Počet samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku v roku 2011

18.03.2013

Štatistika samovrážd

 Je menej samovrážd, ale viac samovražedných pokusov
Počet samovrážd a samovražedných pokusov na Slovensku v roku 2011 vzrástol v porovnaní s rokom 2010 o 51 prípadov. Hoci dokonaných samovrážd máme menej, alarmujúce je zvýšenie počtu samovražedných pokusov. Vyplýva to zo záverov najnovšej štatistickej publikácie „Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2011“, ktorú vydalo Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI) pri príležitosti Svetového dňa prevencie samovrážd, ktorý každoročne pripadá na 10. septembra. Podujatie podporuje Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) a Medzinárodná asociácia pre prevenciu samovrážd (IASP).

Podľa hlásení, ktoré má NCZI k dispozícii, až 1 543 Slovákov v roku 2011 spáchalo alebo sa pokúsilo o samovraždu. V porovnaní s rokom 2010 (1 492 prípadov) toto číslo narástlo o 51 prípadov. Podstatne sa zvýšil počet samovražedných pokusov. Kým v roku 2010 ich bolo hlásených celkovo 880, v roku 2011 to už bolo 1 006 prípadov (641 mužov a 365 žien). Naopak, v roku 2011 oproti roku 2010 klesol počet dokonaných samovrážd o 75 prípadov. V roku 2010 bolo hlásených 612 samovrážd, v roku 2011 to bolo 537 (z toho 457 mužov a 80 žien).

Najviac samovrážd u päťdesiatnikov
Najviac samovrážd bolo v minulom roku evidovaných u 50 až 59-ročných mužov a žien – celkovo 146 osôb (z toho 115 mužov a 31 žien). Samovražedné pokusy sa týkali skôr mladších. Najviac ich bolo hlásených u osôb vo veku od 20 do 29 rokov – celkovo 279 prípadov (z toho 209 mužov a 70 žien). Z celkového počtu 1 006 samovražedných pokusov bolo 446 vyhodnotených ako demonštratívne. Podľa trvalého bydliska najviac samovrážd bolo hlásených z Banskobystrického (105) a najmenej z Trnavského (35) kraja. Počet samovražedných pokusov bol vysoký v Bratislavskom (187) a v Košickom (176) kraji. Najmenej samovražedných pokusov bolo evidovaných v Prešovskom kraji (64).

Najčastejšie bolo obesenie
Najčastejším spôsobom vykonania samovraždy u mužov (320) aj žien (32) bolo obesenie. Druhým najčastejším spôsobom samovraždy u mužov bolo zastrelenie (39), u žien skok z výšky (16). Vo väčšine prípadov sa motív samovrážd nedá presne určiť. Zo zistených prevažujú vnútorné osobné konflikty a problémy (21 prípadov), súvislosť s telesným ochorením alebo telesnou chybou (11 prípadov) a konflikty a rodinné problémy (10 prípadov).

Dominujú dôchodcovia a nezamestnaní
Aj keď v hláseniach o samovraždách často chýba údaj o pracovnom stave danej osoby, z uvedených NCZI zaznamenal 109 prípadov samovrážd starobných dôchodcov a 25 prípadov pravidelne zamestnaných osôb. Iná situácia je pri samovražedných pokusoch. Tu je zrejmé, že najvyššie počty tvoria nezamestnaní (423), pravidelne pracujúci (210) a invalidní dôchodcovia – 114 prípadov. Najviac samovražedných pokusov NCZI zaznamenalo u osôb so stredným vzdelaním bez maturity aj s maturitou – 56,4 % a podľa rodinného stavu bolo cca 55 % osôb slobodných. Najčastejším miestom vykonania činu úmyselného sebapoškodenia bol domov.

Čiernym mesiacom bol marec
„Čiernymi mesiacmi“ s najväčším počtom samovrážd a samovražedných pokusov za rok 2011 boli marec so 151 prípadmi a jún so 150 prípadmi (111 samovrážd a 190 samovražedných pokusov). Pokiaľ ide len o samovraždy, najviac ľudí sa rozhodlo pre dobrovoľný odchod zo sveta v júni – 58 prípadov. Vďaka podrobne spracovaným údajom NCZI môže sledovať aj dni v týždni a dokonca aj hodiny, počas ktorých dochádza najčastejšie k samovraždám a samovražedným pokusom. Najviac samovrážd bolo zaznamenaných v pondelok medzi 22,00 až 7,00 hodinou. Najviac samovražedných pokusov zasa v utorok medzi 13,00 až 18,00 hodinou.

Pravidelné hlásenia
NCZI spracúva údaje o samovraždách a samovražedných pokusoch na základe Hlásení príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia, ktoré predkladajú vybrané zdravotnícke zariadenia. Údaje o samovražedných pokusoch má NCZI k dispozícii za osoby, ktorým bola poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch psychiatrických zariadení. V prípadoch pokusov o samovraždu hláseniu podlieha osoba, ktorá sa pokúsila o samovraždu, a bola jej poskytnutá psychiatrická zdravotná starostlivosť v útvaroch psychiatrických zariadení. Samovraždy sú hlásené z príslušných pracovísk súdneho lekárstva.
 

Pripravil PhDr. Marcel Lincényi, PhD., © Slovenské pohrebníctvo
 

Relevantný článok Samovraždy a cudzie zavinenie

Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok