Radí odborník

19.10.2015

Poistenie a zosnulý - ako riešiť situáciu

Zdediť po svojich zosnulých príbuzných môžete v podstate čokoľvek. Okrem hypotéky či úveru v banke sa môžete ocitnúť aj v situácii, že sa vám po úmrtí zosnulého ozve zdravotná či Sociálna poisťovňa, prípadne exekútor. V tomto seriáli poradíme, ako riešiť tie najčastejšie prípady po úmrtí blízkeho v banke, poisťovniach, alebo na úradoch.

Ak si zosnulý celý život šetril na životnej poistke, pozostalí či dediči by mali myslieť na to, aké povinnosti si musia splniť voči poisťovni. Ako tvrdí Zuzana  Sidorová, špecialistka manažmentu produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni, v prípade úmrtia poistenej osoby je potrebné, aby pozostalí, respektíve oprávnené osoby, na plnenie z poistenia o úmrtí informovali poisťovňu, a to písomne, s uvedením vzťahu k zosnulému spolu s dispozíciou pre výplatu poistného plnenia. „Treba uviesť  aktuálnu adresa oprávnenej osoby, respektíve bankový účet. Podľa občianskeho zákonníka, konkrétne paragraf 799, by ten, kto má právo na plnenie, mal tak urobiť bez zbytočného odkladu.“
 
Zuzana Sidorová
Zuzana Sidorová, špecialistka manažmentu produktov v Allianz – Slovenskej poisťovni

Potrebné dokumenty k vyplateniu poistky
Nárok na výplatu poistného plnenia zo životného poistenia vzniká osobám určeným v poistnej zmluve. Ak takéto osoby nie sú podľa slov Zuzany Sidorovej v poistnej zmluve určené, nárok na plnenie sa vyplatí osobám v zmysle Občianskeho zákonníka (paragraf 817). „Čiže manželovi/manželke poistenej osoby, ak ho/jej niet, tak deťom poistenej osoby, ak ich niet, tak rodičom poistného. Ak ani ich niet, tak osobám, ktoré žili s poisteným po dobu najmenej jedného roka pred jej smrťou v spoločnej domácnosti, o ktorú sa starali alebo boli odkázané výživou na poistenú osobu, ak niet ani týchto osôb, nadobúdajú toto právo dedičia poisteného.“

K vyplateniu poistného plnenia treba nevyhnutne doložiť úmrtný list, podrobnú lekársku alebo úradnú správu o príčine smrti a popis okolností vzniku úmrtia. Ak smrť poistenej osoby vyšetroval policajný útvar, prikladá sa aj policajná správa preukazujúca okolnosti smrti poisteného, napríklad protokol o dopravnej nehode, uznesenie o výsledku vyšetrovania a podobne. „Poisťovňa môže pre prípad uznania nároku na plnenie požadovať aj predloženie poistky, čiže písomné potvrdenie o uzavretí poistnej zmluvy. Ak by náhodou došlo k strate alebo zničeniu poistky, poisťovňa vydá poistníkovi na jeho žiadosť a náklady druhopis poistky,“ spresňuje Zuzana Sidorová.

Iné typy poistiek uzatvorené zosnulým
Čo ak napríklad zomrel manžel, ktorý platil životnú poistku a mal poistenú aj celú rodinu. Podľa Občianskeho zákonníka (paragraf 819) v prípade úmrtia poistníka na jeho miesto nastupuje poistený, respektíve poistené osoby. Ak sú poistenými osobami maloleté deti, tak ich zákonný zástupca.

Zosnulý však mohol mať uzatvorené aj iné typy poistenia, napríklad poistenie domu, bývania, havarijné poistenie či povinné zmluvné poistenie vozidla... „V poistení domu, bývania, ak poistník, ktorý je zároveň aj poisteným, počas trvania poistenia umrie alebo je vyhlásený za mŕtveho; v takom prípade prejdú všetky práva a povinnosti poistníka na dediča poistenej veci na základe právoplatného závetu alebo právoplatného rozhodnutia súdu (osvedčenie o dedičstve) a poistenie pokračuje. Od doby nadobudnutia účinnosti tohto rozhodnutia súdu vstupuje do práv a povinností poisteného osoba, ktorá poistenú vec oprávnene užíva,“ spresňuje Zuzana Sidorová.

Ak dôjde k úmrtiu poistníka alebo vyhláseniu za mŕtveho počas existencie havarijného poistenia vozidla, poistenie zanikne dňom, ktorý platí za deň smrti poistníka, ak nie je poistnými podmienkami stanovené inak alebo nie je dojednané inak. „Zo zákona povinné zmluvné poistenie vozidla zaniká, okrem iných dôvodov, zmenou držiteľa – úmrtie držiteľa zákon nerieši. Nové poistenie je odporúčané dojednať na držiteľa, ktorým bude/je dedič, resp. ak ešte neprebehlo dedičské konanie, tak predpokladaný dedič,“ tvrdí špecialistka manažmentu produktov.
 
Na toto sa oplatí nezabúdať pri úmrtí v rodine:
– V prvom rade je veľmi užitočné myslieť na to, aké poistenia majú členovia rodiny uzatvorené a v prípade úmrtia v rodine
o tomto informovať tú poisťovňu, v ktorej bolo poistenie uzatvorené a tak si uplatniť nárok na poistné plnenie.
– Podľa Občianskeho zákonníka (paragraf 101, 104)  si oprávnené osoby môžu tento nárok uplatniť prakticky do 4 rokov odo dňa úmrtia, po tejto lehote sa nárok premlčuje.
– Rovnako je dôležité, akým spôsobom sú určené oprávnené osoby. Najistejšie je určiť ich menom a rodným číslom.
–  Ak je oprávnená osoba určená vzťahom, napríklad „manželka“, pre účely poistenia považuje za oprávnenú osobu manželka v čase úmrtia poisteného. Teda ak by bol napríklad poistený ženatý druhýkrát a oprávnenú osobu „manželka“ určil v čase prvého manželstva, v prípade úmrtia v čase druhého manželstva by bola oprávnenou osobou druhá manželka, teda nie prvá.
Podporte náš článok