Slovo majú primátori - Trnava

22.03.2013

Mesto má voľné kapacity na päť rokov

Väčšina krajských miest na Slovensku sa borí s nedostatkom voľných hrobových miest pre klasické pochovávanie zosnulých. V Trnave nielenže tento problém vyriešili rozšírením najväčšieho cintorína, ale aj pohrebné miesta, ktoré nemajú majiteľa a ani z evidencie sa nedá vypátrať totožnosť zosnulého plánujú v krátkom čase rušiť. O aktuálnej situácii v pohrebníctve mesta Trnava sme sa rozprávali s primátorom Ing. Vladimírom Butkom.


Vladimir-Butko-primator-TTMesto Trnava má v správe štyri pohrebiská. Cintorín na Kamennej ceste, na Nitrianskej ceste, na Ulici Terézie Vansovej a v miestnej časti Modranka. Koľko hrobových miest je na týchto cintorínoch?
Na Novom cintoríne na Ulici Terézie Vansovej je  dnes 8 486 hrobových miest, na Kamennej ceste 4 559, na Evanjelickom cintoríne na Nitrianskej ceste 1 315 a na cintoríne v mestskej časti Modranka je 894 hrobových miest.

Problém s nedostatkom miesta na klasické pochovávanie mesto Trnava vyriešilo rozšírením najväčšieho a najnovšieho cintorína na Kamennej ceste. Sú tieto kapacity dostatočné?
Odhadujeme, že tieto kapacity budú mestu Trnava stačiť na 4 – 5 rokov.
 
V prípade zväčšovania kapacít do budúcnosti uvažujete o rozširovaní už existujúcich pohrebísk, alebo o vybudovaní úplne nového cintorína?
Mesto Trnava do budúcna uvažuje o rozširovaní existujúcich pohrebísk.
 
TTradnicaNedostatok voľných kapacít v Bratislave riešia budovaním kolumbárií, respektíve urnových stien. Sú na trnavských cintorínoch k dispozícii tieto typy pochovávania, respektíve, zvažujete ich vybudovanie?
V Trnave zatiaľ nemáme kolumbárium, ani urnové steny. Trnava má k dispozícii len klasické urnové miesta. Do budúcna však uvažujeme aj o vybudovaní takéhoto zariadenia.

Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta?
Poplatok za prenájom jedného hrobu je vo výške 43,01 eur na 10 rokov, urnové miesto stojí 23,90 eur na 10 rokov.
 
Plánuje vedenie mesta predložiť do zastupiteľstva návrh na úpravu cien za tieto služby?
Úprava cenníka bola vykonaná v roku 2011. V súčasnosti sa neuvažuje o jeho ďalšej úprave.

Máte problém s neplatičmi?
Áno, asi tak, ako v každom sektore. Nezaplatených hrobových miest pribúda. Sú tu hrobové miesta, o ktoré sa dlhodobo nik nestará, nezaujíma, dokonca sa nedá identifikovať z náhrobku či z evidencie ani zosnulý. Takéto hrobové miesta začneme postupne rušiť a prideľovať ďalším zosnulým. Sú to nepopulárne opatrenia, ku ktorým však už pristúpili aj iné mestá v rámci získavania nových hrobových miest.

Prevádzku cintorínov zabezpečuje firma RIGSTAV, spol. s r. o. Do akej miery ste spokojný s jej službami? Ako hodnotíte spoluprácu so súkromnou spoločnosťou v tomto smere?
Od nástupu spoločnosti RIGSTAV, spol. s r. o. ako správcu pohrebísk, sa na území mesta Trnavy zvýšila kvalita poskytovaných služieb. Spolupráca je bezproblémová.

Vo viacerých mestách je na cintorínoch problém s vandalmi a zlodejmi. Vy ste situáciu riešili nainštalovaním kamier. Koľko ich je a aké s nimi máte zatiaľ skúsenosti?
Vstup a okolie cintorína monitorovali štyri kamery. Mali sme s nimi dobré skúsenosti, v súčasnosti však už nie sú funkčné.
 
tterb

Novinkou je aj zriadenie 24-hodinovej stálej služby, ktorá monitoruje motorové vozidlá a zabezpečuje vstup vozidiel pohrebných služieb aj v nočných hodinách. Uvažujete o rozšírení bezpečnostných služieb?
V budúcnosti určite chceme tieto služby rozšíriť, lebo sa nám osvedčili ako najspoľahlivejšie.
 

Pripravil PhDr. Marcel Lincényi, PhD., foto Ladislav Šebák © Slovenské pohrebníctvoTTclanok1O histórii trnavských cintorínov nám porozprával odborník Ladislav Šebák. Najstarší známy trnavský cintorín sa nachádzal v okolí farského kostola zasväteného svätému Mikulášovi. Pár desiatok metrov od jeho severnej steny boli pred niekoľkými rokmi objavené dva hroby datované dokonca až do obdobia Veľkej Moravy. Cintorín pri farskom kostole slúžil až do polovice 18. storočia. Pochovávať sa začalo mimo mestské hradby, na miesto dnes známe ako Na kalvárii. Pred štyrmi rokmi boli pri archeologických vykopávkach v tesnej blízkosti vonkajších oporných múrov sanktuária farského kostola, dnes už baziliky minor, objavené základy stredovekej rotundy. Jej suterénna časť slúžila ako karner, do ktorého sa niekoľko stáročí ukladali kostrové pozostatky zo zrušených hrobov z okolia kostola. Miesto nevšedného objavu je v súčasnosti chránené prístreškom, s možnosťou prehliadky pre verejnosť.
 
TTclanok2
Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok