Z prednášky MUDr. Tibora Bokora

17.04.2013

So zosnulým treba vedieť správne manipulovať

Na prvom ročníku výstavy Slovak Funeral 2012 odznela aj odborná prednáška MUDr. Tibora Bokora na tému: Manipulácia so zosnulými, možné riziká prenosu infekčných chorôb. Zúčastnení sa mohli dozvedieť viac o nástrahách pri manipulácii so zosnulými a ako možno zvýšiť ochranu pracovníkov v pohrebných službách.
 
„V praxi sa často pracovníci pohrebných služieb nedostatočne chránia, nepoužívajú pracovné ochranné pomôcky, podceňujú situáciu, prípadne infekčnosť zosnulého tela. Hoci legislatíva je v tejto oblasti dostatočná, treba zmeniť myslenie ľudí a ich konanie, aby bola zabezpečená ich lepšia ochrana," objasňuje nám MUDr. Tibor Bokor, ktorý sa venuje obhliadkam zosnulých, výkonu pitiev a prednáša ako lektor na Akadémii vzdelávania pre uchádzačov o pridelenie licencie na vykonanie pohrebných služieb.
 
Opatrnosť pri zosnulom je namieste
„V prípade, že pracovník pohrebnej služby nevie, v akom zdravotnom stave sa nachádzal zosnulý, treba s okamžitou platnosťou pristupovať k jeho telu ako k vysoko infekčnému. Vyskytujú sa aj menej zriedkavé prípady, kedy je telo zosnulého vo výrazne hnilobnom rozklade, alebo je výrazne inak zdevastované. Vtedy telo treba obvykle uložiť do patologického vaku, ktorý je určený pre transport zomrelých, alebo podozrivých na vysoko nebezpečnú nákazu. Svojim konštrukčným riešením zabraňuje úniku biologických agensov do okolia," spresňuje MUDr. Tibor Bokor. Následne sa vak uloží do uzatvorenej rakvy a ľudské telo sa prepraví do chladiaceho zariadenia, kde sa udržuje teplota do 5°C.

Úprava  ľudských pozostatkov sa musí vykonávať v priestore vyčlenenom na tento účel. Pracovníci opäť musia byť, hovorí lekár, vybavení v súlade so súčasnými požiadavkami na osobné ochranné pracovné prostriedky podľa vnútropodnikovej smernice: musia mať napríklad pracovný odev, obuv a jednorázové rukavice. „Telo zosnulého môže obsahovať rôzne choroboplodné zárodky, plyny či tekutiny, ktoré môžu ohrozovať pracovníkov pohrebnej služby a spôsobiť im napríklad ochorenia kože či iné infekčné ochorenia. Medzi najčastejšie sa vyskytujúce ochorenia, najmä medzi zdravotníckym personálom a medzi pracovníkmi pohrebnej služby, patrí napríklad tuberkulóza (TBC) či hepatitída."

Ochorenie môže ohroziť aj živých
Tuberkulóza je infekčné ochorenie a nakaziť sa môže každý človek. Jej príčinou je tuberkulózny bacil. Prenos nákazy sa deje prevažne vzdušnou cestou, zriedkavejšie sa môže infekcia preniesť aj priamym kontaktom v danom prostredí, prípadne aj pri práci s infikovaným telom. Toto ochorenie najčastejšie postihuje pľúca, poznáme ale aj mimo pľúcne formy TBC. V prevencii je dôležité dodržiavať základné pravidlá hygieny.
 
Hepatitída, vírusové ochorenie pečene, vyvoláva jej zápal a poškodzuje ju. Najrozšírenejšími sú hepatitída A, B a C. „Pracovníci pohrebných služieb nie vždy v dostatočnej miere používajú pracovné ochranné pomôcky pri manipulácii s telom zosnulého, ktoré by mohli zabrániť prípadnej infekcii. Veľmi nepríjemné sú najmä poranenia vznikajúce z dôvodu manipulácie s hnilobným rozkladom tela zosnulého. V prípadoch nákazy infekčným ochorením sa treba pripraviť na dlhodobú liečbu," spresňuje MUDr. Tibor Bokor.
 
cl_vystava_5027_500px
MUDr. Tibor Bokor
Manipulácia s telom zosnulého
Prevádzkovanie pohrebnej služby podľa zákona zahŕňa počiatočnú starostlivosť o ľudské pozostatky, ich úpravu a ukladanie do rakvy, prepravu, prenos rakvy a pochovanie. „Každá pohrebná služba predtým, ako začne svoju činnosť vykonávať, musí zostaviť prevádzkový poriadok, ktorý sa predkladá na schválenie príslušnému Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva. V rámci neho sú stanovené aj základné hygienické normy, ktoré musia pracovníci pohrebníctva dodržiavať. Ide o používanie pracovných ochranných pomôcok a pravidelnú dezinfekciu priestorov určených na manipuláciu so zosnulým. Taktiež musí byť vykonávaná pravidelná dezinfekcia pohrebných vozidiel," konštatuje lekár. Z pohľadu epidemiologického a hygienického je podstatné, aby pracovníci dezinfekčné prostriedky striedali, nakoľko baktérie majú tú vlastnosť, že sa vedia prostrediu po určitom čase prispôsobiť.
 
Špeciálne opatrenia v prípade potreby
Telá zosnulých, ktoré sú výrazne hnilobne zmenené, devastačne poranené, alebo mali rôzne infekčné ochorenia, sa musia pochovávať v uzatvorenej rakve bez možnosti fyzickej rozlúčky s telom zosnulého. „Pokiaľ zosnulý trpel niektorým extrémne infekčným ochorením, zdravotnícke zariadenie je povinné nahlásiť to regionálnemu úradu verejného zdravotníctva, ktorý takéto prípady eviduje. V prípade úmrtia pacienta vydáva určité obmedzenia pre spôsob vykonania pohrebu. Môže napríklad nariadiť, aby telo zosnulého bolo uzatvorené v cínovej rakve, ktorá sa následne vloží do rakvy drevenej,“ uzatvára MUDr. Tibor Bokor. Toto opatrenie slúži tiež na ochranu pozostalých, pričom posledná rozlúčka so zosnulým v takýchto prípadoch prebieha pri uzatvorenej rakve.
 
Späť na tému Profesionáli

 

Podporte náš článok