Ušetríte príbuzným starosti

12.09.2014

Šetríte si na vlastný pohreb?

Ak sa nechcete spoliehať na to, že sa o vás postarajú po smrti príbuzní, môžete si začať na pohreb sporiť alebo si ho môžete poistiť. V prípade poistenia poisťovňa vyplatí vašim pozostalým dohodnutú sumu a pomôže im tak zvládnuť ťažkú životnú situáciu. Príbuzní majú peniaze k dispozícii rýchlejšie a môžu ich použiť na pokrytie nákladov spojených so smútočným obradom alebo kúpou náhrobného kameňa.

Peniaze na pohreb v šuflíku? Radšej v banke
Mnohí starší ľudia si v snahe ušetriť svojim blízkym starosti i náklady na pohreb, si odkladajú financie doma v „šuflíku“, alebo v banke na vkladnej knižke.  Ako prezrádza Michal Škvarenina, Executive Manager finančno-poradenskej spoločnosti Partners Group SK, najčastejšie seniori využívajú vo finančných inštitúciách práve vkladnú knižku, termínovaný vklad, v niektorých prípadoch aj osobný účet. „Stále je to lepšie riešenie ako nechávať peniaze doma vo vysávači, prípadne v inej „spoľahlivej skrýši. Domáce zásoby sú najlepšie z hľadiska dostupnosti, no najhoršie z hľadiska úroku, a bezpečnosti.“

Zlodeji podľa neho často zneužívajú dôverčivosť a slabšiu ostražitosť seniorov a neváhajú ich okradnúť aj o ich posledné úspory. Peniaze majú byť uložené vo finančnej inštitúcii, správcovskej spoločnosti, prípadne v poisťovni. Podľa  Aleny Walterovej, hovorkyne VÚB banky: „vkladné knižky obľubuje predovšetkým staršia generácia. Vyhovuje im, že knižka má materiálnu podobu a sú v nej zaznamenané všetky transakcie, takže im poskytuje prehľad o stave ich úspor.“
 
Štefan Frimmer
Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne

33 percent ľudí má doma hotovosť
Niektoré prieskumy v Česku hovoria o tom, že domáce úspory na pohreb má až 1,5 milióna ľudí. Podobné trendy badať aj na Slovensku. Ako však prezrádza Štefan Frimmer, hovorca Slovenskej sporiteľne, podľa prieskumu, ktorý pre ich banku realizuje každý rok agentúra IMAS, trend sporenia „do pančuchy“  klesá. „V súčasnosti šetrí doma v hotovosti alebo v trezore 33 percent Slovákov, čo je v porovnaní s minulým rokom menej o 5 percentuálnych bodov. Medzi staršími ľuďmi je najobľúbenejší bežný účet pre poberateľov dávok dôchodkového zabezpečenia, ktorý je lacnejší viac ako o polovicu v porovnaní s bežným účtom. Prípadne môžu využiť aj sporenie pre seniorov, kde si vytvoria finančnú rezervu bez toho, aby to pocítili na mesačnom rozpočte.“  

Preverte si dostupnosť financií
Ako teda majú postupovať starší ľudia, ak majú nejaké ušetrené peniaze na pohreb, ale nevedia, ako s nimi naložiť? „Nižšie aktuálne úroky v banke sú stále lepšie ako žiadne úroky. Pri úsporách na pohreb však nebýva rozhodujúcim faktorom úrok, ale skôr ochrana a bezpečnosť spojená s dostupnosťou peňazí,“ prezrádza Executive Manager.  Deti seniorov by mali pozitívne vplývať na svojich rodičov, keďže sa čaká, že ich finančná gramotnosť je na vyššej úrovni. Mali by mať ich dôveru, aby vedeli o ich peniazoch v hotovosti a spolu s nimi prešli všetky dostupné možnosti, ktoré trh ponúka. Môže to byť napríklad bežný účet, termínovaný účet, sporiaci účet, prípadne vkladnú knižku. „Odporúčam zriadiť k danému účtu spoludisponenta, ideálne dospelé dieťa, ktoré by vedelo disponovať s financiami v prospech seniora pre prípad úrazu alebo choroby. Nezabudol by som ani na právnu stránku finančného vysporiadania po úmrtí, ideálne v podobe spísania závetu. Vysporiadanie dedičstva totiž prebehne oveľa rýchlejšie a plynulejšie ako pri dedení zo zákona. Tu pomôže právna rada odborníka,“ tvrdí Michal Škvarenina.
 
Poistenie pohrebných nákladov
Starší ľudia si môžu začať odkladať peniaze na pohreb aj cez poistenie. Na trhu podľa Michala Škvareninu existuje špecifický typ poistenia, kde si ľudia už v preddôchodkovom veku môžu poistiť pohrebné náklady. Pravidelnou mesačnou platbou si takto poistia situáciu, keď dôjde k pohrebu a vzniknú vyššie náklady, ako je pre dotyčného únosné. „Pri poistení by som sa informoval na výšku mesačnej platby, výšku krytia, ktoré bude poskytnuté rodine na úhradu pohrebných nákladov a dĺžku trvania poistnej zmluvy, respektíve maximálneho veku do ktorého môže byť senior krytý.“ Nejedná sa však o sporiaci produkt a poistné plnenie môže nastať len pre prípad úmrtia, a teda úhrady pohrebných nákladov. Ak počas trvania nedôjde k úmrtiu, vložené peniaze sa už nevracajú poistenému naspäť.

Pozitívne skúsenosti s týmto typom poistného produktu zo strany klientov potvrdzuje aj Štefan Frimmer. Ich banka ponúka  Pohrebné poistenie. „Ide o poistenie pre prípad smrti. Klienti si môžu vybrať medzi jednorázovo alebo bežne plateným poistným.  Výhodou je to, že klient  si už pri zriadení poistenia môže určiť dôveryhodnú osobu, ktorá sa postará o zorganizovanie poslednej rozlúčky.“ Poistné plnenie, ktoré vyplatí poisťovňa v prípade smrti sa nezdaňuje a nepodlieha ani dedičskému konaniu.
 
Michal Škvarenina
Michal Škvarenina

Dispozičné právo k účtom
Akým chybám by ste sa mali vyhnúť pri sporení na starobu či vlastný pohreb?  Executive Manager vymenúva hneď pár základných chýb, na čo ľudia zabúdajú - nesporia si, alebo nechávajú nasporené peniaze v hotovosti doma. „Ak aj majú seniori financie v banke, tak deti k nim často nemajú dispozičné právo. Nemajú spravený závet pre prípad smrti. Peniaze sú niekedy len na viazaných vkladoch, kde je horšia dostupnosť k peniazom, keď je potrebné. Zbytočne nechávajú celoživotné úspory v banke, prípadne doma, keď na samotné pohrebné náklady netreba vyššiu sumu ako 4000 eur,“ tvrdí Škvarenina. Hneď pridáva aj pár prípadov z praxe, s ktorými sa osobne stretol.  „Po smrti seniora rodina nevedela, kde sú hotovostné peniaze uložené a musela doslova prehľadávať celý dom, aby financie našla. Ďalší príklad je, keď rodina po smrti poručiteľa navštívila jednotlivé banky, kde boli peniaze uložené. Na základe dispozičného práva k účtu peniaze vybrala a použila na úhradu pohrebných nákladov.“

Čo sa deje s účtom po smrti
Ihneď po smrti poručiteľa zostáva celý majetok predmetom dedičstva. Všetky vklady v bankách, úspory, hotovosť, ale aj nehnuteľnosti, sú predmetom dedičstva. Netreba zabúdať, že dedia sa aj dlhy, teda do dedičského konania idú nielen aktíva, ale aj pasíva poručiteľa.

Banka podľa Aleny Walterovej účty zablokuje bezprostredne potom, ako sa hodnoverným spôsobom dozvie o úmrtí majiteľa, napríklad predložením úmrtného listu, na základe notárskeho dožiadania údajov o účte nebohého, potvrdením matriky o úmrtí majiteľa účtu, žiadosť o vrátenie neoprávnene poukázaných dávok Sociálnej poisťovne, oznámením príbuzného. „Peniaze na účte sa budú naďalej úročiť a úroky z vkladu tvoria vlastníctvo dedičov. Vedenie účtu je bez poplatku odo dňa blokácie až do momentu vysporiadania dedičského konania. Ak bola k účtu vydaná karta, tá sa tiež zablokuje a následne zruší. Pred právoplatným skončením dedičského konania je banka oprávnená vyplatiť pozostalým financie, prípadne ich časť, iba na základe právoplatného rozhodnutia súdu,“ tvrdí hovorkyňa VÚB banky.

V prípade, že účet mal viacerých majiteľov, po smrti jedného z nich banka účet neblokuje a ostatní majitelia s ním môžu ďalej narábať. Aj takýto účet však môže byť zahrnutý do dedičského konania, ak sa tak pozostalí rozhodnú. Ak sa v rámci dedičského konania nedokážu dedičia dohodnúť s ostatnými majiteľmi účtu, môžu vysporiadanie riešiť súdnou cestou.
Podporte náš článok