Zlyhanie srdca, nádorové ochorenia a choroby dýchacej sústavy

15.03.2012

Najčastejšie príčiny úmrtí na Slovensku

 Toto sú choroby, ktoré nás podľa aktuálnych údajov Národného programu zdravia na Slovensku za roky 2006 až 2010 „kosia" najviac.

Medzi päť najčastejších príčin smrti patria kardiovaskulárne ochorenia, onkologické ochorenia, ochorenia z externých príčin (poranenia, otravy, vraždy, samovraždy a podobne), choroby dýchacej sústavy a ochorenia tráviacej sústavy. Tieto príčiny mali za následok až 95 % všetkých úmrtí.
 
hlavný-hygienik_pohrebnictvo
MUDr. Gabriel Šimko
Dožívame sa vyššieho veku
Ako hovorí hlavný hygienik SR MUDr. Gabriel Šimko z Úradu verejného zdravotníctva, starnutie obyvateľov na Slovensku, podobne ako je tomu vo všetkých vyspelých krajinách, sa prejavuje viacerými ukazovateľmi, vyšším priemerným vekom u oboch pohlaví, nízkou pôrodnosťou a rastúcou strednou dĺžka života pri narodení. „V budúcnosti treba počítať so vzostupom neinfekčných chronických ochorení, čo súvisí najmä s rastom diabetu a nádorových ochorení podmienených starnutím populácie. S rozvojom lekárskej vedy a meniaceho sa životného štýlu rastie reálna možnosť dožiť sa vyššieho veku."

Zanedbáme včasnú prevenciu
Chronické neinfekčné ochorenia zapríčiňujú podľa slov Gabriela Šimka na Slovensku prevažnú časť príčin úmrtí, chorobnosti, invalidizácie, hospitalizácie, aj dlhodobej pracovnej neschopnosti. Patria medzi ne napríklad kardiovaskulárne ochorenia, metabolické ochorenia, niektoré onkologické  ochorenia, kožné choroby, choroby kĺbov, kostrového a svalového aparátu.

Je známe, že hromadný výskyt neprenosných ochorení závisí vo veľkej miere od životného štýlu, čiže od výskytu ovplyvniteľných rizikových faktorov. Úrad verejného zdravotníctva SR v tomto smere vyvíja viacero aktivít v poradenských centrách ochrany a podpory zdravia pri regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. Cieľom primárnej prevencie je potlačiť príčiny choroby, znížiť jej výskyt, a tým zlepšiť dĺžku a kvalitu života jednotlivcov. Inak povedané, stačia malé zmeny v životnom štýle, aby ľudia získali niekoľko zdravých rokov navyše. „Možnosti prevencie v znižovaní výskytu chronických neinfekčných chorôb vidíme v nefajčení, zlepšení stravovacích návykov, zvýšení pohybovej aktivity, úprave telesnej hmotnosti a odbúraní stresu. Platí to samozrejme za predpokladu, že jedinec má záujem o vlastné zdravie."

Za susedmi zaostávame
Ako ďalej vyplýva zo správy Národného programu zdravia na Slovensku, trendy zmien úmrtnosti u nás  sú do určitej miery podobné ako v Európskej únii. Stredná dĺžka života u mužskej populácie na Slovensku dosahuje pomerne nízke hodnoty, oveľa nižšie ako v krajinách západnej Európy. V roku 2009  to bolo 71,29 rokov, pričom európsky priemer bol  76 rokov. Ženy sa v roku 2009 dožívali v priemere 78,74 rokov a v EÚ 82 rokov. I keď sa zdravotný stav obyvateľov SR v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi zlepšil, zatiaľ výrazne zaostávame napríklad  voči Poľsku a Česku.
Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok