Pracovníci ÚSLaME JLF UK a UNM v Martine sú stálymi súdnymi znalcami Ministerstva spravodlivosti SR

05.05.2012

Ústav súdneho lekárstva v Martine


Nedávno som s kolegom fotografom Pavlom Onderom mal možnosť navštíviť Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz (ÚSLaME) Jesseniovej lekárskej fakulty Univerzity Komenského (JLF UK) a Univerzitnej nemocnice Martin (UNM) v Martine. Keďže som z Bratislavy, pôvodne som prirodzene mienil urobiť rozhovor formou emailovej komunikácie, nakoľko v uponáhľanej dobe je zložité realizovať služobnú cestu. Plány mi však pozmenil prednosta ústavu prof. MUDr. František Novomestský, PhD., od ktorého som sa v mobilnom telefonáte dozvedel, že mi rád poskytne osobný rozhovor priamo na jeho pracovisku. Dnes som rád, že som s kolegom do Martina nakoniec vycestoval, pretože sme mali možnosť osobne navštíviť špičkové pracovisko súdneho lekárstva na Slovensku.
Nakoľko sme od pána profesora dostali termín rozhovoru v piatok o 10.00 hod. a nechceli sme meškať, z Bratislavy sme vyštartovali autom už o 7.00 hod. Cesta do Martina bola pokojná, menší problém sme však mali s nájdením cesty do Univerzitnej nemocnice Martin. O to jednoduchšie sa nám orientovalo v nemocničnom areáli. Cestu do ústavu sme našli po tom, čo sme sa obrátili na vrátnika, ktorý nám poradil, aby sme hľadali novo zrekonštruovanú budovu so žltým náterom. O tom, že sme našli správnu budovu, nás presvedčili aj prichádzajúci muži zákona, s ktorými sme sa stretli priamo pri dverách ústavu. Po stlačení zvončeka nám otvorila milá pani, ktorá nás pustila do vstupnej haly a išla zavolať pána profesora. Prirodzene som sa počas čakania obzeral dookola. Čakal som čokoľvek, čo mi bude pripomínať, že som na pracovisku súdneho lekárstva a ja som sa zatiaľ v miestnosti pozeral na plno kvetov v črepníkoch a umelecké obrazy na stenách, ktoré vo mne evokovali rodinnú atmosféru. Po krátkej chvíli prišiel charizmatický pán profesor Novomeský, ktorý sa nám ospravedlnil, že sa musí nečakane venovať mužom zákona, ale že nás zatiaľ ústavom prevedie odborný asistent a forenzný antropológ MUDr. František Štuller, PhD., ktorý nás oboznámil s históriou pracoviska.
História pracoviska
Ako sme sa dozvedeli, oddelenie súdneho lekárstva v Martine bolo založené v roku 1965 v súvislosti so vznikom novej Lekárskej fakulty v Martine ako pobočky Lekárskej fakulty Univerzity Komenského V Bratislave. Odborne a organizačne sa ujal vedenia nového súdnolekárskeho fakultného pracoviska prof. MUDr. Jozef Lukáči z Ústavu súdneho lekárstva LF UPJČ v Košiciach. Martinské súdnolekárske pracovisko malo pri svojom zrode 6 pracovníkov na čele s primárkou MUDr. Tatianou Hulejovou, umiestnené bolo v jednej polovici poschodia Psychiatrickej kliniky Fakultnej nemocnice v Martine. V ďalšom období výučbu predmetu súdne lekárstvo na neskôr už samostatnej Lekárskej fakulte UK v Martine viedol a odborne garantoval prof. MUDr. Milan Kokavec, DrSc. z  bratislavského súdnolekárskeho ústavu. Oddelenie bolo premenované na ústav, ktorý sa postupne personálne rozširoval a v roku 1974 bolo toto pracovisko premiestnené do samostatnej budovy v areáli Fakultnej nemocnice na Kollárovej ulici v Martine, kde sídli až doposiaľ. Tu už Ústav súdneho lekárstva LF UK a FN v Martine začal plniť svoje  osobitné úlohy v celom rozsahu: pitvy, potrebné laboratórne a iné vyšetrenia,  úlohy vyplývajúce z potrieb forenznej expertízy pre orgány činné v trestnom konaní. Neskôr bol vedením ústavu dočasne poverený doc. MUDr. Vladimír Korman, CSc., taktiež z bratislavského súdnolekárskeho pracoviska. Pre ďalší rozvoj ústavu bol významným časovým aj personálnym medzníkom príchod MUDr. Františka Novomeského, CSc. z Ústavu patologickej anatómie LF UK v Martine. Menovaný bol v roku 1985 vymenovaný za docenta, v roku 1994 riadne habilitoval a v roku 1995 bol inaugurovaný v Prahe za riadneho profesora pre súdne lekárstvo. V roku 2008 došlo rozhodnutím vedenia Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou k presunu Súdnolekárskeho pracoviska UDZS do priestorov Úradu na  Kuzmányho ulici v Martine.
Súčasnosť
V súčasnosti Ústav súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK a UN v Martine tvorí vysoko profesionálne a mienkotvorné súdnolekárske pracovisko v  SR. Na ústave pracuje 6 lekárov, z toho 4 s vedeckou hodnosťou „PhD“ a dvaja doktorandi JLF UK v dennej forme doktorandského štúdia. Prednosta ÚSL JLF UK  a  UNM prof. MUDr. František Novomeský, PhD.  bol úspešným školiteľom 9 doktorandov s ukončeným štúdiom a získaním titulu „PhD“, ďalší štyria pracovníci pokračujú v doktorandskom štúdiu. Pán profesor bol tiež garantom úspešnej profesorskej inaugurácie prof. MUDr. Miroslava Hirta, PhD. z Ústavu súdneho lekárstva LF MU v Brne,  v súčasnosti sa na pracovisku pripravujú habilitácie docentov  v odbore súdne lekárstvo.
Pedagogická činnosť
MUDr. František Štuller, PhD. nám začína popisovať profil pracoviska a v tom prichádza pán profesor Novomeský, ktorý nás popri svojej charizme zaujal aj úžasnou vôňou fajky, ktorá, ako sám povedal, mu dodáva vnútorný pokoj a harmóniu. Pri následnom neformálnom rozhovore mám pocit, že som sa stretol s úplne normálnymi ľuďmi, ktorých baví práca a ktorým je pokope skutočne dobre. Pán profesor nám začal hovoriť o pedagogickej činnosti s tým, že ústav zabezpečuje komplexnú pregraduálnu výuku v odbore súdne lekárstvo a medicínske právopre študentov všeobecného lekárstva v slovenskom aj anglickom jazyku, ako aj pre študentov nelekárskych odborov.

Ako ďalej uviedol prednosta ústavu, vedecká profilácia pracoviska je v oblasti skúmania a forenznej analýzy nehôd pri potápaní a pobyte človeka v hyperbarickom prostredí. „Som jediným stálym súdnym znalcom v odbore hyperbarická a potápačská medicína v Slovenskej a Českej republike ako aj zástupcom SR v Európskej rade pre potápačské technológie pri EU (European Diving Technology Commitee). V tomto hlavnom zameraní ústavu boli publikované a prednášané viaceré práce s medzinárodným ohlasom. Metodika postupu pitvy pri smrteľnej nehode potápača, vypracovaná na ÚSLaME je uznaná v EU ako štandard,“ skromne hovorí profesor Novomeský, ktorý je dlhoročným lektorom špeciálnych potápačských jednotiek armády a polície SR aj ČR. Pracovisko má v hlavnom vedeckom zameraní viaceré kontakty s vedeckými aj profesionálnymi potápačskými a hyperbarickými inštitúciami v Európe a vo svete.

Ďalšou časťou vedeckej profilácie pracoviska je problematika forenznej antropológie so zameraním na skúmanie a forenzné posudzovanie exhumovaných ľudských ostatkov v prípadoch násilných aj nenásilných úmrtí, resp. z aspektu postmortálnej identifikácie osôb, ktorou sa popri prednostovi ústavu venuje MUDr. František Štuller, PhD. Na ústave bolo vypracovaných niekoľko mimoriadne závažných forenzných expertíz pre potreby Svätej stolice (Vatikán) v súvislosti s kauzami blahorečenia cirkevných osôb. „Ľudské kosti hodnotia na viacerých pracoviskách, no my sme v oblasti forenznej antropológie vypracovali doposiaľ štyri veľké expertízy pre Vatikán, ktorých závery ocenili aj tamojší experti.“ uviedol profesor Novomeský.

Samostatnou problematikou výskumu na pracovisku je priebežné epikritické sledovanie dokonaných samovrážd v spádovom území pracoviska, analýza trendov samovražednosti, spôsobov samovražedného konania, ktorej sa venuje zástupca prednostu MUDr. Jozef Krajčovič, PhD. Ďalšou významnou vedeckou profiláciou ústavu je skúmanie vplyvu a následku požitia alkoholu na ľudský organizmus, na ktorú sa zameriava primár MUDr. Ľubomír Straka, PhD. Autorský kolektív pracovníkov ÚSLaME pod vedením primára Ľ. Straku zostavil prvý vedeckú monografiu k tejto mimoriadne závažnej spoločenskej téme (Súdnolekárska alkohológia, Osveta, 2011). Odborná úroveň, zameranie a pracovná náplň ústavu spĺňajú požadované kritéria na pracovisko najvyššieho typu, poskytujúce forenzné medicínske služby podľa recentných súdnolekárskych trendov.

patologia_pohrebnictvo2

Späť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok