26.10.2011

Ako postupovať, keď náš príbuzný zomrie doma

Nielen nevyliečiteľné ochorenia našich príbuzných a staroba, ale aj náhle príhody či úrazy majú na svedomí úmrtia v prostredí domova. Dnes si o takýchto prípadoch povieme viac.
 
Pri úmrtí doma musíme okamžite zavolať pohotovosť (linka 155), a oznámiť službukonajúcemu dispečingu uvedenú udalosť. Na našu adresu služba vyšle pohotovostného lekára, ktorý vykoná prehliadku zosnulého. Dôležité upozornenie. Do príchodu lekára neobliekajte, ani nijako inak nemanipulujte so zosnulým.  Predpokladáme, že oživovacie pokusy po úrazoch a náhlych príhodách ste už použili a neviedli k úspešnému koncu. Prehliadkou sa zisťuje smrť, jej čas a príčina. Každý je povinný poskytnúť lekárovi, ktorý prehliada mŕtve telo, informácie o okolnostiach, za ktorých došlo k úmrtiu. Po obhliadke lekár vypisuje tzv. List o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Na zadnej strane listu je kolónka Návrh prehliadajúceho lekára. Obsahuje informáciu o ďalšom navrhovanom postupe ako naložiť so zosnulým. Pokiaľ obhľadajúci lekár do tejto kolónky napíše Pochovať v zákonnej lehote, nezhľadal na úmrtí zvláštne a potom je možné zo strany príbuzných prípadná  manipulácia so zosnulým a privolanie  pohrebnej služby. Pokiaľ prehliadajúci lekár nevie na mieste zistiť príčinu smrti pacienta,  má podozrenie na trestný čin, samovraždu alebo je zosnulý cudzí štátny občan, do uvedenej kolónky napíše Pitva na súdno-lekárskom pracovisku ÚDZS.
 
V tomto prípade je povinnosťou obhliadajúceho lekára privolať na transport zosnulého pohrebnú službu, ktorá je zazmluvnená a platená za transport  Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.  Úlohou tejto pohrebnej služby je transport zosnulého na obvodne príslušné patologické  pracovisko aj s vypísanou dokumentáciou od obhliadajúceho lekára.


Pokiaľ má lekár podozrenie na trestný čin, privoláva na miesto úmrtia Políciu a až následne po zdokumentovaní a súhlasu vyšetrovateľa odváža vyššie  uvedená pohrebná služba zosnulého. Po ukončení pitvy a  procesných úkonoch na príslušnom patologickom pracovisku, je možné zosnulého na základe vami vybranej pohrebnej služby,  transportovať a následne  pochovať. Pri násilných trestných činoch, dopravných nehodách je potrebné si vyžiadať súhlas na pochovanie či spopolnenie od príslušnej prokuratúry.
 
Podporte náš článok