Manuál pre pozostalých

16.10.2013

Postup pri úmrtí v zahraničí

Pomoc pri riešení prípadov úmrtia slovenských občanov v cudzine poskytne príslušné veľvyslanectvo, v ktorého konzulárnom obvode k úmrtiu došlo. Ako teda postupovať pri úmrtí za hranicami a kto vám môže pomôcť? Redaktori magazínu Slovenské  pohrebníctvo zisťovalo viac.


Informácie má zastupiteľský úrad

Pri úmrtí v cudzine je vždy potrebné, aby bol informovaný zastupiteľský úrad (ZÚ) SR, v ktorého konzulárnom obvode k úmrtiu došlo. Ako hovorí Boris Gandel, hovorca ministerstva zahraničných vecí, zvyčajne sa o ňom dozvie oznámením miestnej polície, nemocnice, cez delegáta cestovnej kancelárie, alebo priamo od príbuzných zomrelého. „V prípade, ak ide o úmrtie osoby, ktorá nebola sprevádzaná blízkou osobou staršou ako 18 rokov, je zastupiteľský úrad povinný urýchlene vyrozumieť príbuzných zosnulého spolu so všetkými dostupnými informáciami.“


V štátoch, ktoré sú obľúbenými dovolenkovými destináciami (Chorvátsko, Taliansko, Grécko, Egypt, Turecko, Bulharsko) dochádzalo podľa hovorcu k úmrtiam predovšetkým v letných mesiacoch počas trvania sezóny. Išlo najmä o dopravné nehody, náhle ochorenia, či utopenia.

Postup pri úmrtí v zahraničí

Pokiaľ váš zosnulý príbuzný vycestoval do cudziny s cestovnou kanceláriou, alebo bol v zahraničí na služobnej ceste, vykoná zastupiteľský úrad úkony, ktorých zabezpečenie, vzhľadom na konkrétne okolnosti prípadu, nemožno požadovať od vedúceho zájazdu, zástupcov cestovnej kancelárie, či od zamestnávateľa zosnulého.

Čo to teda znamená v praxi?

„Ak dôjde k úmrtiu zosnulého, ktorý cestoval cez cestovnú kanceláriu a bol komerčne poistený pre tieto udalosti v cudzine, je to delegát cestovnej kancelárie, ktorý kontaktuje poisťovňu a sprostredkováva súčinnosť pri riešení finančného krytia repatriácie mŕtveho a pri vybavovaní úmrtného listu,“ dodáva Boris Gandel. Slovenské veľvyslanectvo tiež zistí  okolnosti, ktoré viedli k úmrtiu danej osoby v cudzine, ako je naložené s telom, či sa zosnulý zdržiaval v zahraničí sám, alebo v sprievode inej osoby. Všetky získané informácie postúpi písomne Operačnému stredisku Ministerstva vnútra SR, ktoré zabezpečí, aby ste boli ako príbuzní o úmrtí informovaní.

Súčinnosť úradu pri prevoze

Zastupiteľský úrad podľa slov hovorcu poskytne pozostalým, respektíve obstarávateľom pohrebu, prípadne orgánom štátu, v ktorom došlo k úmrtiu, súčinnosť pri prevoze telesných pozostatkov zosnulého na Slovensko. „Alebo tiež pomáha pri vysporiadaní úmrtia v štáte, kde k nemu došlo, či už ide o spopolnenie v mieste úmrtia a doručenie urny, alebo pochovanie v mieste úmrtia.“ Úrad zabezpečí aj vystavenie sprievodného listu na prepravu telesných pozostatkov, ak si to situácia v danej krajine vyžaduje.
 
logo_MZVSR_SK_2012
 

Zomrel vám príbuzný v krajine, kde neovládate daný jazyk či pohrebné zvyklosti? Pokiaľ je to potrebné, úrad doplní sprievodný list prekladom do úradného jazyka štátu, z ktorého sa preprava uskutočňuje. Ak obstarávateľ potrebuje vykonať ďalšie potrebné úkony voči úradom a orgánom štátu v súvislosti s pohrebom, úrad má povinnosť vyžiadať si od neho písomné, notárom overené poverenie a čestné prehlásenie obstarávateľa, že uhradí všetky vzniknuté náklady súvisiace s jeho žiadosťou. Ak sa teda niekedy dostanete do podobnej situácie, okamžite kontaktujte zastupiteľský úrad v danej krajine.

Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
   


Na čo často ľudia zabúdajú pri úmrtí príbuzného v cudzine? V prvom rade si musíme pripomenúť dôležitosť uzatvorenia komerčného poistenia pri cestách našich občanov do zahraničia. Jeho súčasťou by malo byť poistenie nákladov spojených s repatriáciou tela zosnulého do SR. A taktiež musíme zdôrazniť, že ani Európsky preukaz zdravotného poistenia nekryje náklady za repatriáciu. Z tohto dôvodu odporúčame všetkým občanom SR sa pred cestou do zahraničia dôkladné oboznámiť s poistnými podmienkami pred uzatvorením komerčného cestovného poistenia. Predídu tak možným finančným ťažkostiam pozostalých pri prevoze člena rodiny na Slovensko, ak zomrie napríklad počas dovolenky.
 
Boris Gandel
Boris Gandel, hovorca Ministerstva zahraničných vecí SR

V prípade úmrtia slovenského občana v zahraničí informuje príslušný zastupiteľský úrad cez ministerstvo vnútra pozostalých o tragickej udalosti. Zastupiteľský úrad môže poskytnúť pozostalým informácie a súčinnosť pri prevoze pozostatkov na Slovensko, avšak samotný prevoz je plne v réžii pozostalých. Pozostalí i napriek ťažkej situácii musia myslieť na to, že je potrebne získať úmrtný list v krajine, kde ich rodinný príslušník skonal. S úmrtným listom vydaným v zahraničí sú pozostalí povinní požiadať Matričný úrad v mieste trvalého pobytu zosnulého o vydanie slovenského úmrtného listu, ktorý je potrebný na ďalšie konanie, získanie vdovského a sirotského príspevku.

 
Pýtala sa Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
 
Podporte náš článok