Rozhovor s riaditeľom odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) MUDr. Tiborom Bokorom

15.06.2011

Očami legislatívy

O súkromných pitvách, prekážkach pri pitvách, pitvách v prípade zosnulého s infekčným ochorením, ale aj pri postupe prevozu zosnulého zo zahraničia a do zahraničia.


Súkromná pitva

- V prípade, že pozostalý nedôveruje, respektíve nie je stotožnený s výsledkom pitvy, je možné vykonať súkromnú sekciu? Ak áno, ako je možné zabezpečiť súkromnú vonkajšiu obhliadku mŕtveho tela?

Pojem „súkromná sekcia“ v našom systéme nepoznáme. Pokiaľ zo strany prehliadajúceho lekára nebola nariadená pitva, príbuzní majú možnosť o vykonanie pitvy požiadať pracovisko úradu. V takomto prípade znáša náklady úrad, príbuzní pitvu nehradia.

- Koľko stojí súkromná sekcia, ktorá nie je nariadená lekárom, respektíve štátom? Ktoré pracoviská na Slovensku môžeme osloviť v súvislosti s pitvou na požiadanie?

V prípade, ak pitva bola vykonaná a pozostalí nie sú spokojní či stotožnení s jej závermi, majú možnosť osloviť niektorého zo znalcov alebo znaleckých organizácií v odvetí súdne lekárstvo alebo patológia o vykonanie repitvy a vypracovanie znaleckého posudku. V rozsahu takto vykonanej repitvy sa potom vykoná aj ďalšia vonkajšia obhliadka mŕtveho. Na výkon znaleckého úkonu je možné osloviť ktoréhokoľvek znalca či znaleckú organizáciu zapísaných v registri znalcov vedenom Ministerstvom spravodlivosti SR. Cenu za pitvu ako znalecký úkon upravuje vykonávacia vyhláška č. 565/2008 k zákonu č. 382/2004 Z. z. o znalcoch, prekladateľoch a tlmočníkoch.

- Objednal si už niekto súkromnú pitvu? Ak áno, koľko registrujete takýchto pitiev?

Občas sa objaví požiadavka na vykonanie pitvy v prípade, že nebola nariadená prehliadajúcim lekárom. Úrad takéto žiadosti, resp. počet pitiev na základe žiadosti príbuzných osobitne neeviduje. Rovnako sa stávajú aj prípady, kedy sú znalci požiadaní o repitvu. Výkon pitvy ako znaleckého úkonu nepatrí do pôsobnosti úradu, preto rovnako nedisponujeme informáciou, koľko takýchto pitiev bolo vykonaných.

- Sú výsledky súkromnej pitvy na Slovensku brané do úvahy? (napríklad pri rozhodnutiach ÚDZS, respektíve v rámci celoživotnej poistky)

Je to otázka na príslušné inštitúcie (komerčné poisťovne, súdy a pod.). Úrad pri výkone dohľadu berie do úvahy výsledky pitvy vypracovanej pracovníkmi úradu.

- Koľko pracovísk na Slovensku vykonáva vonkajšie obhliadky mŕtveho tela?

Prehliadky mŕtvych vykonávajú lekári na základe poverenia úradu. Momentálne je takýchto lekárov asi 6-tisíc. Pri každom úmrtí je povinnosťou prehliadajúceho lekára vykonať prehliadku mŕtveho. V praxi sa občas stáva, že zamestnanci patológií suplujú prehliadajúcich lekárov a v prípadoch, keď nie je možné zabezpečiť prehliadku mŕtveho, je vykonaná na našom pracovisku. Úrad nemá túto povinnosť, ale v záujme riešenia situácie aktívne na tomto procese participujeme.

- Koľko je na Slovensku v súčasnosti patológov?

Na našich pracoviskách pracuje celkovo 183 kmeňových pracovníkov, z ktorých je 50 lekárov (nielen patológov). Okrem toho zamestnávame aj úväzkových pracovníkov, predovšetkým odborných asistentov a vedeckých pracovníkov z lekárskych fakúlt, ktorí taktiež participujú na pitevnej činnosti v rámci výučby mladých kolegov a zároveň sa venujú vedeckej činnosti v odboroch súdneho lekárstva a patologickej anatómie. Patológovia tvoria len menšinovú časť zamestnancov úradu a väčšina z nich pracuje v neštátnych zdravotníckych zariadeniach, z tohto dôvodu nedisponujeme údajom o celkovom počte patológov na Slovensku.

- Koľko riadnych pitviev sa vykonalo celkovo na Slovensku v roku 2010? Aké percento je to z celkového počtu zomrelých na Slovensku v roku 2010?

V roku 2010 bolo vykonaných 7 410 pitiev, čo predstavuje 13,86 percentnú pitvanosť z celkového počtu zosnulých. V európskom meradle je to priemerné číslo. Niekde sa vykonáva pitiev viac a niekde menej, podľa zaužívaného systému, či vierovyznania.
 

Prekážky pri pitve

- V posledných rokoch stúpa počet transplantácii umelých kĺbov či podporných prístrojov na srdce. Čo sa deje po úmrtí s umelými implantátmi v súčasnosti? Vyberajú tieto implantáty patológovia pri pitve?

Nie, žiadne takéto implantáty sa z tiel zosnulých nevyberajú.

- Je dané v zákone, že zomrelý s umelým kĺbom, respektíve kardiostimulátorom musí byt pitvaný? Tieto umelé implantáty totiž robia dosť veľké problémy v krematóriach. Ak to nie je dané v zákone, uvažujete o zmene?

V zákone nie je zadefinovaná nutnosť pitvy pri takýchto umelých implantátoch. Úrad nemá podnety ani zo strany lekárskej spoločnosti, ani od prevádzkovateľov krematórií, že by sa malo celoplošne pristúpiť k riešeniu takejto záležitosti. Preto neuvažujeme o žiadnom návrhu na legislatívnu úpravu.

- Ako riešia extrakciu umelých implantátov v zahraničí? Napríklad v Rakúsku je riešenie obdobné ako u nás. Žiadne implantáty sa nevyberajú.

- Umožňuje zákon, aby kvalitný umelý kĺb a funkčný kardiostimulátor od pozostalého bol použitý u ďalšieho pacienta za istých hygienických a bezpečnostných štandardov?

Niečo také nie je momentálne možné. Takýto implantát nie je možné vybrať minimálne bez povrchového poškodenia pri očisťovaní od organickej hmoty.

Infekčné ochorenia

- Akým spôsobom je legislatívne riešená ochrana zamestnancov a ľudí pred zomrelými s infekčnými chorobami?

Úmrtie na infekčné ochorenie sa musí vyznačiť na Liste o prehliadke mŕtveho vpravo hore na prednej strane a oznámiť príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, s ktorým sa následne koordinuje vykonanie pitvy. Samotný Regionálny úrad verejného zdravotníctva následne preberá manažment preventívnej starostlivosti o pozostalých, ak to situácia vyžaduje.

- Registruje ÚDZS infekčné ochorenia zomrelých? Aké sú najčastejšie infekčné ochorenia?

Úrad neeviduje zvlášť infekčné ochorenia. Nie je ich taký počet, aby sa vytvárala samostatná evidencia. Z takých bežných infekcií sú to napríklad meningokokové infekcie, hepatitídy, v poslednej dobe to bola aj chrípka, či pomalé vírusové infekcie degenerujúce nervový systém.

- Ako sa majú pohrebné služby v tomto smere zabezpečovať, čo sa týka ochrany zdravia pri práci a ochrany zdravia pozostalých? (pacienti s HIV, pacienti s prasacou chripkou, atď. …)

Je to otázka na Úrad verejného zdravotníctva SR, ktorý je gestorom zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia. Ale vo všeobecnosti platí niekoľko jednoduchých zásad. Vyvarovať sa bezprostrednému kontaktu s mŕtvym telom bez použitia rukavíc a určite používať jednorazové rukavice. Je potrebné dôsledne dezinfikovať vozidlo, transportnú rakvu, miestnosť na úpravu zosnulých v súlade s hygienickým režimom.

- Sú pohrebné služby upozorňované na prípady zomrelých s infekčnými ochoreniami?

Určite áno. Je povinnosťou pracovníkov úradu ich oboznámiť s takouto skutočnosťou.

- Kto by mal zo zákona upozorniť pracovníkov pohrebných služieb na zomrelých s infekčnými ochoreniami?

Pri podozrení na smrť v dôsledku infekčného ochorenia by mal toto urobiť už prehliadajúci lekár, prípadne pracovník zdravotníckeho zariadenia. Ako už bolo spomenuté, úmrtie na infekčné ochorenie je vyznačené na Liste o prehliadke mŕtveho a oznámené príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva.

- Je povolený pohreb mŕtvych s infekčnými ochoreniami bez obmedzení? Otvorená rakva? Konzervativne pochovanie do zeme…

Toto je presne definované zákonom o pohrebníctve č. 131/2010 (§ 3 bod 9). Takýto zosnulý musí byť uložený len do vzduchotesne uzatvárateľnej rakvy vybavenej nepriepustnou vložkou.
 

Prevoz zosnulého zo zahraničia

- Akým spôsobom je v súčasnosti legislatívne ukotvený prevoz zosnulého do a zo zahraničia?

Prevozy mŕtvych do a zo zahraničia nepatria do kompetencie úradu. V našej legislatíve je v zásade len vymedzené kto a za akých okolností vypisuje pas pre mŕtvolu a zvyšok sa riadi európskym dohovorom o prevoze mŕtvych tiel.

- Ak príde pre telo zahraničná pohrebná služba, kto kontroluje dodržiavanie zosnulého podľa medzinárodných dohovorov v prípade odvozu tela z patológie?

Takáto povinnosť nie je v zmysle zákona uložená nikomu.

- Koľko pitiev zahraničných turistov vykonali patologické pracoviská ÚDZS na Slovensku v roku 2010? Pri koľkých prevozoch Slovákov zo zahraničia asistovalo ÚDZS v minulom roku?

Úrad nevedie samostatnú evidenciu pitiev zahraničných turistov. (poznámka: Pravdepodobne Štatistický úrad SR vedie štatisticky počet úmrtí tzv. non-residentov na území nášho štátu.) Úrad neasistuje pri žiadnych prevozoch zosnulých do zahraničia. Zaoberá sa výhradne prevozmi mŕtvych na pitvu a späť do miesta úmrtia, resp. do miesta pohrebu, ak nie je vzdialenejšie ako miesto úmrtia.

Rozhovor s riaditeľom odboru súdneho lekárstva a patologickej anatómie Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) MUDr. Tiborom Bokorom. Rozprával sa (mli)

Úrad nariadi pitvu:

- pri úmrtí osoby v zdravotníckom zariadení: na účely overenia choroby alebo liečebného postupu, v súvislosti s operačným zákrokom a s anestéziou (mors in tabula)
- pri úmrtí osoby na prenosné ochorenie alebo pri podozrení na prenosné ochorenie,
- pri úmrtí osoby pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami,
- pri úmrtí náhlom a neočakávanom, ak prehliadkou mŕtveho tela alebo iným spôsobom nie je možné určiť príčinu smrti,
- po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu,
- osoby zomrelej mimo zdravotníckeho zariadenia alebo osoby zomrelej v zdravotníckom zariadení pri podozrení z nesprávneho postupu pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti alebo výkone liečiteľských činností,
- pri úmrtí spôsobenom priemyselnou otravou alebo inou otravou, v dôsledku choroby z povolania alebo ak je podozrenie na úmrtie z týchto príčin,
- pri úmrtí v súvislosti s pracovným úrazom alebo s iným úrazom,
- pri úmrtí v súvislosti s dopravnou nehodou,
- pri násilnom úmrtí vrátane samovraždy,
- pri úmrtí osoby v zariadení na výkon väzby alebo v zariadení na výkon trestu odňatia slobody.

Zdroj: ÚDZS

Nevykonanie pitvy:

Pitvu nemožno vykonať, ak osoba alebo jej zákonný zástupca počas života osoby pitvu odmietli. Odmietnutie pitvy musí mať písomnú formu, musí obsahovať údaje, ktoré umožnia jednoznačne určiť osobu, ktorá pitvu odmietla, vlastnoručný podpis osoby, ktorá pitvu odmietla, a dátum vyhotovenia. Odmietnutie pitvy musí byť doručené úradu, ktorý ho eviduje a uchováva 10 rokov odo dňa úmrtia osoby. Úrad vedie zoznam osôb, ktoré počas života odmietli pitvu. Ak sa pitva odmietla, možno ju napriek tomu vykonať: pri podozrení, že mŕtva osoba bola chorá na prenosné ochorenie, pri podozrení na kontamináciu mŕtveho tela rádioaktívnymi látkami, pri náhlom úmrtí, ak príčina smrti nie je zjavná, pri pochybnostiach lekára, ktorý vykonal prehliadku mŕtveho, o príčine smrti alebo o okolnostiach, za ktorých smrť nastala, po odbere orgánov alebo tkanív od mŕtveho darcu, v prípadoch násilnej smrti, z dôvodov ustanovených Trestným poriadkom.

Zdroj: ÚDZSSpäť na tému Súdne lekárstvo
Podporte náš článok