Po prevoze na Slovensko musí byť vykonaná pitva?

14.06.2012

Úmrtie v zahraničí

 V minulosti na základe zákona č. 581 zákon z 21. októbra 2004, museli byť telá zosnulých dovezené zo zahraničia opätovne pitvané našimi lekármi. Aká je situácia dnes?

Odpovedá MUDr. Michal Palkovič, PhD., riaditeľ odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie, Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.


Zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov ustanovuje podmienky, za akých  je prehliadajúcim lekárom indikovaná pitva.
 
Pitvu nariaďuje Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“) na základe prehliadky mŕtveho tela, ak je potrebné určiť, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne alebo z iných dôvodov ustanovených týmto zákonom (násilná smrť, transplantácia orgánov, smrť otravou, dôvody ustanovené Trestným poriadkom atď.). Úrad môže nariadiť pitvu aj na žiadosť osoby, ktorá je blízkou osobou zomrelému.
 
Podľa § 48 ods. 3 písm. k) uvedeného zákona bolo jedným z dôvodov na vykonanie pitvy aj úmrtie v cudzine, ak bolo na územie Slovenskej republiky privezené mŕtve telo, ktoré malo byť na Slovensku pochované. Novelou zákona od 1. januára 2009 bolo toto ustanovenie zrušené a preto sa v súčasnosti pitva ani repitva v prípadoch úmrtia v cudzine na súdnolekárskych a patologickoanatomických pracoviskách úradu nevykonáva.
 
Dôvodom tejto zmeny bolo to, že najmä repitva, teda opakovaná pitva, vzhľadom na časový odstup a fyziologické procesy nemala opodstatnenie a jej efekt bol veľmi nízky.
 
Otázku položila SAPaKS, na základe množiacich sa žiadostí o vysvetlenie tejto otázky, prichádzajúcich na jej adresu.
Podporte náš článok