Žiadna látka, ktorú ľudské telo prijme nemá také smrteľné účinky ako alkohol

30.12.2013

Alkohol vedie v zabíjaní

 Tak ako ľudstvo využívalo alkohol pre pozitívne účinky prevencie pred infekčnými chorobami, tak isto dochádzalo k negatívnym sociálnym javom jeho nadužívania. Vedecké štúdie dokázali, že nadužívanie alkoholu je výrazne spojené so stúpajúcim násilím a trestnými činmi proti zdraviu a životu. Aj účinkami alkoholu na ľudský organizmus sa zaoberá medicínsky odbor súdne lekárstvo. Hovoríme so zástupcom prednostu Ústavu súdneho lekárstva a medicínskych expertíz JLF UK v Martine doc. MUDr. Ľubomírom Strakom, PhD.

Ako ste sa v práci dostali k problematike alkohológie?
• Každý človek by mal vedieť o všetkom niečo a všetko o niečom. Aj v rámci medicínskeho odboru súdne lekárstvo sa usilujeme zorientovať v niektorých zásadných oblastiach či problémoch hlbšie tak, aby vznikol komplexný tím zložený zo špecialistov na jednotlivé oblasti. Alkohológia ma zaujala z toho dôvodu, že nadužívanie alkoholu má priam neuveriteľne negatívny dopad na chorobnosť a úmrtnosť ľudskej populácie. Dá sa povedať, že žiadna látka, ktorú ľudské telo prijme, nemá taký potenciál škodlivých až priam smrteľných následkov ako práve alkohol. Skúmaním problematiky škodlivosti alkoholu a spoluprácou s rôznymi odborníkmi, ktorým dávame odborné podklady, prispievame k objasneniu príčin úmrtnosti v súvislosti s požívaním alkoholu. Forenznej problematike alkohológie som sa venoval aj vo svojej habilitačnej práci, ktorej reálnym výstupom je vedecká monografia Súdnolekárska alkohológia. Pri práci na tejto knihe sme sa snažili v tejto problematike zorientovať naozaj dôkladne. O tom, že sa nám to podarilo svedčí aj skutočnosť, že krátko po slovenskom vydaní sa vydavateľ rozhodol aj pre českú verziu uvedenej monografie.
    
MUDr.-Straka
doc. MUDr. Ľubomír Straka, PhD.
Alkohológia je jedným z odvetví súdneho lekárstva. Akým problémom sa venuje tento odbor?
• Uvedená problematika je zhrnutá práve v knihe Súdnolekárska alkohológia. Toto dielo ponúka v prehľadnej forme všetky potrebné medicínske znalosti o alkohole, jeho pohybe v ľudskom organizme, jeho detekcii či vplyve na ľudského jedinca. Alkohol je v ľudskej populácii od nepamäti. Cielená výroba alkoholických nápojov sa považuje za jeden z prvých civilizačných prejavov. Alkohol môžeme objaviť aj vo voľnej prírode, napr. v jamách, kde napadá dužinaté ovocie, môže dôjsť ku kvaseniu, čím vznikne alkoholický nápoj. Takýto nápoj môže vzniknúť aj v bútľavých stromoch, kde sa nachádza prírodný med – ak do takéhoto stromu naprší a med sa zriedi, následne môže veľmi ľahko prebehnúť alkoholické kvasenie. V minulosti bolo preto len otázkou času, kedy človek alkohol objavil a zvládol proces jeho výroby. K prvej cielenej výrobe alkoholických nápojov došlo približne 8 000 rokov pr. Kristom a odvtedy sprevádza alkohol človeka azda každý deň – a to nemusíme byť požívači alkoholických nápojov! Každá civilizácia si určitým spôsobom dokázala vyrobiť alkoholický nápoj. Keďže ľudia dokázali vyrobiť nekontaminovanú vodu až v 19. storočí, v minulosti pili ako tekutiny práve nízkoalkoholické nápoje, napr. pivo. Alkohol v nízkych koncentráciách totiž dokáže v tele usmrcovať baktérie, a preto sa pitie piva či vína stalo najúčinnejšou prevenciou pred rôznymi infekčnými ochoreniami.
• Napriek snahám o akési pozitívne využitie v minulosti, súčasná medicína definuje alkohol ako psychoaktívnu látku aj vzhľadom k nato, že u ľudí vytvára závislosť a abstinenčné príznaky, ktoré postupne vedú k tendencii zvyšovať dávky. Jedným z najdôležitejších problémov alkohológie je skúmanie negatívnych účinkov alkoholu na ľudský organizmus. Alkohol výrazne modifikuje psychické funkcie človeka. Vtedy dochádza k explózii negatívnych účinkov nadužívania alkoholu – sociálnym, ekonomickým aj trestnoprávnym. Vedecké štúdie dokázali, že psychické zmeny u opitého človeka majú jednoznačný dopad na zvýšenú incidenciu násilia.

Do akej miery dokážete byť presní pri určovaní koncentrácie alkoholu v tele zomretého človeka?
• Poznáme niekoľko možností zisťovania prítomnosti alkoholu v tele človeka. To, či jedinec bol v čase smrti pod vplyvom alkoholu vieme najpresnejšie zistiť vyšetrením vzorky krvi. Pri pitve preto odoberáme vzorky krvi, prípadne moču. V prípade výraznejších posmrtných zmien tela analyzujeme aj sklovec (vnútroočnú tekutinu). Koncentráciu alkoholu v biologických materiáloch stanovujeme metódou plynovej chromatografie, ktorá je veľmi presná.

Na základe akých vizuálnych prvkov viete pri pitve zistiť, či človek počas života užíval alkohol?
• Alkohol vplýva na všetky orgány a tkanivá v ľudskom organizme. Každý orgán má svoje špecifické poškodenia, ktoré vyplývajú z dlhodobého požívania alkoholických nápojov v nadmerných dávkach.
• Pokiaľ k tejto expozícii dochádza dlhodobo, v orgánoch vznikajú špecifické chorobné zmeny. Jednou z najznámejších zmien je poškodenie pečene, nakoľko tento orgán v ľudskom organizme detoxikuje až 90 percent alkoholu. U chronického alkoholika dochádza v pečeni k rôznym zmenám, napríklad k stukovateniu, k zápalovej reakcii či až k väzivovej prestavbe – cirhóze pečene, ktorá je častou príčinou smrti alkoholikov. Ženský organizmus je oveľa citlivejší voči účinkom alkoholu ako organizmus muža. Máme indície, že tieto rozdiely sú ovplyvnené ženskými pohlavnými hormónmi.

alkohol0801260002
Ilustračné foto, redakcia
Odoberá sa vzorka na zistenie prítomnosti alkoholu v tele pri každej pitve?
• Indikujeme vyšetrenie na alkohol vždy, pokiaľ ide o úmrtie mimo zdravotníckeho zariadenia a väčšinou aj v prípadoch úmrtí po kratších hospitalizáciách v nemocnici. Čiže nevyšetrujeme alkohol iba v jednoznačných prípadoch, keď je jasné, že k pôsobeniu alkoholu v čase smrti dôjsť nemohlo – pokiaľ je napríklad pacient v kóme pred smrťou mesiac hospitalizovaný v nemocnici, tak v tomto prípade vyšetrenie samozrejme zmysel nemá, alkohol za tak dlhú dobu prešiel komplexným procesom biotransformácie a v tele sa už nenachádza.

Za akých okolností môžete zistiť alkohol v ľudských ostatkoch?
• Zistenie alkoholu v týchto prípadoch je jednou zo zaujímavých výziev pre súdnych lekárov, nakoľko aj u triezveho človeka po smrti sa dokáže vytvoriť alkohol posmrtnými hnilobnými zmenami. V ľudskom organizme sa nachádzajú kvasinky a rôzne iné baktérie, ktoré môžu po smrti popri iných látkach vytvárať aj alkohol.
• Alkohol je chemická látka, ktorá je veľmi dobre rozpustná vo vode, preto sa tak dobre šíri v tele človeka. Ak je mŕtve telo dobre zachované, vieme vždy stanoviť koncentráciu alkoholu. V prípade, že sa telo nachádza v hnilobnom rozklade, výsledok testu je nepresný, pretože vzniká interpretačný problém, že nejaká časť alkoholu mohla vzniknúť posmrtne.

Do koľkých dní teda viete zistiť alkohol v ľudskom tele po smrti?
• Koncentráciu alkoholu v krvi vieme presne definovať do začiatku hnilobných zmien, čo je približne do troch, respektíve štyroch dní.

Dá sa zistiť prítomnosť alkoholu v obhorenom, značne zhorenom tele, respektíve utopenom tele?
• V uvedených prípadoch vieme stanoviť koncentráciu alkoholu spravidla veľmi presne, samozrejme za predpokladu, že telo už nepodľahlo hnilobe.

Viete zistiť aj druh alkoholického nápoja v tele človeka, alebo v tomto prípade je súdne lekárstvo prikrátke?
• Technicky to možné je. Bežne v praxi sa takéto vyšetrenie nevykonáva, ale moderná forenzná alkohológia je už na takej úrovni, že dokáže určiť dokonca región, z ktorého daný alkoholický nápoj pochádzal. Alkohol vzniká kvasením. Každá kvasinka nám okrem etanolu produkuje aj rôzne iné chemické látky, ktoré sa vo všeobecnosti nazývajú pribudliny (asi najznámejšia pribudlina je metanol). Napríklad v prípade vína sa do finálneho produktu prenáša aj chemické zloženie pôdy, na ktorej vinič rástol. Napr. vinič z oblasti Burgundska má vo svojej hroznovej šťave a teda aj vo víne z nej vyrobeného mierne odlišné zloženie chemických látok ako víno z Toskánska.

alkohol_8894
Ilustračné foto, redakcia
Aké množstvo pitvaných ľudí na Slovensku zomiera pod vplyvom alkoholu?
• Jednou z hlavných tém nášho pracoviska je skríning takýchto úmrtí. Momentálne máme pripravený osemnásťročný súbor, kde štatisticky vyhodnocujeme každé úmrtie, ktoré sme vykonali. Zistili sme, že u tiel, ktoré sú pitvané na našom pracovisku, zhruba 20 percent tiel má v tele koncentráciu vyššiu ako dve promile. Korelácia medzi násilím je jednoznačná a nevyvrátiteľná. Pritom počet pitiev počas uvedených rokov bol niečo nad 10 000.

Súdne lekárstvo neskúma len telá mŕtvych jedincov, ale v niektorých prípadoch aj vzorky od živých ľudí. V akom prípade skúmate alkohol z odobratého biologického materiálu?
• Súdne lekárstvo ako také veľmi úzko spolupracuje s orgánmi činnými v trestnom konaní v represii kriminality. V oblasti alkohológie je našou dominantou úlohou podieľať sa na prevencii voči užívaniu alkoholu v cestnej premávke, taktiež sa zaoberáme účinkom alkoholu na ľudského jedinca v prípade trestných činov.

Na Slovensku ako aj v okolitých európskych krajinách platí nulová tolerancia, kde sa vyžaduje 0,0 promile. Aký je názor súdnych lekárov na túto hranicu, nakoľko je známe, že minimálne množstvo alkoholu môže v tele človeka vzniknúť trávením?
• Zo súdnolekárskeho hľadiska je potrebné povedať, že nulová koncentrácia alkoholu v ľudskom tele prakticky neexistuje, nakoľko v každom tele sa nachádza malé množstvo alkoholu, ktorý je súčasťou vnútorných metabolických procesov. Minimálne množstvo alkoholu môže vzniknúť aj sekundárne kvasením v tráviacom trakte, ak skonzumujete nejaké ovocie, vypijete ovocné šťavy, ktoré vykvasia, respektíve sa môže stať, že vypijete už pokazenú ovocnú šťavu. Takisto prístroje, ktorými polícia meria prítomnosť alkoholu v cestnej premávke  majú určitú, hoci len minimálnu chybovosť, a to sa premieta do výslednej detegovanej koncentrácie. Skutočne sa v niektorých prípadoch môže stať, že u človeka sa zistí určitá minimálna koncentrácia alkoholu napriek tomu, že nepožil alkoholický nápoj. Preto spolupracujeme s Prezídiom policajného zboru SR, pre ktoré pripravujeme odborné podklady, ktoré slúžia pri vzniku jednotlivých právnych noriem. Napríklad aktuálne sme pripomienkovali takzvanú nulovú toleranciu v cestnej premávke. Naším cieľom je, aby nulová tolerancia bola posunutá na 0,3 promile, aby nedochádzalo k nespravodlivému postihu nevinných ľudí.

Ústavy súdneho lekárstva sú špecifické v tom zmysle, že organizačne spadajú netradične pod štyri ministerstvá: Ministerstvo zdravotníctva SR, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvo vnútra SR a Ministerstvo spravodlivosti SR. Ako sa vám pracuje, keď máte štyroch nadriadených?
• Toto nezodpovedá realite. Súdne lekárstvo je vo svojej pedagogickej a vedecko-výskumnej podobe súčasťou lekárskych fakúlt, ktoré riadi rezort školstva a vedy SR. Praktickú súdnolekársku činnosť vykonávajú súdnolekárske pracoviská Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), ktorý je v gescii rezortu zdravotníctva. Policajné, resp. justičné orgány sú len objednávateľmi práce súdnych lekárov, tieto rezorty koncepčne odbor neriadia.
• Opísaná situácia na Slovensku je v rámci EÚ celkom ojedinelá a ukazuje sa, že v konečnom dôsledku nepriniesla nášmu odboru až taký benefit. Toto sú však už koncepčné otázky súdnolekárskeho odboru, ktoré treba riešiť inde.
 
alkohol_2778
Ilustračné foto, redakcia
Ako vnímate fakt, že si vás ľudia často mýlia s patológiou?
• Toto vnímanie logicky vyplýva z historického kontextu, nakoľko v minulosti vzniklo súdne lekárstvo jednoznačne ako derivát patológie. Postupom času došlo k špecializácii odboru – súdne lekárstvo prevzalo na seba všetky problémy týkajúce sa pôsobenia násilia na ľudský organizmus, kým patológia ako základný odbor medicíny sa zaoberá skúmaním chorobných zmien v ľudskom organizme. S kolegami patológmi máme najužšiu spoluprácu. Ja osobne vnímam skôr pozitívne, keď mi niekto povie, že som patológ, nakoľko patológiu osobne považujem za jeden z najvýznamnejších medicínskych odborov. Lekár sa nikam nepohne bez toho, aby poznal patológiu človeka. Všade v civilizovanom svete je patológ považovaný za jedného z najvýznamnejších ľudí v rámci diagnostického procesu. Patológia je v súčasnej dobe najmä o diagnostike chorôb pomocou mikroskopického vyšetrovania tkanív odobratých z tiel. Odobratých napríklad pri chirurgickej operácii s akútnou a životne dôležitou otázkou, či ide o nádor alebo nie. Skôr mi v minulosti vadilo negatívne filmové stvárňovanie patológov s krajcom chleba nad pitevným stolom. Pevne verím, že je to prekonaná, pochybná časť našej kultúry.

Do akej miery je, podľa vás, reálne prezentovanie súdnych lekárov a patológov médiami?
• Smrť ako taká bude vždy v ľudských jedincoch predstavovať isté mystérium a v rámci toho budú vždy mysteriózne reprodukované aj veci, ktoré zo smrťou súvisia. Pre ľudí bude taktiež vždy tajomné to, čo sa deje v pitevni. Samotné súdne lekárstvo má v sebe navyše ešte určitú žiaru tajomna vyplývajúcu z toho, že naša práca je väčšinou nejakým spôsobom pred verejnosťou utajená. Je to logické, veď súdne lekárstvo pracuje s tými najťažšími spoločenským neduhmi – trestnými činmi proti životu a proti zdraviu. Ak som spomenul dehonestujúce filmové zobrazovanie patológov v minulosti, tak dnes vidím opačný problém – moderné seriály vykresľujú súdneho lekára ako človeka s priam nadpozemskými schopnosťami, ktorý dokáže z mŕtveho tela na pitevnom stole vyčítať ešte aj číslo bankového konta. Osobne si však myslím, že v praxi sa žiaden zo súdnych lekárov či patológov príliš nezaoberá mediálnym stvárnením svojho odboru. Pre nás je najdôležitejšia naša práca, ktorú robíme s hlbokou úctou k životu i smrti. Chceme ju urobiť čo najlepšie a najprofesionálnejšie – a to všetci, ktorí nás a našu prácu poznajú, vedia veľmi dobre.
 
Späť na tému Súdne lekárstvo

 

Podporte náš článok