Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

08.02.2013

Žalovať zdravotníkov za pochybenie?

Poškodil lekár zdravie vášho blízkeho príbuzného a on na tieto následky zomrel? Môžete pouvažovať nad uplatnením nemajetkovej ujmy pozostalými žalobou v občianskoprávnom konaní, a to buď voči zdravotníckemu zariadeniu, ktorého zamestnanci pochybili pri poskytnutí zdravotnej starostlivosti, alebo voči lekárom.
 


 
udzs
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Čo vám umožňuje zákon
Každý má právo obrátiť sa na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ďalej len „úrad“), ak sa domnieva, že mu nebola správne poskytnutá zdravotná starostlivosť. „Pokiaľ napríklad lekár  nepostupoval správne, pacient má výhrady k liečbe, stanoveniu diagnózy a podobne. V prípade, že pacient nežije, môže úradu podať podnet na prešetrenie správneho poskytovania zdravotnej starostlivosti rodinný príslušník zomrelého," objasňuje Soňa Valášiková, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Úrad na základe vášho podnetu vykoná dohľad u konkrétneho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti a zistí, či postupoval v súlade so zákonom, či poskytol všetky diagnostické a terapeutické výkony. Podľa výsledkov dohľadu tiež skonštatuje, či bola zdravotná starostlivosť poskytnutá správne, či podnet bol opodstatnený alebo neopodstatnený.
 
Úrad si vyžiada dokumentáciu
Zdravotnú dokumentáciu súvisiacu s poskytovaním zdravotnej starostlivosti, ktorá je predmetom výkonu dohľadu, si úrad vyžiada priamo od poskytovateľa zdravotnej starostlivosti. Podľa slov Soni Valášikovej to znamená, že podávateľ podnetu nemusí túto dokumentáciu zabezpečovať a prikladať. „Ak majú príbuzní k dispozícii správy alebo nálezy z poskytovania zdravotnej starostlivosti, kópie môžu k podnetu priložiť.  Pri podaní podnetu je dôležité, aby boli uvedené identifikačné údaje pacienta a zdravotníckeho zariadenia, v ktorom mu bola zdravotná starostlivosť poskytovaná, obdobie poskytovania zdravotnej starostlivosti, opis problému a podpis osoby, ktorá podnet podáva. V prípade úmrtia to môže byť najbližší príbuzný (manžel/-ka, dieťa, rodič).“ V kompetencii úradu je vykonávanie dohľadu nad poskytovaním zdravotnej starostlivosti. Posudzuje tiež správnosť poskytnutej zdravotnej starostlivosti pacientovi, t. j. či boli vykonané všetky potrebné diagnostické a liečebné výkony.
 
Do pôsobnosti úradu nepatria:
– platby za zdravotnú starostlivosť –  to má na starosti  orgán príslušný na vydanie povolenia (vo väčšine prípadov príslušný samosprávny kraj),
– etika zdravotníckych pracovníkov – riaditeľstvo daného zdravotníckeho zariadenia, príslušná komora zdravotníckych pracovníkov (napríklad Slovenská lekárska komora, Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek atď.),
– ordinačné hodiny, zdravotná dokumentácia (sprístupňovanie údajov a odovzdávanie zdravotnej dokumentácie pri zmene lekára), odmietnutie zmluvy zo strany lekára – zabezpečuje príslušný samosprávny kraj,
– lekárenská starostlivosť – orgán príslušný na vydanie povolenia (príslušný samosprávny kraj),
–  ťažko zdravotne postihnutí (preukazy, dávky, PN, priznanie invalidného dôchodku) – Sociálna poisťovňa,
– kompenzačné príspevky – priznáva ich Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny.
 
Tridsaťštyri podnetov opodstatnených
V I. polroku 2012 úrad riešil 1 038 podaní v oblasti poskytovania zdravotnej starostlivosti. Z nich bolo 237 spojených s úmrtím. Z počtu 111 opodstatnených podnetov bolo 34 spojených s úmrtím. Z vyššie uvedených čísel je podľa hovorkyne zrejmé, že podiel podaní spojených s úmrtím z počtu šetrených v danom období, ako aj podiel opodstatnených podnetov spojených s úmrtím zo všetkých  opodstatnených, je porovnateľný s rokom 2011. 
 
Valášiková
Soňa Valášiková, hovorkyňa Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Zákon nestanovuje lehotu na ukončenie dohľadov. „Každý takýto prípad je osobitý a náročný na posúdenie, preto aj trvanie dohľadov je rôzne. Obdržíme podnet od občana, vykonáme u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti dohľad a preveríme správnosť poskytovania zdravotnej starostlivosti. Podávateľovi podnetu príde písomné oznámenie o začatí dohľadu a po jeho ukončení ho listom informujeme o záveroch,“ spresňuje Soňa Valášiková.
 
Ako ďalej hovorkyňa objasňuje, každý prípad je posudzovaný nezávislými konzultantmi z príslušných špecializačných odborov. Ide o špičkových odborníkov z praxe. V zozname konzultantov úradu sú odborníci s akademickými hodnosťami docent a profesor, a sú zväčša aj  prednostami kliník, primármi oddelení, autormi rôznych štúdií a podobne. Ak nie ste ako pozostalí spokojní so šetrení podnetu v rámci pobočky úradu, môžete sa obrátiť na ústredie úradu, ktoré vaše podanie znova dôkladne prešetrí a súčasne v rámci vnútornej kontroly prešetrí aj postup pobočky. V rámci ústredia úradu existuje ďalší inštitút, ktorým je poradná komisia predsedníčky úradu, ktorá posudzuje zvlášť náročné prípady.
 
Protokol nie je záväzný pre súd
Pokiaľ ide o súdne konanie, napríklad občiansko-právny spor o náhradu škody alebo nemajetkovej ujmy, súd si môže v rámci dokazovania vyžiadať od úradu spisovú dokumentáciu dohľadu alebo protokol o vykonanom dohľade. Protokol úradu je však len jedným z dôkazných prostriedkov, ktorý pre súd nemusí byť záväzný. Súd si môže vyžiadať súdno-znalecký posudok od svojich znalcov,“ uzatvára Soňa Valášiková. Všetky dôkazy majú rovnakú dôkaznú silu a je na rozhodnutí nezávislého súdu, ku ktorému názoru sa prikloní.
 
V ktorých medicínskych odboroch bolo najviac ukončených opodstatnených podnetov z roku 2011:
1. chirurgia
2. všeobecné lekárstvo
3. gynekológia a pôrodníctvo
4. vnútorné lekárstvo

Zdroj:  Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
 
Podporte náš článok