávnená osoba - žiadateľ, ktorá si uplatňuje nárok na príspevok na pohreb je povinná preukázať splnenie podmienok nároku na príspevok a je ho výplatu.

Zánik nároku
Nárok na príspevok na pohreb zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého.


Zdroj: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, spracovala redakcia Slovenského pohrebníctvaPodporte náš článok