Toxikológia sa zaoberá skúmaním negatívneho vplyvu chemických zlúčenín na organizmus.

09.03.2012

Toxikológia

Všeobecná toxikológia pojednáva o vzťahoch medzi chemickou látkou a jej toxickým účinkom na živý organizmus. Niekedy je rozdiel medzi toxickým a farmakologickým účinkom  iba kvantitatívny. Jed a liek od seba odlišuje iba dávka. Definícií jedu ako takého existuje niekoľko. Za všetky by som spomenula jednu, ktorá charakterizuje jed ako každú látku, ktorá je organizmu kvalitatívne, alebo kvantitatívne cudzia a ktorá ho poškodzuje fyzikálne alebo chemicky.
 
Intoxikácia (otrava) je ochorenie, ktoré je vyvolané vstupom jedu do živého organizmu. Vždy ide o ochorenie celkové. Má všetky atribúty ochorenia – má svojho pôvodcu ochorenia, latentnú dobu, štádium symptómov, vlastný klinický obraz otravy, neskoré následky a patologicko-anatomické zmeny.
 
Na otázky súvisiace s toxikologický vyšetrením pri pitve mi odpovedala MUDr. Iveta Rosenbachová, poverená riaditeľka odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou.
 
Z akých tkanív/orgánov sa odoberajú vzorky pre toxikologické vyšetrenie - výskum?
Na toxikologické vyšetrenie sa u mŕtvych tiel odoberá vzorka krvi, moču, prípadne pečene a obličky. U živých sa môže vyšetrovať aj vzorka slín.  U niektorých drog sa vyšetrením vlasov dá zistiť, že jedinec užíva tieto drogy dlhodobo.
 
Čo všetko sa dá zistiť toxikologickým vyšetrením?
Závisí to od metodiky a prístrojového vybavenia, pomocou ktorého sa vyšetrenie vykoná. V podstate možno povedať, že cieleným toxikologickým vyšetrením a dostupnou metodikou sa dá v ľudskom tele dokázať takmer akákoľvek cudzorodá látka. 
 
 
V súvislosti s touto témou som sa rozprávala konkrétnejšie o závislostiach na toxických látkach s pánom riaditeľom Centra pre liečbu drogových závislostí MUDr. Ľubomírom Okruhlicom CSc.
 
Lab6_pohrebnictvoNa Slovensku bolo v roku 2010 pitvaných 112 osôb u ktorých sa jednalo o úmrtia súvisiace s drogami. Intoxikácia drogami bola hlavnou príčinou úmrtia v 42 prípadoch (len pre porovnanie, v roku 2009 to bolo 115 prípadov z čoho 52 bolo vplyvom drog).
Drogy a alkohol sú štatisticky hlavnou príčinou úmrtia mladých ľudí do 35 rokov. K tomu sa počítajú i úrazy na základe ktorých dôjde k úmrtiu pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok. Až okolo 200 úmrtí ročne je z dôvodu priameho vplyvu alkoholu - otravou.

Niektoré látky, ktoré vyvolávajú aj závislosť, spôsobujú ničenie organizmu rýchlejšie, niektoré pomalšie. Záleží okrem iného i od konkrétneho jedinca, ale jednoznačne sa dá povedať, že heroín je tou drogou, ktorá vo veľmi krátkom čase dokáže ľudský organizmus doslova zničiť. Okrem samotnej drogy vpichovanej do žíl, sa do tela často krát zanáša infekcia ktorá sa dostáva až do srdca.

Prchavé látky - organické rozpúšťadlá, zasa veľmi rýchlo poškodzujú mozog. Pervitín spôsobuje okrem psychického rozkladu, vypadávanie vlasov i zubov. Po štyroch rokoch užívania tejto syntetickej drogy vyzerá jedinec až o dvadsať rokov starší. Pri alkohole a marihuane je tento proces škodlivého vplyvu na organizmus a jeho prejavy o čosi pomalší.
 
Predávkovanie opiátmi spôsobuje útlm kardiovaskulárneho systému a vplyvom nadmernej dávky dochádza k úmrtiu. Eviduje sa 3% úmrtnosť závislých na heroíne. Naopak pri predávkovaní kokaínom sa činnosť srdca zvyšuje, dochádza ku krvácaniu do mozgu alebo k infarktu myokardu.
 
Vo všeobecnosti je drogovo závislých viac mužov než žien. U alkoholizmu sú to tri štvrtiny a podobne je to i pri užívateľoch marihuany. Ale až 40% žien, je z celkového počtu osôb, závislých na pervitíne. Štatisticky teda i viac mužov umiera na následky závislostí.
 
Dostupnosť drog sa v našej krajine zvýšila po roku 1989. Po heroínovej epidémii v rokoch 1995/96, ktorá spôsobila rýchle úmrtia, sa užívanie heroínu zmiernilo a ustálilo. Stúpa však počet osôb užívajúcich pervitín a marihuanu.  

Relevantný článok Štatistiky samovrážd


-kk- © Slovenské pohrebníctvo

 
Späť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok