Ste za takéto odoberanie tkanív a buniek, či nie?

09.02.2014

Kauza vykosteného zosnulého z Malaciek

Slovenskú verejnosť šokoval prípad zohavených a doslova vykostených ľudských pozostatkov bývalého veterinárneho lekára z Malaciek M. Skokánka pri bežnej pitve. Podľa vdovy zosnulého pani Anny Skokánekovej sa telo jej manžela vrátilo z patológie v Bratislave bez obojstranne chýbajúcich hlavíc ramenných kostí, časti bedrových a hlavice stehenných kostí, jabĺčka s ihlicami, ako aj pätových kostí. Na jednej strane slovenská legislatíva povoľuje odbery orgánov, tkanív a buniek z mŕtvych tiel, pokiaľ osoba za života nevyjadrila nesúhlas s týmto úkonom. Na druhej strane, je etické a morálne vykonať odber orgánov a tkanív na úkor zohavenia ľudských pozostatkov? Zapojte sa do našej diskusie, zaujíma nás váš názor.
 
 
skokanek_7214
O prípade zohavených a vykostených ľudských pozostatkov ako prvá informovala televízia JOJ. Hoci Miloš Skokánek z Malaciek zomrel 10. decembra 2013 po mozgovej príhode, z patológie na Antolskej ulici v Bratislave sa telo vrátilo zošité od hlavy až po päty a doslova vykostené. „Katastrofa, je to horšie. Kosti boli vybraté z tela von, nie je to žiadna novinárska kačica, ako si niektorí ľudia myslia. Jednoducho, je mi z toho zle, nech vidí celé Slovensko, ako narábajú s telami mŕtvych, ako si vážia ľudí," povedala v zmienenej televízii zúfalá manželka nebohého Anna Skokáneková, ktorá chcela zistiť, kde skončili kosti jej muža, a preto podala trestné oznámenie ešte 13. decembra 2013. Oznámenie o ilegálnom odbere polícia odmietla, rovnako vdova neuspela so sťažnosťou ani u prokurátora.
 
vystrahaOdber tkanív potvrdila nezávislá pitva
Na žiadosť A. Skokánekovej však ľudské pozostatky nanovo prehliadli nezávislí súdni lekári, ktorí potvrdili, že došlo aj k odberu tkanív. Z nezávislej pitevnej správy vyplýva, že na tele obojstranne chýbali hlavice ramenných kostí, časť bedrových a hlavice stehenných kostí, jabĺčka s ihlicami, ako aj pätové kosti. Podľa fotodokumentácie sa končatiny dali voľne vytáčať o 180 stupňov. „Môj muž, ktorý robil celý život veterinárneho lekára, takto nerobil ani so zvieratami, čo spravili s ním. Kosti na pleciach mu trčali a je vidieť, že niektoré kosti má vypchaté. Zaujímalo by ma, či by páni patológovia vykostili takto aj svoju sestru, mamu, svojich príbuzných,“ povedala v TV JOJ A. Skokáneková, ktorá už medzičasom začiatkom januára svojho manžela pochovala. Vdova je však rozhodnutá sa s celým prípadom obrátiť do Štrasburgu na Európsky súd pre ľudské práva: „Chcela by som vedieť, či aj v iných európskych civilizovaných krajinách človeka takto vykostia, ako vykostili môjho manžela."
 
ÚDZS k prípadu neposkytuje informácie
O vyjadrenie k prípadu sme požiadali Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS), pod ktorý spadajú pracoviská súdneho lekárstva a patologickej anatómii. Úrad podľa hovorkyne Mgr. Soni Valášikovej nemôže poskytnúť informácie týkajúce sa zmieneného odberu. „K Vašim otázkam, ktoré sa týkajú pitvy a odberu tkanív z tela zomrelého pána M. S. úrad uvádza, že informácie, ktoré požadujete sprístupniť, majú povahu informácií o osobných údajoch a informácií dotýkajúcich sa súkromia zomrelej osoby. Tieto informácie podliehajú ochrane podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon o ochrane osobných údajov) a povinnosti mlčanlivosti  podľa zákona č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Tieto informácie neumožňuje sprístupniť ani zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov,“ uvádza sa v stanovisku ÚDZS.
 
skokanek_7213
manželka Anna Skokáneková
Odbery robia tkanivové zariadenia
Odbery tkanív vykonáva poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ktorému Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky (ďalej len MZ SR) vydalo povolenie na činnosť tkanivového zariadenia, pričom odbery tkanív z tiel mŕtvych darcov možno podľa zákona o zdravotnej starostlivosti vykonávať len na účely prenosu tkaniva do tela príjemcu alebo vedeckovýskumné ciele. Zákon o zdravotnej starostlivosti zakazuje odber tkaniva z tela mŕtveho darcu s cieľom finančného zisku alebo iného majetkového prospechu. Keďže v zákonnej pôsobnosti úradu je výkon pitiev a prevádzka súdnolekárskych a patologicko-anatomických pracovísk (ďalej len SLaPA pracoviská), odbery tkanív z tiel mŕtvych darcov môžu tkanivové zariadenia vykonávať len na SLaPA pracoviskách úradu. Za týmto účelom úrad uzatvára s tkanivovými zariadeniami zmluvy o spolupráci, na základe ktorých umožňuje tkanivovým zariadeniam na SLaPA pracoviskách vykonávanie ich činnosti v rozsahu povolenia vydaného MZ SR. V súčasnosti má úrad uzavreté zmluvy o spolupráci s Univerzitnou nemocnicou Bratislava, Fakultnou nemocnicou s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica, Univerzitnou nemocnicou L. Pasteura Košice a spoločnosťou TissueResearchInstitute, s. r. o. Zmluvy sú uverejnené v Centrálnom registri zmlúv.
 
skokanek_7208
manželka Anna Skokáneková
V minulom roku 164 odberov tkanív
Úrad vydal Metodické usmernenie č. 3/2013 o odbere tkanív a buniek z mŕtvych darcov na pracoviskách úradu, ktorým určil aj podmienky uzavretia zmluvy s tkanivovým zariadením, ktoré sú uverejnené na webovej stránke úradu. Odbery tkanív z tiel mŕtvych darcov sa v súčasnosti vykonávajú na SLaPA pracoviskách v Bratislave, Nitre a Banskej Bystrici. V roku 2013 bolo na SLaPA pracoviskách vykonaných spolu 164 odberov tkanív z tiel mŕtvych darcov. „Úrad nemá oprávnenie zasahovať do činnosti tkanivového zariadenia, ani určovať rozsah a množstvo odoberaných tkanív. Úrad nemá kompetenciu kontrolovať použitie tkanív odobratých z tiel mŕtvych darcov a o použití týchto tkanív úrad nemá informácie. Kontrolu použitia tkanív odobratých z tiel mŕtvych darcov, ako aj kontrolu dodržiavania zákonných povinností zo strany tkanivových zariadení, je oprávnené vykonávať MZ SR,“ dodala Mgr. Soňa Valášiková.
 
Zákon transplantáciu povoľuje
Odbery orgánov a ľudských pozostatkov upravuje zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o zdravotnej starostlivosti) a Nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 20/2007 Z. z. o podrobnostiach o odberoch, darcovstve tkanív a buniek, kritériách výberu darcov tkanív a buniek, o laboratórnych testoch požadovaných pre darcov tkanív a buniek a o postupoch pri odberoch buniek alebo tkanív a pri ich prevzatí poskytovateľom zdravotnej starostlivosti. Podľa § 37, písmeno 2, odobrať orgány, tkanivá alebo bunky z tiel mŕtvych darcov možno iba vtedy, ak osoba počas svojho života neurobila písomné vyhlásenie, že s týmto zásahom do svojej telesnej integrity nesúhlasí. Za osobu nespôsobilú dať informovaný súhlas môže takéto písomné vyhlásenie urobiť počas jej života zákonný zástupca. Vyhlásenie podľa odseku 2 s osvedčeným podpisom podľa osobitného predpisu 35 sa zasiela do registra osôb, ktoré vyjadrili počas svojho života nesúhlas s odobratím orgánov, tkanív a buniek po smrti, ktorý vedie ministerstvo zdravotníctva [§ 45 písm. o)]. Nesúhlas podľa odseku 2 možno kedykoľvek odvolať. Poskytovateľ, respektíve tkanivové zariadenie je podľa § 37 ods. 5 zákona č. 576/2004 Z. z. povinný pred odobratím orgánu tkaniva a buniek z tela mŕtveho darcu overiť jeho totožnosť a zistiť v registri osôb, či osoba vyjadrila nesúhlas s odobratím.
 
 
vystrahaEtický rámec
Samotný proces odberu orgánov, tkanív a buniek z ľudských pozostatkov má ešte aj etický rozmer. Na jednej strane je zo zákona možný samotný odber, ktorý môže pomôcť zdravému človeku, respektíve prispieť k riešeniu vedeckovýskumných cieľov. Na druhej strane, každý človek má právo na dôstojný pohreb, čo sa uvádza aj v zákone 131/2010 o pohrebníctve: „S ľudskými pozostatkami a s ľudskými ostatkami sa musí zaobchádzať dôstojne, a tak, aby nedošlo k ohrozeniu verejného zdravia, alebo verejného poriadku.“ Ak sa však pri pitve odoberú viaceré tkanivá a bunky, ako v prípade pána M. Skokánka, ťažko možno hovoriť o dôstojnej rozlúčke. Taktiež je možné diskutovať o tom, či je etické vykonávať odbery na základe neznalosti zákona, keďže ľudia sa môžu vyjadriť pre nesúhlas s týmto úkonom, iba ak sú legislatívne edukovaní.
 
Prípad sledujeme ďalej
Prípadu zohavených a doslova „vykostených“  ľudských pozostatkov M. Skokánka z Malaciek sa venujeme aj naďalej. V celej veci sme požiadali o stanoviská Ministerstvo zdravotníctva SR a Úrad verejného zdravotníctva SR, ktoré vám prinesieme neskôr.

Doplnené o stanovisko ÚVZ SR
Úrad verejného zdravotníctva Slovenskrej republiky, Odbor hygieny životného prostredia, Ing.  Magdaléna Ambróšová, MPH
 
Úrad verejného zdravotníctva SR v uvedenej veci neobdržal podnet na prešetrenie narábania s ľudskými pozostatkami. Zákon o pohrebníctve neupravuje problematiku odoberania orgánov, tkanív a buniek z mŕtvych darcov, takúto úpravu neplánujeme, nakoľko je upravená v legislatíve gestorovanej Ministerstvom zdravotníctva SR  (zákon č. 576/2004 Z. z. o zdravotnej starostlivosti, službách súvisiacich s poskytovaním zdravotnej starostlivosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov).
 
Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo

Poznámka redakcie
Dňa 06.02.2014 uviedla TV JOJ v hlavných večerných správach informácie o ďalšom prípade „vykostených“ ľudských pozostatkoch. Išlo o 56 ročnú Matildu Šefčovičovú z Nitry. Ako sa dá na Slovensku za života odmietnuť darovanie orgánov, sme si vyskúšali za vás: Odmietnuť darovať orgány nie je jednoduché.

10.2. 2014 Prebehla na vlnách rádia Regina relácia Občiansky klub zaoberajúca sa touto témou. Nájdete ju v archíve rádia Regina 

Alebo jednoducho kliknite na reproduktor a vypočujte si jej obsah.


reproduktor
Späť na tému Súčasnosť
Podporte náš článok