Ako ďalej?

19.10.2015

Hypotéka či úspory v banke po úmrtí

V dedičskom konaní bežne notár zasiela dožiadanie všetkým bankám a zisťuje majetok, zostatky na účtoch vedených na meno zosnulého a jeho záväzky. Pozostalí, prípadne notár alebo úrad, musia banku hodnoverne informovať, že došlo k úmrtiu, aby mohla napríklad zablokovať účet zosnulého či prestať si účtovať poplatky. Hodnoverne v tomto prípade podľa Ľubomíry Chmelovej, hovorkyne Sberbank Slovensko znamená, že banke predložíte napríklad úmrtný list, rozhodnutie súdu o vyhlásení za mŕtveho, notár alebo súd banke zašle dožiadanie v dedičskom konaní. „No hodnoverným dokumentom môže byť napríklad aj žiadosť Sociálnej poisťovne alebo iných platiteľov dôchodku doručená banke o vrátenie dávky z dôvodu úmrtia poberateľa dávky.“

Zablokujú peniaze na účte
Vo chvíli, keď sa banka dozvie o úmrtí klienta, musí zablokovať jeho peniaze – či už na bežnom účte alebo na vkladových produktoch. „Vyplatiť ich môžeme až  dedičovi, ktorý sa preukáže právoplatným rozhodnutím, osvedčením o dedičstve. Ak je právoplatných dedičov viac, majú nárok na vyplatenie zostatku podľa veľkosti  podielu na dedičstve. Trvanie dedičského konania je podľa našich skúseností veľmi individuálne – trvá od niekoľkých týždňov až po roky,“ tvrdí Ľubomíra Chmelová. Záleží od počtu dedičov, rozsahu majetku ako aj skutočností, kde sa majetok zosnulého nachádza a samozrejme aj od ochoty dedičov dohodnúť sa.
 
Ľubomíra Chmelová
Ľubomíra Chmelová, hovorkyňa Sberbank Slovensko

Povinnosť splácať hypotéku po smrti jedného spoludlžníka
Ak boli ako spoludlžníci na hypotéke vedení dvaja klienti, po úmrtí jedného sa na splácaní úveru nič nemení. Povinnosť splácať úver si musí plniť spoludlžník. Avšak, samozrejme, banka má záujem na tom, aby bol pozostalý spoludlžník schopný naďalej úver splácať a vždy je ochotná sa dohodnúť na prípadnej predĺžení lehoty splatnosti úveru, čím sa zároveň zníži splátka.

Hypotekárny úver po smrti človeka, ktorý ho platil sám
V prípade, ak sa banka dozvie o úmrtí klienta, ktorý bol jediným dlžníkom, zníži úrokovú sadzbu na úvere na 1 % ročne. To sa týka napríklad aj povoleného prečerpania na účte. Týmto úrokom sa úver úročí až do vyplatenia, respektíve prevzatia dlhu. Následné prípadné prevzatie dlhu banka rieši až po právoplatnom osvedčení o dedičstve. Treba vychádzať z rozhodnutia o dedičstve, v ktorom má byť uvedené, ktorý dedič prevzal záväzok splatiť pohľadávku z hypotekárneho úveru alebo tam bude zahrnutá dohoda dedičov s veriteľmi o prenechaní majetku na úhradu dlhov v prípade, ak bude hodnota dlhov vyššia ako hodnota majetku.

Čo keď dediči odmietnu dedičstvo ako celok
Dedič môže odmietnuť celé dedičstvo, a nie iba časť dedičstva. Ak dedič odmietne prevziať záväzok poručiteľa splatiť pohľadávku z hypotekárneho úveru alebo ak tento záväzok nebude splácať, bude banka oprávnená uplatniť si svoj nárok v súdnom konaní. Banka tiež môže pristúpiť k výkonu záložného práva zabezpečujúceho pohľadávku z hypotekárneho úveru, avšak až vtedy, ak bude známy nový dlžník a vlastník nehnuteľnosti a ak nový dlžník nebude splácať pohľadávku.

Čo ak prídu na účet zomretého peniaze po jeho smrti, kto ich dostane
Banka v takomto prípade skúma pôvod sumy. Ak by išlo o financie klienta, banka ich vyplatí právoplatnému dedičovi, ktorý má nárok disponovať s účtom.

Viazané vkladové produkty po smrti majiteľa
Banka dovolí narábať s peniazmi na termínovanom vklade až právoplatnému dedičovi, respektíve dedičom. Takže vlastnícke práva na vklade sú až do predloženia právoplatného rozhodnutia súdu o dedičstve alebo osvedčenia od notára obmedzené. Keď takéto osvedčenie banke pozostalý predloží, môže termínovaný vklad zrušiť. Banka v takom prípade postupuje podľa podmienok produktu, teda ak ho pozostalý zruší pred ukončením viazanosti, môže prísť o časť výnosu. Zároveň však môže nechať vklad dobehnúť a čerpať výnos.

Ako sa zdedia dlhy v rodine s nedospelými deťmi, napríklad úver na byt
Všetci pozostalí vrátane detí by zdedili podiel na nehnuteľnosti a do výšky tohto podielu by zdedili aj záväzok z úverovej zmluvy. Avšak, keďže ide o neplnoleté deti, pozostalý rodič ako ich zákonný zástupca či opatrovník vstúpia v mene neplnoletých dedičov do všetkých práv a povinností z úverovej zmluvy. Ako jediný živiteľ rodiny by teda splácal úver sám.

Zdroj: Sberbank Slovensko, pripravila Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP II. 2015
 
Späť na tému Úmrtie v rodine - čo robiť?
Podporte náš článok