Máte aj ďalšie povinnosti

07.04.2016

Prebrať penziu po zosnulom nemôžete

O tom, že váš blízky príbuzný zomrel, nahlasuje Sociálnej poisťovni príslušná matrika, a to v pravidelných mesačných intervaloch. Ako radí hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder, vo vlastnom záujme môžete ako pozostalí o úmrtí informovať Sociálnu poisťovňu čo najskôr aj sami – vždy príslušnej organizačnej pobočke, v ktorej boli fyzické osoby registrované alebo ktorá im vyplácala dávku.

Čo s penziou po zosnulom
Po úmrtí dôchodcu ako pozostalí v žiadnom prípade nemôžete prevziať dôchodok zomretého. Ak by sa z nejakých dôvodov predsa len tak stalo, ide o neoprávnený majetkový prospech, ktorý ten, kto ho prevzal, musí vrátiť späť Sociálnej poisťovni. „Pokiaľ zomretému ku dňu smrti neboli vyplatené sumy dôchodku, na ktoré mal nárok, vyplatia sa tieto sumy manželovi (manželke) automaticky v rámci konania o priznanie vdovského/vdoveckého dôchodku. Ak zomretý nemal manžela (manželku), vyplatia sa tieto sumy deťom. Ak nemal ani deti, vyplatia sa rodičom,“ radí Peter Višváder.

Podklady potrebné k žiadosti
O vyplatenie nevyplatených súm dôchodku splatných ku dňu smrti je potrebné písomne požiadať Sociálnu poisťovňu čo najskôr po vystavení úmrtného listu. K žiadosti podľa Petra Višvádera treba predložiť čestné vyhlásenie overené orgánom štátnej správy o tom, že pozostalé dieťa je jediným dieťaťom zomretého, respektíve si je vedomé, že nárok na splatné sumy dôchodkovej dávky je spoločným nárokom všetkých detí zomretého poistenca; pozostalý rodič je otcom/matkou zomretého a je jediným priamym dedičom po zomretom.

„Manžel/manželka čestné prehlásenie predkladať nemusia. Ak niet ani jedného z uvedených pozostalých, stávajú sa nevyplatené sumy predmetom dedičstva. Je však potrebné, aby dedič v dedičskom konaní oznámil súdu, že sú nevyplatené sumy na dôchodku. Výšku nevyplateného dôchodku si vyžiada notár od ústredia Sociálnej poisťovne písomne,“ spresňuje hovorca.

Ak bola penzia poukázaná po smrti poberateľa tejto dôchodkovej dávky na účet v banke, Sociálna poisťovňa si navyše vyplatenú sumu na dôchodkovej dávke vyžiada priamo z finančnej inštitúcie, do ktorej sa dôchodok poukazoval. V prípade, že sa dôchodková dávka poukazovala prostredníctvom pošty, pošta dôchodkovú dávku po smrti už nevyplatí a zašle ju späť Sociálnej poisťovni.

Ďalšie povinnosti voči inštitúciám
Ako pozostalí nemusíte informovať Sociálnu poisťovňu o úmrtí svojho blízkeho, ani nemáte voči nej žiadne povinnosti. Iné je to v prípade, ak váš blízky príbuzný bol zamestnancom. „Pri úmrtí zamestnanca by mali pozostalí nahlásiť túto skutočnosť predovšetkým jeho zamestnávateľovi, pretože všetky povinnosti spojené so zánikom sociálneho poistenia voči Sociálnej poisťovni plní zamestnávateľ,“ tvrdí hovorca. Ak bol zosnulý sporiteľom, teda bol zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení – zapojený do II. piliera, mali by pozostalí informovať aj príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosti, a to zaslaním kópie úmrtného listu.

Ak bol zosnulý nezamestnaný, záleží od toho, či poberal dávku v nezamestnanosti zo Sociálnej poisťovne. Pritom platí, že o úmrtí poberateľa dávky v nezamestnanosti informuje Sociálnu poisťovňu úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorý ho vyradí dňom úmrtia z evidencie uchádzačov o zamestnanie. „Nie je povinnosťou pozostalých informovať priamo Sociálnu poisťovňu, z vlastnej iniciatívy však tak môžu urobiť, aby nedošlo k prípadnému vyplateniu časti dávky, ktorá už vyplatená byť nemala. Dávka v nezamestnanosti patrí totiž len do dňa úmrtia,“ objasňuje Peter Višváder. Nárok na uplatnenie dávky v nezamestnanosti do dňa úmrtia, ktorá nebola ešte vyplatená, prechádza na manželku či manžela, prípadne ak zosnulý/á nemal/a manželku a ani manžela, nároky na prebratie dávky v nezamestnanosti prechádzajú na deti.

V prípade úmrtia samostatne zárobkovo činnej osoby (SZČO) a dobrovoľne poistenej osoby predložia pozostalí fotokópiu úmrtného listu príslušnej pobočke Sociálnej poisťovne (na oddelenie registra, výber poistného), ktorá bola vykonávateľom jeho sociálneho poistenia. Ak bol zosnulý zapojený do II. piliera, platí to isté čo pri zamestnancovi – pozostalí by mali informovať aj príslušnú dôchodkovú správcovskú spoločnosť, tiež zaslaním kópie úmrtného listu.

Dlhy po zosnulom v Sociálnej poisťovni
Ako je to v prípade dlhov po zosnulom, ktoré zostali na pleciach zosnulých? Vstupujú tieto priamo do dedičského konania, alebo ako ďalej postupuje Sociálna poisťovňa v takýchto prípadoch? „V prípade úmrtia dlžníka sa pohľadávka prihlasuje do dedičstva. Ak dedia dedičia aktíva, dedia aj pasíva. Ak sa dedič vzdá dedičstva, nie je možné voči nemu vymáhať dlh, ktorý vznikol za života poručiteľa. Rodina zosnulého sa nevyzýva k úhrade dlhu, tieto úkony sa vykonávajú po prerokovaní dedičstva len voči dedičom. Ak nedôjde k dobrovoľnej úhrade dlhu od dedičov, je možné takúto pohľadávku vymáhať aj v exekučnom konaní,“ uzatvára hovorca.

Pripravila Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2015
 
Späť na tému Úmrtie v rodine - čo robiť?
Podporte náš článok