Pýtali sme sa na ÚDZS SR

26.09.2013

Prehliadky zosnulých čaká reforma

Na Slovensku je poverených vyše 7 100 lekárov, ktorí vykonávajú obhliadky mŕtvych mimo nemocničných zariadení. O činnosti prehliadajúcich lekárov, ako aj úprave legislatívy za účelom skvalitnenia tejto činnosti sme sa rozprávali s predsedníčkou Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS)
MUDr. Monikou Pažinkovou, MPH.

 

predsednicka_UDZS_pazinkova
MUDr. Monika Pažinková, MPH predsedníčka ÚDZS
Na Slovensku obhliadky mŕtvych v teréne okrem odborníkov z pracovísk Súdneho lekárstva a patologickej anatómie (SLaPA) vykonávajú aj lekári všeobecnej starostlivosti pre deti a dorast, lekári všeobecnej starostlivosti pre dospelých a tiež lekári Lekárskej služby prvej pomoci (LSPP). Je počet prehliadajúcich lekárov dostatočný?
Prehliadky mŕtvych mimo nemocničných zariadení vykonávajú lekári SLaPA pracovísk úradu, ako aj vyššie spomenutí lekári. Celkovo má úrad na Slovensku poverených vyše 7 100 lekárov. Počet poskytovateľov zdravotnej starostlivosti je síce dostatočný, ale redukciou počtu LSPP vznikol problém so zabezpečením prehliadky mŕtvych tiel v teréne.
 
Vysoký počet prehliadajúcich lekárov je daný povereniami vydanými úradom v roku 2005 a následným, až dodnes trvajúcim aktívnym záujmom a účasťou lekárov na školeniach organizovaných lekármi SLaPA pracovísk úradu. Takýto vysoký počet prehliadajúcich lekárov je však ťažko manažovateľný, čo do organizačnej ako aj odbornej úrovne. Vedenie úradu preto navrhlo komplexnú legislatívnu úpravu viacerých zákonov tak, aby bola zabezpečená vyššia úroveň prehliadky mŕtvych.

Koľko obhliadok mŕtvych dokopy uskutočnili lekári v minulom roku?
Prehliadajúci lekári vykonali v minulom roku 51 968 obhliadok mŕtvych.

Niektorí súdni lekári sa vyjadrili, že zosnulí sú pochovávaní, alebo spopolnení bez vykonanej pitvy aj z dôvodu nízkej odbornosti prehliadajúcich lekárov. Na základe akých odborných kritérií vyberá ÚDZS zmluvných lekárov pre túto činnosť?
Pokiaľ majú niektorí súdni lekári takúto vedomosť, nech sa obrátia priamo na úrad alebo na orgány činné v trestnom konaní. Úrad vykonáva školenia lekárov s pokrytím všetkej potrebnej agendy výkonu prehliadky mŕtveho v nemocničnom zariadení ako aj mimo neho na najvyššej odbornej úrovni.

Vypisuje ÚDZS na miesto prehliadajúceho lekára výberové konanie?
Úrad sa pri certifikovaní a povereniach prehliadajúcich lekárov na výkon prehliadky mŕtveho riadi platnými zákonnými normatívmi.

patologia_pohrebnictvo10
prof. MUDr. František Novomeský, PhD.
Prednosta Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz Jesseniovej lekárskej fakulty UK a UNM v Martine prof. MUDr. František Novomestský, PhD. (foto vpravo) odporúča prehodnotiť počet prehliadajúcich lekárov a trvať na kvalifikovaných obhliadkach založených na zodpovednosti. Plánuje ÚDZS upravovať počty lekárov, respektíve zmenu kritérií pri ich výbere?
Úrad aktívne, najmä legislatívne, pripravuje komplexnú reformu prehliadkového systému na Slovensku. Momentálne na túto tému prebieha konštruktívna diskusia s kompetentnými odborníkmi a inštitúciami na medzirezortnej úrovni.

Čo sa deje s výberovým konaním na zvoz zosnulých na pracoviská ÚDZS v celoslovenskom vnímaní a prečo sa predlžujú staré zmluvy s pohrebnými službami na tento zvoz?
Úrad aktuálne rieši vyhlásenie verejného obstarávania na zvoz mŕtvych na výkon pitvy, o čom už bol informovaný aj predseda redakčnej rady pán Ladislav Stríž. Do doby ukončenia verejného obstarávania je nutné zabezpečiť zvozy mŕtvych na výkon pitvy, čo sa do jeho ukončenia rieši podpísaním dodatkov k platným zmluvám.

V Bratislave sa údajne pripravuje vznik koronárneho pracoviska, ktoré bude mať na starosti obhliadky mŕtvych v bratislavskom kraji. Podieľa sa ÚDZS na vzniku takéhoto pracoviska, alebo nie?
O vzniku takého pracoviska nemáme vedomosť. Zo strany úradu je naopak snaha odborne skvalitniť prehliadky mŕtvych a centralizovať ich na jednotlivé pracoviská SLaPA s odbornou garanciou vedúcich lekárov. Tí budú manažovať rozpisy prehliadajúcich lekárov v spádovej oblasti pracoviska. Je to však dlhodobý proces vedúci k zodpovednejšiemu a efektívnejšiemu systému prehliadok, čo patrí k prioritám vedenia úradu.

Ako bude zabezpečené to, aby koronárne pracovisko nespolupracovalo s jednou, alebo viacerými vybranými pohrebnými službami?
Viď predchádzajúca odpoveď.

Pohrebné služby sa často sťažujú, že obhliadajúci lekár nevypíše potrebné dokumenty (List o prehliadke mŕtvom) na mieste, ale požaduje od pohrebnej služby, aby si pre dokumenty prišli na jeho ambulanciu. Je to v súlade so zákonom?
V § 42 ods. 2 zákona 576/2004 Z. z. je uvedené, že prehliadku mŕtveho tela vykoná lekár poverený úradom. Lekár, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho tela, vyplní list o prehliadke mŕtveho a štatistickom hlásení o úmrtí. Podobne v Metodickom usmernení č. 9/14/2005 k vykonávaniu prehliadky mŕtveho tela a vykonávaniu pitvy v článku 2 ods. 1 je uvedené, že ak prehliadajúci lekár po prehliadke mŕtveho tela nenariadi pitvu, vyplní list o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach. V prípade, ak prehliadajúci lekár v zmysle § 48 zákona č. 581/2004 Z. z. nariadi pitvu, vyplní list o prehliadke mŕtveho v štyroch vyhotoveniach. Z vyššie citovaných normatív teda vyplýva, že takáto prax nie je nikde uzákonená alebo takto definovaná.

Aký máte názor na rozdávanie vizitiek pohrebných služieb (tzv. odporúčania) a nekalú spoluprácu zdravotníckeho personálu pri prípadoch úmrtia pacienta?
Paragraf 32, ods. 1, pís. b) zákona 131/2010 o pohrebníctve definuje takéto konanie ako priestupok: „Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch." Pri podozrení zo spáchania takéhoto priestupku treba informovať Regionálny úrad verejného zdravotníctva.

publikované v SP tlač jún 2013
 
PhDr. Marcel Lincényi, PhD., foto ÚDZS a Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Súdne lekárstvo

 
Podporte náš článok