Knižná novinka

16.06.2015

Požehnaný spravodlivý sudca

Kníh s odbornou tématikou pohrebníctva je ako šafránu. Práve preto vám dnes odporúčame publikáciu, ktorá sa venuje formám židovských pohrebov, o ktorých toho verejnosť veľa nevie. Sprievodný text k nej poskytla Viera Kamenická zo SNM.


Na stránkach magazínu Slovenské pohrebníctvo sa odbornou, vecnou formou preberajú mnohé praktické témy, dotýkajúce sa posledného štádia ľudského života – smrti. V každom ľudskom spoločenstve sú prijímané udalosti súvisiace so životom ako prirodzená súčasť bytia. Starosti a ťažké trápenia považujeme tiež za súčasť života, aj keď sa proti nim búrime. Ale smrť v nás vzbudzuje strach. Generácie ľudí ju vnímajú ako tajomnú hranicu, za ktorú nevidíme. Preto aj voči umierajúcemu prejavujeme úctu a lásku, s ktorou sprevádzame mŕtveho až po hrobovú jamu.

Do osobitého sveta židovskej histórie, viery, kultúry a spôsobu života uvádza najpovolanejší autor, vedec, etnológ, dlhoročný predseda židovskej náboženskej obce, skvelý pozorovateľ PhDr. Peter Salner v knihe Požehnaný spravodlivý sudca / Baruch Dajan Emet, Súčasné formy židovského pohrebu, ktorá vyšla v roku 2014 v rámci projektu VEGA.

salner
PhDr. Peter Salner, DrSc, vedecký pracovník Ústavu etnológie SAV. Vo svojej práci sa zameriava na urbánnu etnológiu a sociálnu kultúru židovskej komunity. Od roku 1997 vydal viac ako 11 vedeckých štúdií a knižných publikácií.
Témy knihy rozdelil autor do niekoľkých kapitol. Čitateľa uvádza do židovského prostredia, detailne ho oboznamuje s pohrebnými obyčajami rôznych židovských komunít, s činnosťou a poslaním Pohrebného bratstva Chevra Kadiša, s tradičným spôsobom pochovávania aj s aplikovaním kremácie v súčasnosti, ... Autor sa opiera predovšetkým o svoje vlastné výskumy, ktorými sa sústredil na dôsledné zmapovanie súčasného stavu bratislavskej komunity, pričom uvádza tradičné formy, ako aj premeny, ktorými prešiel židovský pohreb v posledných desaťročiach. Pozornosť venuje podnes zachovaným bratislavským židovským cintorínom.

Zvláštnu kapitolu venuje slávnej histórii, ale aj dnešnému reálnemu stavu bratislavskej komunity. Text knihy ilustroval PhDr. Salner unikátnymi historickými i vlastnými fotografiami. Fotografie z rokov 1942 – 43 dokumentujú čiastočnú likvidáciu židovského cintorína na dunajskom nábreží. Bohatou fotodokumentáciou zo súčasnosti poskytuje autor ucelený obraz príprav a priebehu pohrebného obradu.

Napriek počiatočnej nevôli autora spracovať tému o smrti a pohrebných zvykoch, predkladá knihu plnú ľudského pochopenia, ale aj odbornej pozornosti „už preto, že bez smrti nemožno pochopiť hodnoty života členov komunity.“

PhDr. Peter Salner v spolupráci s architektom Martinom Kvasnicom sú autormi knihy Chatam Sofer Memoriál 1762 – 2002 (2002, 2012), v ktorej spracovali dramatický príbeh bratislavského židovského cintorína z polovice 17. storočia, ktorý bol vo vojnových rokoch 1942 – 1944 z veľkej časti zničený. Po dlhom období živorenia zvyšku cintorína v podzemí sa podarila záchrana rozpadávajúcich sa hrobov významných predstaviteľov židovskej komunity a vybudovanie dôstojného pamätníka aj vďaka úsiliu a práce oboch autorov.


Viera Kamenická SNM © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2014

salner2

Kam ďalej
Drevovýroba na Kysuciach
Keramika
Modrí anjeli
Uloženie urny do stĺpa
HE-DOOS
Kolumbárium ako plot
  Celkom nové poistenie
Dom smútku Tomášov
Podporujeme slovenskú výrobu
Domine
Kniha života
 
Späť na prehľad článkov Predstavujeme
Podporte náš článok