Člen SAPaKS

22.01.2015

Pohrebné a cintorínske služby Hlohovec

Majiteľ pohrebníctva Pohrebné a cintorínske služby Hlohovec pán Tibor Schottert patrí k prvým súkromníkom na Slovensku. Už neuveriteľných dvadsaťdva rokov poskytuje v Hlohovci komplexné pohrebné služby a zabezpečuje správu dvoch mestských cintorínov, pričom okrem toho pochováva zosnulých aj v okolitých obciach v okrese Hlohovec.

V pohrebníctve pôsobíte od svojich 28 rokov. Ako ste sa dostali k tomuto povolaniu?
Celé to bola jedna veľká náhoda. V roku 1992 som začal podnikať s autodopravou a popri vybavovaní administratívy som na vývesnej tabuli Mestského úradu v Hlohovci našiel oznámenie, že mesto dáva do prenájmu cintorín. Bola tam však podmienka, že prevádzkovateľ cintorína musí zabezpečovať komplexné pohrebné služby. S kolegom sme sa viac-menej z recesie vo februári 1992 prihlásili do výberového konania a uspeli sme. Dovtedy totiž v Hlohovci tieto služby zabezpečovalo mesto, no občania sa sťažovali na neskoro vykopané jamy, špinavých hrobárov a podobne. S kolegom sme začínali prakticky od nuly. Postupne sme vybudovali spoločnosť, o ktorú začal byť záujem.

Čím ste ako súkromná pohrebná služba zaujali klientov, ale aj mestských radných presvedčili o tom, že ste tá správna spoločnosť na spravovanie mestského cintorína?
V prvom rade sme s kolegom vtedy začali úplne iný systém pochovávania, ktorý vychádzal z úprimného vzdania úcty zomrelému, čo dovtedy nebolo vždy zaužívané. Naša spoločnosť bola na Slovensku priekopníkom vo viacerých produktoch a službách. Ako jedni z prvých sme v tom čase začali ozvučovať celé obrady mobilnou aparatúrou.

Aké služby poskytujú Pohrebné a cintorínske služby Hlohovec?
S deviatimi zamestnancami poskytujeme komplexné pohrebné služby a správu dvoch cintorínov. Pre našich klientov zabezpečujeme pohreb a prevoz zosnulých zo zahraničia do SR, vybavovanie kremácie zosnulých s obradom, či viazanie vencov. Okrem toho spravujeme starý cintorín v Hlohovci s celkovou rozlohou 8 hektárov (5 000 hrobových miest) a cintorín v mestskej časti Šulekovo s rozlohou 3 hektáre (2 000 hrobových miest). V meste je aj židovský cintorín, ten však spravuje židovská obec. Staráme sa o letnú a zimnú údržbu, vrátane kosenia trávy, hrabania, rezu drevín, vyvážania smetí či likvidácie odpadu. Taktiež chodíme pochovávať aj do okolitých obcí okresu Hlohovec, kde sa snažíme naše služby prezentovať v čo najkvalitnejšej úrovni. Bežne zabezpečujeme prevozy z Česka, Nemecka, aktuálne riešime prevoz zosnulej Hlohovčanky zo Švajčiarska.

schottert_8239
Tibor Schottert, viac foto v prílohe
Akú spoluprácu máte ako správca s mestom?
Pretože mesto Hlohovec nám dáva cintoríny do správy vždy na štyri roky, viackrát sme museli obhajovať svoje pozície vo výberových konaniach. Spolupráca s vedením mesta je dobrá, snažíme sa o konštruktívny prístup k riešeniu problémov, čoho výsledkom je napríklad vybudovanie nového pohrebiska. Žiaľ, problémom je nedostatočné financovanie. Potrebovali by sme vybudovať nový dom smútku, nakoľko spravujeme budovu zo sedemdesiatych rokov, ktorá je morálne a technicky zastaraná, čo sa výrazne negatívne odzrkadľuje najmä na výdavkoch spojených s úhradou energií ako i nákladoch spojených s bežnou údržbou.

Podarilo sa stabilizovať voľné kapacity na pochovávanie v Hlohovci vybudovaním nového cintorína?
Som veľmi rád, že mesto investovalo finančné prostriedky do vybudovania nového cintorína, čím sa podarilo zvýšiť voľné kapacity na ďalších desať až pätnásť rokov. Okrem toho mesto v rámci stavebnej uzávery určilo parcelu pre potenciálne rozšírenie cintorína do budúcnosti. Aktuálne vypĺňame voľné rezervy na starom cintoríne, ktoré sme našli po preverení areálu v súvislosti s novým zákonom o pohrebníctve.

Aký je záujem o klasické pochovávanie a kremáciu v Hlohovci?
V Hlohovci máme približne 80 percent klasických pohrebov a 20 percent kremácií. Mesto vybudovalo kolumbárium, ktoré sa však zapĺňa veľmi sporadicky a pomaly. Ľudia sú tu veľmi kresťansky založení a skôr uprednostňujú klasické pochovávanie do zeme. V období posledných 2-3 rokov však zaznamenávame postupný záujem o spopolňovanie, ktoré dokáže naša spoločnosť na prianie pozostalých zabezpečiť.

Robíte aj sociálne pohreby?
Áno, v posledných rokoch nám pribúdajú sociálne potreby, čo vyplýva zrejme z toho, že je stále viac ľudí bez domova. S mestom sme dohodnutí na paušálnom poplatku za sociálne pohreby. Ide o jednoduchý obrad uloženia daného zomrelého do zeme, bez prítomnosti verejnosti.

Hlohovecký cintorín patril k prvým virtuálnym pohrebiskám.
Áno, toto bola jedna z priekopníckych metód, na ktorú som hrdý. Máme virtuálny cintorín na internete, kde si ľudia môžu kedykoľvek nájsť hrobové miesto, skontrolovať si platbu, či zapáliť virtuálnu sviečku. Všetky hrobové miesta majú k dispozícii fotografiu s náhrobným kameňom. Celú agendu hrobových miest denne aktualizujeme v papierovej aj elektronickej forme a zmeny sú vykonávané pravidelne aj vo virtuálnom cintoríne.

hlohovec_8255
Cintorín sa nachádza vo svahu, viac foto v prílohe
Cintorín v Hlohovci sa nachádza na svahu. Vyplývajú z toho nejaké negatíva?
Mestský cintorín je vybudovaný vo svahu, čo je v prvom rade spojené s poškodzovaním statiky hrobových miest, predovšetkým po silných zrážkach. Pre nás ako správcu pohrebiska znamená kopcovitý terén zvýšenú údržbu v zimných mesiacoch, keďže návštevníci cintorína sa chcú dostať k hrobovým miestam po celý rok.

Je dostatok vody na kopci?
S vodou nemáme žiadny problém, pretože tečie samospádom. Používame technickú vodu, ktorá je čerpaná z Váhu a distribuuje nám ju spoločnosť Saneca Pharmaceuticals Hlohovec, ktorá ju tiež využíva pre zabezpečenie vlastných technologických procesov. Na cintoríne v mestskej časti Šulekovo sme napojení na klasický vodovod, avšak snažíme sa vybudovať studňu, nakoľko si myslíme, že v 21. storočí je veľkým plytvaním používať pitnú vodu na polievanie výsadby hrobov.

Na viacerých cintorínoch majú problém s vysokými stromami, ktoré poškodzujú pomníky a ohrozujú návštevníkov.
Obyvatelia Hlohovca využívajú cintorín ako mestský park na prechádzky, pretože je tu pokojná a príjemná atmosféra. Staré dreviny však vymierajú, pri živelných úkazoch ničia pomníky a taktiež sú nebezpečenstvom pre návštevníkov. Listnaté stromy si tiež vyžadujú vyššie nároky na údržbu, nakoľko treba hrabať lístie, orezávať stromy. Navyše napadnuté pagaštany je ešte potrebné špeciálne ošetrovať. Komunikujeme s vedením mesta o potrebe vykonania generelu zelene na pohrebisku, prípadne výsadby novej zelene, ktorá by akcentovala ihličnany.

Vyskytujú sa v Hlohovci prípady vandalizmu?
Žiaľ, tento problém trápi aj Hlohovecký cintorín tak, ako cintoríny vo všetkých ostatných mestách na Slovensku. Našťastie to zatiaľ boli prípady menšieho vandalizmu, ako sú drobné krádeže lampášov, kvetín, či sviečok. Už dlhší čas apelujeme na vedenie mesta ohľadom potreby inštalovania kamerového systému, avšak pre nedostatok financií zatiaľ k realizácii tohto zámeru nedošlo.

Ako hodnotíte spoluprácu s ďalšími pohrebnými službami?
V Hlohovci pôsobí ešte jedna konkurenčná služba. Ako správca pohrebiska som zo zákona povinný pochovať aj zosnulých, ktorých k nám dovezie iná pohrebná služba, čo aj dodržiavam. Pozostalí často nevedia odlíšiť, že pohreb pozostáva v podstate z dvoch služieb. Jedna je pohrebná služba, ktorá prevezme telo zomrelého, predá truhlu a zabezpečí prevoz na pohrebisko a druhá je cintorínska služba, t. j. ako už z názvu služby vyplýva, sú to služby vykonávané na cintoríne, teda zabezpečenie priestorov na vykonanie pietneho obradu, výkopové práce, technické zabezpečenie (ozvučenie, osvetlenie), čistota priestorov, manipulácia s rakvou až do vloženia do hrobu, ako i úprava hrobového miesta po skončení obradu pochovávania. Naša spoločnosť sa preto snaží vychádzať zákazníkom v ústrety v tom zmysle, že zabezpečujeme kompletné služby (pohrebné aj cintorínske) a je pre nás spätnou väzbou to, keď sa k nám ľudia vracajú po rokoch, že boli spokojní s našimi službami.

Keďže 22 rokov spravujete cintoríny v Hlohovci, uvažovali ste spravovať aj cintoríny v iných okresoch?
Som rodák z Hlohovca, žijem tu, každý ma pozná, a preto vedia, na koho sa majú obrátiť, ak potrebujú pomoc. Poznám dve tretiny hrobových miest na pohrebisku v Hlohovci aj v Šulekove. V minulosti som možno mal také ambície, ale ustúpil som od nich, pretože prax mi ukázala, že táto činnosť je predovšetkým službou v pravom slova zmysle, a ak ju robíte poctivo a s plnou vážnosťou, je nevyhnutné dokonale poznať prostredie, tradície a najmä ľudí, s ktorými prichádzate do kontaktu v ich možno najťažších chvíľach. Preto si myslím, že nie je vhodné, aby sa takáto špecifická činnosť vykonávala mimo lokálnej úrovne. Nezanedbateľné sú tiež finančné nároky na zabezpečenie odľahlejších prevádzok, čo sa v konečnom dôsledku vždy prejaví na cene, ktorú pozostalí zaplatia.

Ste členom Asociácie kremačných a pohrebných služieb. Ako hodnotíte jej činnosť?
V dnešnej dobe je určite potrebné sa združovať v takýchto asociáciách a to nielen kvôli výmene informácií. Pán Stríž vedie asociáciu dobrým spôsobom. Členovia tam nájdu pomoc čo sa týka legislatívy, rôznych seminárov, organizovania výstav, ale najdôležitejšie je to, že mám sa na koho obrátiť, keď potrebujem konzultovať, respektíve riešiť daný problém.

Čítate časopis Slovenské pohrebníctvo?
Samozrejme. Som rád, že časopis vychádza, že sme schopní ho finančne zabezpečiť, lebo v dnešnej dobe to nie je jednoduché, nakoľko viaceré printové médiá zanikli. Budem sa snažiť pomáhať asociácii, aby tento časopis vychádzal, pretože z neho môžu čerpať informácie nielen ľudia pracujúci v kremačných a pohrebných službách, ale aj pracovníci samosprávy, vrátane mestských úradov a matrík.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP jún 2014

Späť na tému Členovia SAPaKS

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 11 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku