Hovoríme so zástupcom prednostu Ústavu súdneho lekárstva Lekárskej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave MUDr. Daliborom Hojsíkom

15.03.2012

Laboratórne vyšetrenia na Slovensku

 Ako hodnotíte laboratórne vyšetrenia v rámci súdneho lekárstva na Slovensku?

V rámci súdneho lekárstva (SL) na Slovensku sa vykonávajú laboratórne vyšetrenia biologického materiálu (BM) odobratého živým osobám a BM odobratého pri pitve.

 1.) U živých osôb ide spravidla o toxikologické vyšetrenia vykonávané odborníkmi v oblasti toxikologicko-chemickej analýzy, a to najmä na
- prítomnosť (stanovenie koncentrácie) alkoholu v krvi;
- prítomnosť návykových látok v moči (prípadne v inom BM) s následnou ďalšou analýzou.
Špecifickou metódou na zisťovanie koncentrácie alkoholu v krvi je plynová chromatografia. Vzorku moču vyšetrujú toxikológovia skríningovým testom a následne sa môže vykonať podrobnejšia analýza.

 2.) V rámci pitvy vykonávame najčastejšie
-   histopatologické (mikroskopické) vyšetrenie vzoriek orgánov a tkanív;
- toxikologické vyšetrenia odobratého BM vykonávané odborníkmi v oblasti toxikologicko-chemickej analýzy, a to najmä koncentráciu alkoholu v krvi (prípadne v iných BM), prítomnosť a koncentráciu návykových látok v moči a ďalších BM, koncentráciu oxidu uhoľnatého v krvi, koncentráciu niektorých biochemických parametrov v krvi a podľa potreby v súvislosti s charakterom pitvy v zmysle jednotlivých nálezov a príčiny smrti ďalšie špecifické vyšetrenia;
- vyšetrenie BM na prítomnosť rozsievok pri utopení;
- vyšetrenie na prítomnosť povýstrelových splodín pri strelných poraneniach;
- v niektorých špecifických prípadoch vykonávame sérohematologické vyšetrenie, röntgenologické vyšetrenie, bakteriologické vyšetrenie (realizované mikrobiologickými laboratóriami).

Vo všeobecnosti je možné laboratórne vyšetrenia (LV) v rámci SL hodnotiť na veľmi dobrej úrovni, pričom celkové možnosti sú limitované – ako vo viacerých oblastiach nielen zdravotníctva, finančnými prostriedkami. Výkon pitvy nariadenej prehliadajúcim lekárom – teda Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou, spadá do pôsobnosti tejto inštitúcie. Takže aj samotná pitva a jej jednotlivé súčasti (laboratórne vyšetrenia) sú financované zo zdrojov UDZS – jednoducho povedané, čím viac finančných prostriedkov tým spravidla väčšie možnosti. Vďaka UDZS sa niektoré oblasti SL posunuli v ostatnom období významne dopredu.

Ktoré zariadenia v SR majú možnosť analyzovať laboratórne vyšetrenia vzoriek odobratých pri pitvách patologicko-anatomických a pri súdno-lekárskych pitvách?
 
Jednoducho povedané sú to Súdnolekárske a patologickoanatomické pracoviská UDZS, kde sa vykonávajú pitvy zomrelých. S výnimkou Bratislavy sú spoločné pre patológiu a súdne lekárstvo, SLaPA pracovisko UDZS Košice, Prešov, Poprad, Lučenec, Banská Bystrica, Martin, Žilina, Nitra, v Bratislave samostatné PA pracovisko UDZS a samostatné SL pracovisko UDZS. Taktiež je ešte nutné spomenúť, že v Košiciach, Martine a Bratislave sa pitvy vykonávajú aj v súčinnosti s Lekárskymi fakultami v rámci výučby na univerzitných pracoviskách.

Aké sú najčastejšie histologické laboratórne vyšetrenia a aké najčastejšie toxikologické vyšetrenia?
Späť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok