Na nákup modernej techniky nie sú peniaze

12.01.2013

Chladiace zariadenia pre armádu

 Vláda Českej republiky sa nedávno zaviazala, že do roku 2016 nakúpi transportné chladiace zariadenia na prevoz zostatkov zomrelých. Zaujímalo nás, či takúto modernú techniku vlastní, respektíve plánuje zakúpiť aj Slovensko. Na naše otázky odpovedal riaditeľ Komunikačného a tlačového odboru Ministerstva obrany SR PhDr. Peter Susko.


 
Transparent_ministerstvoVlastnia Ozbrojené sily SR, respektíve Ministerstvo obrany SR mobilné transportné chladiace zariadenia na prevoz telesných pozostatkov zomrelých Slovákov?
Vozidlami na prevoz telesných pozostatkov nedisponujeme. V roku 2009 bol plánovaný ich nákup, ale z dôvodu efektívneho využívania finančných prostriedkov bolo ich obstaranie zrušené. 
 
Uvažuje Ministerstvo obrany SR zakúpiť transportné chladiace zariadenia v budúcnosti tak, ako to plánuje Česká republika?
O nákupe uvedenej techniky sa momentálne neuvažuje.
 
Za akých podmienok sú na Slovensku prevážané ostatky zomrelých vojakov, respektíve pracovníkov ozbrojených síl (ale aj bežných občanov) v prípade hromadných nešťastí v zahraničí?
Ozbrojené sily SR disponujú tromi súpravami pre uskladňovanie telesných pozostatkov.  Súprava sa skladá z 2 ISO kontajnerov, z toho 1 kontajner ISO 1C – hygienicko-manipulačný a 1 kontajner ISO 1C – mraziaci box.
 
vojaci
Ilustračné foto, redakcia
K akým úkonom je určená súprava ISO kontajnerov?
Jednokomorový chladiarenský kontajner pre zosnulých ISO 1C je určený na úschovu telesných zostatkov pre minimálne 12 zosnulých, vrátane príjmu, posmrtnej úpravy, výdaja a zarakvovania telesných zostatkov zosnulých pri dodržaní etických zásad, ďalej separáciu a uloženie infekčného odpadu za dodržania platných hygienických noriem a legislatívy. Zostava je uspôsobená pre samostatnú činnosť a činnosť v zostave poľnej vojenskej nemocnice. Je umiestnená v kontajneroch ISO 1C z dôvodu jednoduchej manipulácie a prepravy po železnici, lodnou, leteckou a cestnou dopravou. Možno ju podľa potreby pripojiť k samostatnému kontajneru pre dekontamináciu pevného a kvapalného odpadu. Pozostáva z dvoch vzájomne prepojených izotermických kontajnerov typu ISO 1C. Pre svoju činnosť je zostava podporená možnosťou napojenia na zdroj tečúcej vody (kontajner – nádrž na pitnú vodu), pripojenia sa na nádrž určenú pre zber tekutého infikovaného odpadu alebo zdroj elektrickej energie a prepravným vozidlom pre zosnulých. Dispozičné riešenie, vstup a označenie celého pracoviska je vyhotovené tak, aby zabránilo vstupu neoprávnených osôb. Ďalej zabezpečuje plnenie etického hľadiska zaistením neprehľadného oddelenia od vonkajšieho prostredia a zaisťovanie skrytého príjmu a výdaja telesných zostatkov.
 
Aké sú technické parametre súpravy ISO kontajnerov pre uskladňovanie telesných pozostatkov?
Jeden kontajner ISO 1C je mraziaci box. Konštrukcia kontajnera musí umožniť uskladnenie minimálne 12 telesných zostatkov po dobu jedného týždňa pri trvalej teplote 2° až 0º C a na dobu jedného týždňa chladiaci systém musí zaistiť trvalú teplotu pod –10º C. Telesné zostatky sú uložené v dvoch častiach so samostatnými dverami. Priestor je hermeticky uzavretý a uzamknutý. Každý box je vybavený štítkom na označenie identifikačných údajov a vnútorným osvetlením. Nosnosť jedného lôžka musí byť minimálne 150 kg.

Hygienicko–manipulačný kontajner ISO 1C zabezpečuje príjem a výdaj telesných zostatkov zosnulých, ich posmrtnú úpravu, manipuláciu pri uložení do mraziacich boxov, zarakvovanie telesných zostatkov, hygienickú očistu dvojčlenného obslužného personálu, dočasné uloženie tuhého odpadu určeného na dekontamináciu a vývod pre zber alebo sterilizáciu infikovaných tekutín. Kontajner je konštruovaný ako trojboková modifikácia, ktorá musí byť vodotesne pripojiteľná k mraziacemu boxu, s ktorým tvorí jeden celok.
 

(mli) © Slovenské pohrebníctvo
 

Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok