Odpovedá Hlavný hygienik SR - MUDr. Gabriel Šimko, MPH.

14.10.2011

Ako vyzerá balzamovanie dnes?

Balzamovanie všeobecne upravuje zákon č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve. V základných pojmoch v paragrafe 2 sa uvádza: Balzamovanie je úprava ľudských pozostatkov zamedzujúca rozvoju posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom. Pritom konzervácia je úprava ľudských pozostatkov prostriedkami spomaľujúcimi rozvoj posmrtných zmien vyvolaných hnilobnými baktériami alebo hmyzom. Prevádzkovanie balzamovania a konzervácie je samostatnou živnosťou a je na ňu potrebná odborná spôsobilosť.
 
Osvedčenie o odbornej spôsobilosti sa v zmysle  § 26 zákona č. 131/2010 Z. z. vydá, ak má žiadateľ ukončené vysokoškolské vzdelanie II. stupňa v doktorskom študijnom programe a špecializáciu v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo a najmenej 10 rokov praxe v špecializačnom odbore patologická anatómia alebo súdne lekárstvo.
 
Úrad verejného zdravotníctva SR, ako orgán vydávajúci osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre prevádzkovanie balzamovania a konzervácie,  nevydal žiadne osvedčenie na takúto odbornú spôsobilosť. S prípadmi uloženia zabalzamovaných ľudských pozostatkov sme sa na Slovensku v poslednom období nestretli. Pravdepodobne  ich výhodou je možnosť uloženia balzamovaného tela do hrobky bez toho, aby dochádzalo k rozkladu tela a šírenia zápachu do okolia.  Ďalšou výhodou je možnosť dočasne vystaviť balzamované telo na dlhšiu dobu pred pochovaním, pritom musia byť splnené podmienky určené osobou, ktorá balzamovanie vykonala. Uložiť ľudské pozostatky balzamované do zeme nie je vhodné z dôvodu, že pochovaním do hrobu sa má docieliť rozklad teda zotletie tela, čomu balzamovanie bráni.
 
(zv) © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok