Odpovedá hovorkyňa ÚDZS Radoslava Muchová

04.01.2013

Príbuzní majú právo poznať príčinu smrti

Majú nemocnice na Slovensku voči vášmu Úradu nejakú povinnosť v súvislosti s úmrtím pacienta?
Lekári na základe poverenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „Úrad") vykonávajú v nemocniciach alebo u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti prehliadky všetkých mŕtvych. Podľa ich odborného rozhodnutia buď navrhnú alebo nenavrhnú vykonať pitvu podľa zákona č. 581/2004 Z. z. Usmernenie príbuzných a poskytovanie informácií príbuzným sú v prípade úmrtia v nemocničnom zariadení v kompetencii poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.
 
Čo od vášho Úradu najčastejšie žiadajú pozostalí preveriť?
Pozostalí sa najčastejšie zaujímajú o príčiny úmrtia a diagnostické postupy. Či už v súvislosti s úmrtím požiadajú o takéto informácie alebo nie, vždy majú právo požiadať Úrad o vykonanie dohľadu, či bola ich príbuznému správne poskytnutá zdravotná starostlivosť.  V prípadoch, ak patológ alebo súdny lekár zistí nezrovnalosť v diagnóze stanovenej lekármi počas života a diagnóze určenej pitvou, Úrad vykoná dohľad aj bez podnetu príbuzného.
 
Pitvu nemožno vykonať, ak ju osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby odmietli. Čo platí v takýchto prípadoch?
Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené Úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Existujú však prípady (rovnako určené zákonom), kedy je pitva vykonaná aj napriek vyjadrenému nesúhlasu. Závisí to od okolností úmrtia (napríklad podozrenie z vraždy, náhla smrť, traumy a podobne) a nezávislého posúdenia prehliadajúcim lekárom povereným Úradom.
 
Na čo ešte pacienti zabúdajú pri úmrtí príbuzného v nemocnici?
V prípade, ak nie je prehliadajúcim lekárom nariadená pitva, príbuzní zomretého pacienta si musia zvoliť pohrebnú službu, ktorá vykoná všetky potrebné úkony. To platí aj v prípade nemocničných zariadení. Osobné veci a doklady si musia príbuzní zomretého pacienta vyzdvihnúť priamo v nemocničnom zariadení (to platí aj v prípade nariadenia pitvy). Informácie ohľadom zdravotného stavu a liečebných postupov u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti môžu získať podľa zákona č. 576/2004 Z. z. len u tohto poskytovateľa, príp. môžu podať podnet na Úrad, ak majú podozrenie na nesprávne poskytovanú zdravotnú starostlivosť.

(zv) © Slovenské pohrebníctvo
 
Späť na tému Úmrtie v rodine - čo robiť?
 
Podporte náš článok