21.05.2012

Nariadená pitva a cudzia pohrebná služba

Marián z Terchovej

1. Zomrel nám doma deduško, mal 85 rokov, lekár nariadil pitvu. V ktorých prípadoch je nutné nariadiť pitvu a dá sa voči tomu namietať?

2. Pre telo prišla nami nevybraná pohrebná služba! Môžete nám to vysvetliť?


1. Samozrejme smrť môže potvrdiť len obhliadajúci lekár. Po konštatovaní smrti pacienta lekár vypíše Úmrtný list a Správu pre pitvajúceho lekára s odporúčaním, či má byť zosnulý pitvaný alebo nie. Pokiaľ sa obhliadajúcemu lekárovi nepozdáva príčina smrti (nejasná poloha tela zosnulého, nejasnosti okolo liečby pacienta atď.) je v jeho kompetencií poslať telo na pitvu k potvrdeniu príčiny smrti. Telo ostáva dve hodiny na lôžku a potom je prevezené na oddelenie patológie v danom regióne na pracovisko Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť pozostalých, aby zosnulého neobliekali, ale telo prípadne len prikryli plachtou do príchodu pohrebnej služby. Úradom určený  patológ sa ešte môže rozhodnúť  či bude zosnulý pitvaný alebo nie. V tomto prípade môže rozhodovať aj vek zosnulého, dlhodobá diagnóza atď. Príbuzní môžu požiadať o nepitvanie (formou písomnej žiadosti) a ak je tomu možné vyhovieť, patológ upustí od pitvy. Od pitvy nemožno upustiť ak je podozrenie na infekčnú chorobu, pri úmrtí na operačnom stole, ak ide o dieťa do 15 rokov. Je v kompetencii patológa o tejto veci rozhodnúť s konečnou platnosťou. Niekedy sa stáva, že jeden pozostalý doslova žiada o pitvu, a druhý zase požaduje nepitvať. Treba si uvedomiť, že pri pitve lekár zistí:

a. príčinu smrti
b. základnú chorobu, ktorá cez komplikácie viedla k smrti pacienta
c. iné závažné choroby, ktoré sa podieľali na smrti, môže potvrdiť alebo vyvrátiť správnu diagnózu a spôsob liečby
d. ostatné choroby

2. Úrad nad dozorom zdravotníctva vypisuje výberové konanie pre pohrebné služby (cca. každé štyri roky), na prepravu zosnulých na jeho pracoviská a na základe výberového konania uzatvorí zmluvu s konkrétnou pohrebnou službou. Jej úlohou (mám na mysli pohrebnú službu), je šetrným spôsobom dopraviť zosnulého na odd. patológie aj s dokumentačnou správou zosnulého. Tým sa v tomto procese účasť uvedenej pohrebnej služby končí. To že Vám budú ponúkať svoje služby i ďalej je väčšinou dôsledok podhodnotenia udanej ceny pri výberovom konaní pre ÚDZS, či už z nerozvážnosti alebo cielene (aby napríklad vyhrali výberové konanie), preto ponúkali svoje služby pod bežnú hodnotu a tak si chcú tento ušlý zisk vykompenzovať získaním objednávky na pohreb.
 
Čo sa týka obhliadajúceho lekára, ten má v týchto prípadoch plné právo a aj povinnosť privolať zazmluvnenú  pohrebnú službu na prevoz zosnulého. Pohrebná služba zosnulého prevezie, odovzdá telo službu konajúcemu ošetrovateľovi a tým sa jej kompetencie v rámci prepravy skončili. Táto preprava je v plnej miere hradená na základe vystavenej faktúry (za zmluvnú cenu) a to na ÚDZS a žiadne iné nároky voči pozostalým uvedená pohrebná služba nemôže uplatňovať.
Podporte náš článok