Všetkých svätých — Pamiatka zosnulých

28.09.2013

Cintoríny v čase sviatkov

V tomto roku pripadajú tradičné sviatky Všetkých svätých a Pamiatka zosnulých na prvý novembrový piatok a sobotu. Pripravili sme pre vás prehľad informácií zo všetkých krajských miest na Slovensku, ktoré zahŕňajú otváraciu dobu, bezpečnostné opatrenia a dopravné obmedzenia. Informácie budeme uvádzať postupne, tak ako budú prichádzať z jednotlivých krajských miest, ktorých zástupcov sme oslovili.


bratislava Trnava-erb Trencin logo erb_nitry_novy zilina mesto banska bystrica kosice presovznak


Informovať našich čitateľov z celého Slovenska o opatreniach vo svojom meste môže aj ktorékoľvek iné mestské zastupiteľstvo! Stačí ak nám pošle svoje informácie na pohrebnictvo@pohrebnictvo.sk a my ich automaticky zaradíme do infobloku.


Spravodajstvo z krajských miest


bratislava
Bratislava

Cintorín, cintoríny -  Pri príležitosti blížiacich sa sviatkov – Sviatok všetkých svätých a Pamiatka zosnulých – pripravuje bratislavská samospráva viaceré opatrenia, ktoré súvisia s bezproblémovým zabezpečením priebehu pietnych dní, či už v mestskej hromadnej doprave, otváracích hodín na 17 bratislavských cintorínoch a v urnovom háji v krematóriu, ako aj pri dodržiavaní bezpečnosti a ochrany majetku návštevníkov cintorínov.

Otváracia doba - Už od dnešného dňa (piatok, 25. 10.) do 8. novembra budú všetky bratislavské cintoríny otvorené v predĺženom čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Nielen počas sviatočných dní, ale už od tohto víkendu (26. 10.) posilňuje svoj výkon v okolí bratislavských cintorínov, ale aj priamo v ich areáloch, bratislavská mestská polícia, ktorá bude vykonávať preventívne opatrenia na pietnych miestach. Mestská polícia upozorňuje predovšetkým starších návštevníkov, aby si dávali pozor na svoj majetok, najmä pozabudnuté kabelky. Taktiež by občania mali zvýšiť ostražitosť pri parkovaní vozidiel pred areálmi cintorínov. Každá zabudnutá drobnosť môže byť totiž lákadlom pre „dlhoprstých“. Polícia preto odporúča uschovať si cenné veci pred zrakmi zlodejov, napríklad do batožinového priestoru vozidla, resp. nebrať ich so sebou v čase zhusteného pohybu ľudí na cintorínoch.

Dopravné obmedzenia - Na Pamiatku zosnulých a Sviatok všetkých svätých sa aktuálne pripravuje aj bratislavský dopravný podnik. Z dôvodu rýchlejšej a komfortnejšej dopravy cestujúcej verejnosti na cintoríny posilňuje autobusové a trolejbusové linky v dňoch 1. - 3. novembra. Vypravené budú taktiež dva mimoriadne autobusové spoje X38 a X80.

Linka č. 39 zo Slávičieho údolia bude premávať v 7 - 8 minútových intervaloch podľa osobitného cestovného poriadku, linky č. 37 a č. 208 budú kapacitne posilnené výpravou kĺbových vozidiel. V čase od 9.00 hod. do 18.00 hod. bude premávať linka č. 32 v 15-minútovom intervale podľa osobitného cestovného poriadku. V úseku Patrónka – Krematórium bude zabezpečená preprava cestujúcej verejnosti linkou č. X38, a to od 9.00 hod. do 19.00 hod. v 20-minútovom intervale. Na petržalský cintorín v úseku Holíčska – Cintorín Petržalka bude posilnená doprava, a to konkrétne linkou č. X80, ktorá bude premávať od 9.00 hod. do 17.00 hod. v 30-minútovom intervale.

Regionálne oznamy - Na pietne dni sa pripravujú všetky cintoríny v správe a prevádzke mestskej príspevkovej organizácie Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy. Nielen samotní pracovníci, ale aj 10 brigádnikov intenzívne čistia priestory cintorínov, zametajú, upravujú okolie a predovšetkým odpratávajú napadnuté lístie, ktoré spôsobuje nemalé problémy najmä na chodníkoch a trávnatých plochách.

Na cintorínoch pracuje 10 pracovníkov s kosačkami, ktorí kosia trávnaté plochy a postupne sa presúvajú na jednotlivé cintoríny, pretože nie každý má vlastné technické zabezpečenie. V plnej prevádzke sú aj tri samochodné kosačky, pätnásť fúkacích zariadení, dva vysávače na lístie so záberom plochy cca 9 m3 a tri kontajnerové vozidlá. Najviac počas týchto dní sú vyťažení pracovníci s ručnými náradiami, hrabľami, lopatami, fúrikmi, metlami.

Informácie poskytlo mesto Bratislava
Zaslal PhDr. Stano Ščepán hovorca mesta
press@bratislava.sk

Trnava-erb
TrnavaCintorín, cintoríny - Cintorín na Kamennej ceste, Nový cintorín na ul. T. Vansovej, Cintorín na Nitrianskej ceste / Evanjelický /, Cintorín v mestskej časti Modranka

Otváracia doba - od 28.10.2013 do 3.11.2013 budú mať všetky štyri cintoríny predĺženú otváraciu dobu a to od 7.00 do 22.00 hodiny.

Bezpečnostné opatrenia - Prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnava aj tento rok vydáva zákaz pálenia sviečok a kahancov pred kaplnkou a v okolí kaplnky na novom cintoríne ul. T. Vansovej v Trnave. Tento zákaz sa vydáva z dôvodu každoročných požiarov a verejného ohrozenia. Skúsenosti z minulých rokov sú však také, že návštevníci tento zákaz vôbec nerešpektujú a sviečky a kahance na tomto mieste zapaľujú. Naši zamestnanci však tieto horiace sviečky a kahance zhasínajú a odkladajú do bezpečnej vzdialenosti, čo sa však mnohým návštevníkom nepáči. Týmto by sme chceli apelovať na návštevníkov, aby zákaz pálenia rešpektovali a dodržiavali.

Dopravné obmedzenia - V týchto dňoch nebude na pohrebisko povolený vjazd žiadnych motorových vozidiel, okrem vozidiel prevážajúcich zdravotne ťažko postihnuté osoby, vozidiel zdravotnej služby, požiarnej ochrany a policajného zboru a vozidiel správy cintorínov. Doprava bude ako po minulé roky určite usmerňovaná hliadkou dopravnej polície. Po cintorínoch bude hliadkovať aj mestská polícia.

Regionálne oznamy - V tomto čase, plnom citov, zaslzených očí ale i zhonu a nervozity by si návštevníci cintorínov mali dávať pozor na svoje osobné veci, ale aj na svojich blízkych , hlavne tých najmenších. Upozorňujeme návštevníkov cintorína , aby si svoje kabelky a príručné tašky s osobnými vecami neodkladali na hrobové príslušenstvo a nenechávali ich tak bez dozoru.

Zamestnanci správy cintorínov budú počas týchto dní obchádzať cintoríny, monitorovať situáciu a dozerať na bezproblémový priebeh týchto sviatkov. Občanom budú k dispozícii aj pri hľadaní hrobového miesta. Prevádzkovateľ pohrebísk mesta Trnava – spoločnosť RIGSTAV spol. s r. o .žiada návštevníkov cintorínov, aby rešpektovali zamestnancov správy cintorínov. Okrem uvedených prác sa na cintorínoch budú v dňoch 28 - 31.10.2013 vykonávať aj pohrebné obrady.

Kancelária správy cintorínov na Kamennej ceste bude k dispozícii občanovi v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod a aj v sviatok 1.11.2013, v sobotu 2.11.2013 v čase od 9.00 do 17.00 hod. Občan si tu môže preveriť platbu za hrobové miesto, uzatvoriť zmluvu o prenájme hrobového miesta a vykonať platbu za prenájom hrobového miesta. Taktiež bude predĺžená aj otváracia doba kvetinárstva a cintorínskej architektúry.

Informácie poskytlo mesto Trnava
Zaslal Ing. Peter Novák Odbor dopravy a komunálnych služieb
Informácie poskytla Bc. Michaela Šípošová Rigová

Trencin logo
TrenčínCintorín, cintoríny - Trenčín - Juh, Záblatie, Zlatovce, Orechové, Istebník, Orechové evanjelický, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, Evanjelický Horný Šianec.

Otváracia doba - od 16.10.2013 do 6.11.2013 v čase od 7.00 hod. do 20.00 hod.

Bezpečnostné opatrenia - Mestská polícia posilnila hliadkovú činnosť na cintorínoch a v ich okolí 19.októbra, toto potrvá až do ukončenia „dušičkového“ víkendu.

Dopravné obmedzenia - V doprave – žiadne zmeny, ani v MHD.

Regionálne oznamy - Pri vstupoch na všetky cintoríny budú od dnešného dňa (21.10.) až do 4.novembra umiestnené veľkoobjemové kontajnery.

Informácie poskytlo mesto Trenčín
Zaslala Erika Ságová hovorca MsÚ, Kancelária primátora

erb_nitry_novy
NitraCintorín, cintoríny - Mestský cintorín s kolumbáriom, ul. Cintorínska, Párovský cintorín, ul. Urbánkova, Chrenovský cintorín, ul. Za Humnami, Cintorín sv. Cyrila a Metoda, Cabajská cesta, Janíkovský cintorín, ul.Golianovská, Mlynárecký cintorín, ul. Pražská, Mlynárecký malý cintorín, ul. Štúrova, Vojenský cintorín (obete 1.svet.vojny), ul.Pražská, Kynecký cintorín, Nová osada, Drážovský cintorín, Hornokrškanský cintorín, ul. Pod Katrušou, Dolnokrškanský cintorín, ul. Novozámocká, Dolnokrškanský cintorín, ul. Na Priehon a ul. Liesková

Otváracia doba - Pohrebiská sú prístupné návštevníkom podľa ročných období takto: od 1. apríla do 31. augusta 7.00 - 21.00 h, od 1. septembra do 31. marca 7.00 - 19.00 h, v dňoch od 1. novembra do 5. novembra (v čase dušičiek) sú pohrebiská tiež otvorené do 21.00 h, a to na základe Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Nitry č. 23/2008 o prevádzkovom poriadku pohrebísk v meste Nitra.

Bezpečnostné opatrenia - Na poriadok a dôstojný priebeh Sviatku všetkých svätých bude dohliadať mestská ako aj štátna polícia, ale napriek tomu upozorňujeme návštevníkov cintorínov, aby jazdili opatrne, nakoľko bude zvýšený počet motorových vozidiel (i so sviatočnými vodičmi) a takisto aj chodcov. Tiež upozorňujeme, aby si v autách nenechávali cenné veci.

Dopravné obmedzenia - Posilnená, tak ako každý rok, by mala byť mestská autobusová doprava na cintoríny, ktoré sú v odľahlých častiach Nitry, napr. na Cabajskej ulici a do prímestských častí Nitry (Janíkovce, Mlynárce, Kynek, Dražovce, P. Háje).

Regionálne oznamy - Mestský úrad v Nitre, tel.: +421 37/6502 122, 0902 960 658

Informácie poskytlo mesto Nitra
Zaslal PhDr. Andrej Jančovič, jancovic@msunitra.sk
Mestský úrad v Nitre, tel.: +421 37/6502 122, 0902 960 658

zilina mesto
ŽilinaCintorín, cintoríny - Starý cintorín, Ulica Martina Rázusa, Nový cintorín, Pietna ulica.

14 cintorínov v prímestských častiach - Bánová, Brodno, Budatín, Bytčica evanjelický aj katolícky cintorín, Mojšova Lúčka, Považský Chlmec, Strážov, Trnové, Vranie, Zádubnie, Zástranie, Závodie, a Žilinská Lehota.

Otváracia doba - Otváracia doba cintorínov pri príležitosti Sviatku všetkých svätých je od 25.10.2013 (piatok) do 5.11.2013 (utorok) nonstop.

Bezpečnostné opatrenia - Mestská polícia Žilina a Polícia SR hliadkuje kvôli bezpečnosti vo zvýšenej miere v okolí cintorínov aj priamo na cintorínoch. Taktiež je zabezpečený nonstop dispečing správcom cintorínov.

Dopravné obmedzenia - V prípade potreby bude dopravu usmerňovať dopravná polícia. Pri Starom cintoríne na Ulici Martina Rázusa sú vytvorené 2 parkovacie miesta pre osoby so zdravotným postihnutím, ďalej pred samotným vchodom na cintorín je povolené pozdĺžne státie. Na Ulici Fedora Rupeldta a Na Šefranici je povolené taktiež pozdĺžne státie v nasledovnom režime: "počas pohrebných obradov a cirkevných sviatkov je povolené bezplatné státie max. 1 hod."

Regionálne oznamy - Informácie poskytuje Odbor životného prostredia Mestského úradu v Žiline, telefónne číslo: 041/7063 230.
Správa cintorínov: Nový cintorín - 041/5623 166, Starý cintorín - 041/5002997.
 
Informácie poskytlo mesto Žilina
PhDr. Pavol Čorba
hovorca mesta Žilina

banska bystrica
Banská BystricaCintorín, cintoríny - Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica-Kremnička, Urnový haj Kremnička, cintoríny Kremnička, Rakytovce, Illiaš, Skubín, Podlavice, Senica, Šalková, Uľanka, Jakub, Kostiviarska, Majer, Rímskokatolícky cintorín Námestie Štefana Moyzesa.

Otváracia doba - Všetky pohrebiská sú sprístupnené neobmedzene. V zmysle prevádzkových poriadkov je v nočných hodinách zákaz zdržiavať sa na pohrebisku.

Bezpečnostné opatrenia - V spolupráci s Mestskou políciou sa budú vykonávať kontroly priamo v cintorínoch a ich bezprostrednom okolí, aj v nočných hodinách. Apelujeme na návštevníkov, aby si dávali pozor na osobné veci a nenechávali si ich pohodené v zaparkovaných autách. Na cintorínoch je zakázané fajčiť, vodiť psov a hlučne sa správať.

Dopravné obmedzenia - Mesto apeluje na všetkých, aby návštevníci parkovali na vyhradených parkovacích miestach, nejazdili autom do bezprostrednej blízkosti pohrebísk a boli tolerantní.

Regionálne oznamy - Upozorňujeme všetkých nájomníkov hrobových miest, aby si nenechali na poslednú chvíľu splnenie povinnosti zaplatiť za hrobové miesto a to v čase: Po-Pia od 8,.00-14,.00 hod. v Kremničke, informácie na telefónnom čísle 048/410 3559. Správa cintorínov vykonáva hĺbkovú kontrolu evidencie hrobov a vyznačuje hroby neplatičov tabuľkami. Po uplynutí zákonnej doby pristúpi k rušeniu nezaplatených hrobových miest.

Počas sviatkov v dňoch 28.10 - 4.11.2013 bude možné za hrobové miesta zaplatiť v Rímskokatolíckom cintoríne na Námestí Štefana Moyzesa. Rozpis úradných hodín bude k dispozícii v areáli cintorina. Taktiež žiadame všetkých návštevníkov, aby pre vstup do cintorína používali hlavný vchod od Námestia Štefana Moyzesa. Prístup od hornej časti cintorína je len pre dopravnú obsluhu a technický servis.

Pre návštevníkov Centrálneho cintorína v Kremničke sú autobusové spojenia MHD č.21 a prímestská linka BB-Hronsek.
 
Informácie poskytlo mesto Banská Bystrica
Mgr. Martina Kanisová
hovorkyňa primátora

kosice
KošiceCintorín, cintoríny - Verejný cintorín
Telefón vedenie: +421 55 62 501 80
Telefón evidencia hrobových miest: +421 55 62 503 40
Fax: +421 55 62 501 80
E-mail: rekviem@mail.t-com.sk

Otváracia doba - Stránkové hodiny:
PO: 7:00 - 15:00
UT: 7:00 - 15:00
ST: 7:00 - 17:00
ŠT: 7:00 - 15:00
PI: 7:00 - 15:00

Otváracie hodiny cintorína:
Od 1. mája do 8. novembra: 7:00 - 20:00
Od 9. novembra do 30. apríla: 7:00 - 17:00

Bezpečnostné opatrenia - Počas sviatkov budú príslušníci mestskej polície vykonávať preventívno-bezpečnostné opatrenia, v rámci ktorých upriamia pozornosť na podozrivé osoby s cieľom zamedziť vreckovým krádežiam, ale aj krádežiam pietnych predmetov. Už tradične budú pozornosť venovať i trhoviskám v okolí cintorínov.

Dopravné obmedzenia - V súvislosti so Sviatkom všetkých svätých a Pamiatkou zosnulých sa mesto pripravuje na dopravný nápor na cestách a zvýšený počet ľudí na košických cintorínoch. Z dôvodu zabezpečenia plynulej premávky a ochrany obyvateľov bude posilnená činnosť mestskej polície.  Dôležitou úlohou pre mestskú políciu je počas týchto dní usmerňovanie motorových vozidiel na preplnených parkoviskách. Počas sviatku Všetkých svätých sa očakáva aj zvýšený nápor cestujúcich v prepravných prostriedkoch MHD. Dopravný podnik mesta Košice preto posilní mestskú hromadnú dopravu na električkových aj autobusových linkách. Podrobné informácie o konkrétnych zmenách v doprave budú k dispozícii na webovej stránke dopravného podniku www.dpmk.sk.

Regionálne oznamy - Viac informácií na stránke www.kosice.sk
 
Informácie poskytlo mesto Košice
Zuzana Kottlerová
referát styku s verejnosťou a médiami

presovznak
PrešovCintorín, cintoríny - Hlavný cintorín, Solivar, Nižná Šebastová, Kalvária, Dúbrava, Soľnobanský, Zlatobanský a Šalgovík.

Otváracia doba - NON STOP, otváracie doby kancelárie doplníme neskôr.

Bezpečnostné opatrenia - Strážna služba počas otvorení NON – STOP cintorínov a to v čase od cca 18.00 do 7.00 hod. nasledujúceho dňa.

Dopravné obmedzenia - V rámci zlepšenia organizácie dopravy počas Sviatku všetkých svätých a Pamiatky zosnulých vydáva každoročne Mesto Prešov, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku cestnej dopravy a pozemných komunikácií na ul. Dilongova, Moyzesova, Sládkovičova a Krátka určenie dočasného dopravného značenia, spravidla koncom októbra.

Regionálne oznamy - Každoročne sú pred týmito sviatkami informácie pre obyvateľov a návštevníkov zverejňované na webovom portáli mesta Prešov, www.presov.sk formou tlačovej správy a prostredníctvom regionálnych médií. Po uverejnení aktuálnych informácií, bude link aktivovaný.
 
Informácie poskytlo mesto Prešov
PhDr. Veronika Kmetóny Gazdová
hovorkyňa primátoraRedakcia nezodpovedá za naplnenie obsahu uvedených údajov, ktoré obdržala od jednotlivých zastupiteľstiev © Slovenské pohrebníctvo
Podporte náš článok