Štát vyplatil pozostalým celkovo 3,7 milióna €

20.09.2014

Príspevok na pohreb II.

Štát v roku 2013 prispel príbuzným na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením pohrebu zomretého v celkovej výške 3 750 056, 28 eur. Z toho Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny vyplatilo štátne sociálne dávky v celkovej sume 3 684 419 eur, Ministerstvo vnútra SR príspevky na pohreb pre policajtov a hasičov vo výške 58 826,28 eur, a Ministerstvo obrany príspevky na pohreb vojakov v sume 6 811 eur.

Príspevok na pohreb je štátna sociálna dávka, ktorou štát prispieva na úhradu výdavkov spojených so zabezpečením poslednej rozlúčky zomrelého v zmysle zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov. Informácie o príspevkoch na pohreb nám poskytla Mgr. Veronika Černá z kancelárie generálneho riaditeľa Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny (ÚPSVR).

Kto je oprávnenou osobou na uplatnenie nároku na tento príspevok?
Oprávnenou osobou je plnoletá fyzická osoba, ak spĺňa podmienky zákona č. 238/1998 Z. z. o príspevku na pohreb v znení neskorších predpisov.
 
eur
Ilustračné foto

Výška príspevku na pohreb je 79,67 eur. Aké sú podmienky nároku na túto štátnu sociálnu dávku?
Podmienku nároku na príspevok sú nasledovné:
- zabezpečenie pohrebu oprávnenou osobou,
- trvalý alebo prechodný pobyt oprávnenej osoby na území Slovenskej republiky,
- trvalý pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky, alebo prechodný pobyt zomretého v čase smrti na území Slovenskej republiky a pochovanie zomretého na území Slovenskej republiky, ak mal v čase smrti dlhodobý pobyt na území Slovenskej republiky.

Nárok na príspevok na pohreb zomretého sa môže uplatniť iba raz. Kde a dokedy je potrebné podať žiadosť o dávku?
Nárok na príspevok zaniká uplynutím jedného roku od pohrebu zomretého. Žiadosť o dávku treba podať na príslušný miestny úrad práce podľa miesta trvalého bydliska zomretého do jedného roku od smrti.

Aký je spôsob výplaty tejto štátnej sociálnej dávky?
Príspevok na pohreb sa vypláca poštou alebo na účet.

V koľkých prípadoch ÚPSVR v roku 2013 vyplatilo príspevok na pohreb (resp. aspoň v prvých 9 mesiacov v roku 2013, ak ešte nie sú kompletné dáta)?
Sú prípady, kedy pozostalí nemajú nárok na príspevok na pohreb?

Iba v tom prípade, ak osoba žiadajúca o príspevok nesplní všetky zákonom stanovené podmienky na získanie príspevku na pohreb.

november - 4 058
október - 3 845 (priemerný mesačný počet - 4 188)
september - 3 931
august - 4 172
júl - 3 730
jún - 4 091
máj - 4 195 (priemerný mesačný počet - 4 280)
apríl - 4 472
marec - 4 378
február - 4 968
január - 4 230


Aké náklady ÚPSVR celkovo vynaložilo v roku 2013 na príspevky na pohreb?

Vývoj čerpania finančných prostriedkov na príspevok na pohreb v roku 2013:
november - 325 532,- €
október - 308 642,- €
september - 314 457,- €
august - 333 817,- €
júl - 298 922,- €
jún - 326 966,- €
máj - 338 199,- €
apríl - 356 284,- €
marec - 348 795,- €
február - 395 801,- €
január - 337 004,- €


Pohreby vojakov sa zabezpečujú a organizujú v zmysle paragrafov 71 – 78 zákona č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov (ďalej iba zákon o sociálnom zabezpečení). Obrátili sme sa s otázkami na Ministerstvo obrany Slovenskej republiky (MO SR). Na naše otázky odpovedala hovorkyňa MO SR Mgr. Martina Balleková.

V koľkých prípadoch Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia (VÚSZ) zabezpečoval pohreb na Slovensku v celom rozsahu, a v koľkých prípadoch na prianie pozostalých
s ich spoluúčasťou?

V roku 2013 VÚSZ uhrádzal 7 pohrebov profesionálnych vojakov v celom rozsahu. Pohreby v inom rozsahu neboli uhrádzané.
 
eur
Ilustračné foto

Do akej výšky VÚSZ prispieva pozostalým na pohreb profesionálneho vojaka? Aké sú podmienky nároku na uhradenie pohrebu profesionálneho vojaka?
VÚSZ prispieva pozostalým na pohreb profesionálneho vojaka v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov č. 328/2002. Ak ozbrojené sily zabezpečili pohreb zomretého na území Slovenska so spoluúčasťou ozbrojených síl, uhradí Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia náklady na pohreb, najviac však 232,36 eur.

Aké celkové náklady mal VÚSZ v roku 2013 na zabezpečenie, respektíve spoluúčasť na pohreboch profesionálnych vojakov?
Náklady na pohreby v roku 2013 boli vo výške 6 811 eur.

Majú nárok pozostalí zomrelého profesionálneho vojaka okrem zabezpečenia pohrebu od VÚSZ aj na príspevok na pohreb od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, či jednorazové odškodnenie, úrazovú rentu a tiež náhrady nákladov spojených s pohrebom od Sociálnej poisťovni?
Nie, nemajú.

Je spravodlivé, že štát prispieva pozostalým profesionálnych vojakov viac ako rodinám bežných občanov?
Zabezpečenie pohrebu profesionálneho vojaka je súčasťou osobitného systému sociálneho zabezpečenia profesionálnych vojakov. Vyjadruje sa ním úcta a uznanie štátu občanom za službu vykonanú v prospech obrany a ochrany štátu a spoločnosti, jej občanov a majetku.

Príspevok na pohreb hasičov a policajtov upravuje zákon č. 328/2002 Z. z. o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov v znení neskorších predpisov. S otázkami sme sa obrátili na Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky. Odpovedala nám pplk. Mgr. Silvia Keratová z tlačového odboru MV SR.
 
V koľkých prípadoch v roku 2013 Odbor sociálneho zabezpečenia sekcie personálnych a sociálnych činností a osobného úradu (OSZ SPSČaOU) MV SR zabezpečoval pohreb na Slovensku v celom rozsahu a v koľkých prípadoch na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou?
Odbor v zmysle zákona o sociálnom zabezpečení policajtov a vojakov nezabezpečuje pohreb zomretému policajtovi alebo hasičovi. Táto kompetencia patrí do pôsobnosti služobného úradu, kde zomretý bol naposledy služobne zaradený, kde naposledy vykonával štátnu službu. Štatistiky o počtoch pohrebov so spoluúčasťou pozostalých, prípadne o počtoch pohrebov zabezpečovaných výlučne služobnými úradmi nevedieme.

Do akej výšky odbor prispieva pozostalým na pohreb hasiča, policajta?
Maximálna výška úhrady nákladov na pohreb je 232,36 eur.

Aké sú podmienky nároku na uhradenie pohrebu hasiča, policajta?
Policajtovi alebo hasičovi, ktorý zomrel počas trvania služobného pomeru služobný úrad zabezpečí pohreb v celom rozsahu alebo na prianie pozostalých s ich spoluúčasťou. Táto služba sa neposkytuje, ak zomrel v dôsledku požitia alkoholických nápojov, omamných látok alebo psychotropných látok, pri spáchaní úmyselného trestného činu alebo sebapoškodením.

Aké celkové náklady mal odbor v roku 2013 na zabezpečenie pohrebov?
Náklady na úhradu pohrebu sa uhrádzajú z osobitného účtu tvoreného poistným odvádzaným zo služobných príjmov policajtov a hasičov. Za rok 2013 boli vyplatené vo výške 58 826,28 eur.

Majú nárok pozostalí hasičov a policajtov okrem zabezpečenia pohrebu aj na príspevok na pohreb od Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny, či jednorazové odškodnenie, úrazovú rentu a tiež náhrady nákladov spojených s pohrebom od Sociálnej poisťovne?
Pri uhradení nákladov na pohreb zo strany služobného úradu sa príspevok na pohreb podľa osobitných predpisov  pozostalým už  nevypláca.

Je spravodlivé, že štát prispieva pozostalým hasičov a policajtom viac ako bežným občanom?
Služba zabezpečenie pohrebu sa uhrádza z osobitného účtu, ktorý je tvorený poistným odvádzaným zo služobných príjmov policajtov a hasičov. Ide o osobitnú formu služby s použitím prostriedkov zvýrazňujúcich zásluhovosť vykonanej policajnej služby a hasičskej služby. Historicky ide o najstarší inštitút sociálneho zabezpečenia policajtov predchádzajúci uzákoneniu ostatných foriem ich sociálneho zabezpečenia.
Podporte náš článok