09.09.2013

Vieme čo Slovákov "zabíja" najviac

Každý rok bojujeme s chorobami, ktoré nás zabíjajú. Vyplýva to zo Správy o zdravotnom stave obyvateľstva SR za roky 2009 až 2011, ktoré spracoval Úrad verejného zdravotníctva SR a na príprave ktorého sa spolupodieľalo aj Národného centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Aké najzávažnejšie chronické ochorenia a závažné choroby z pohľadu úmrtnosti nás najviac trápia?

Aj keď zatiaľ nie sú známe štatistické údaje o úmrtnosti na jednotlivé choroby za rok 2012, vyzerá to tak, že úmrtnosť Slovákov sa v roku 2011 oproti roku 2010 znížila. Kým v roku 2010 zomrelo u nás 53 445 ľudí, z toho 27 645 mužov a 25 800 žien, v roku 2011 zomrelo 51 903 ľudí, z toho 25 106 žien a 26 797 mužov. Medzi najčastejšie príčiny smrti patria choroby obehovej sústavy, nádory, úrazy, choroby dýchacej sústavy a choroby tráviacej sústavy.

slovakov zabija_4656Čo prezradil pohľad na štatistiky
Od roku 1993 sa úmrtnosť na Slovensku udržuje pod hranicou 10 zomretých osôb na 1 000 obyvateľov. Z celkového počtu mŕtvych zomrelo v poproduktívnom veku 71,7 %, v produktívnom veku 27,3 % a v predproduktívnom veku necelé 1 %. Podobne, ako je tomu vo väčšine krajín (okrem niektorých rozvojových), je pre naše podmienky charakteristická mužská nadúmrtnosť. V roku 2010 tvorili muži 51,7 % zomrelých a ženy 48,3 %. Na 1 000 zomrelých žien tak pripadlo 1 072 zomretých mužov. Hrubá miera úmrtnosti u mužov dosiahla 10,5 %, u žien 9,2 %. Táto nerovnomerná miera úmrtnosti medzi mužmi a ženami predovšetkým v produktívnom veku je dlhodobým trendom. Najnepriaznivejšia situácia je vo vekových kategóriách 20 – 34-ročných, kde zo všetkých zomretých je okolo 80 % mužov. Je dôležité poznať, na aké choroby naša populácia v skutočnosti zomiera. Medzi prioritné chronické skupiny chorôb, ktoré majú zásadný dopad na kvalitu života populácie patria choroby obehovej sústavy, nádory, diabetes
a duševné choroby. A na tie sa pozrieme teraz bližšie.
 

Rebríček najčastejších ochorení, na ktoré zomierame


1/ Choroby obehovej sústavy
Najčastejšou príčinou úmrtnosti na Slovensku naďalej ostávajú ochorenia obehovej sústavy. Platí to tak pre mužov, ako aj pre ženy. Najčastejšie ochorenie je ischemická choroba srdca vrátane infarktu myokardu a náhle cievne mozgové príhody. Pod tieto ochorenia sa podpisuje najmä nezdravý životný štýl, stres, fajčenie, nadmerná konzumácia alkoholu, nedostatok pohybu s nezdravou výživou a obezita. V roku 2011 zomrelo v ich dôsledku 27 306 osôb (z nich 55 % žien). Pred dovŕšením 65. roku života (predčasné úmrtie) sa zaznamenalo 4 287 úmrtí (15 %). To  znamená, že predčasne na choroby obehovej sústavy zomrel každý 7. človek. Z celkového počtu úmrtí pre choroby obehovej sústavy u mužov zomrelo predčasne 26 % (každý 4.), u žien 7 % (každá 14.).
 
2/ Nádorové ochorenia
Výskyt zhubných nádorov v celej populácii stúpa. Ich nárast naznačuje nepriaznivý vývoj do budúcnosti, pri ktorom sa v roku 2015 očakáva počet nových prípadov na úrovni 775 na 100 000 mužov a 1 079 na 100 000 žien. Zberom, spracovaním a analýzou výskytu týchto ochorení sa od roku 1976 zaoberá Národný onkologický register. U mužov miera incidencie (výskyt nových nádorových ochorení) za posledných 20 rokov stúpla vo všetkých vekových skupinách, okrem mužov vo veku 40 – 49 rokov, kde došlo k istej stabilizácii. Je to podmienené najmä výrazným vzostupom nádorových ochorení prostaty u mužov nad 50 rokov. Dominantnými ochoreniami sú aj nádory pľúc, ale výskyt a úmrtnosť od konca 90-tych rokov vo všetkých vekových skupinách mužov klesá. U žien miera incidencie za posledných 20 rokov stúpla, a to tiež vo všetkých vekových kategóriách. Stúpajúce hodnoty sú podmienené najmä vzostupom zhubných nádorov prsníkov vo veku od 40 rokov a kolorekta vo veku nad 60 rokov. U oboch pohlaví je trvalý a výrazný vzostup výskytu melanómov kože, ako aj nemelanómových nádorov kože.

3/ Diabetes mellitus
Diabetes mellitus (cukrovka) patrí medzi závažné chronické ochorenie, ktoré bez včasnej a správnej liečby predstavuje vysoké riziko poškodenia rôznych orgánov. Podľa posledných zverejnených údajov z NCZI bolo k 31. 12. 2010 hlásených takmer 350 000 diabetikov, čo je okolo 7 % celej populácie. Ich počet z roka na rok stúpa. Oproti roku 2000 sa ich počet zvýšil o 20 percent. Ročne sa diagnostikuje okolo 22 000 nových diabetikov (incidencia). V 90 % ide o diabetes 2. typu, ktorý súvisí s abdominálnou obezitou a tzv. metabolickým syndrómom. A čo najčastejšie trápi diabetikov? Ku 31. 12. 2010 mal každý druhý diabetik vyšší tlak krvi a poruchu lipidov, každý šiesty postihnutie očí (šedý zákal alebo poškodenie sietnice) a u každého deviateho boli postihnuté obličiky. Podľa oficiálnych štatistík ŠÚ SR zomiera na diabetes okolo 700 osôb ročne. Ide však iba o úmrtia na komplikácie diabetu. Informácie o tom, koľko diabetikov zomrelo napríklad na sprievodné choroby diabetu (napríklad infarkt srdca) sa oficiálne nespracovávajú.

4/ Duševné choroby
V posledných rokoch sa venuje veľká pozornosť odtabuizovaniu témy v súvislosti s duševnými chorobami. Údaje o výskyte duševných chorôb vyčerpávajúco poskytuje výkaz o činnosti psychiatrických ambulancií, ktorým disponuje NCZI. Podľa posledných údajov z roku 2010 bolo  novodiagnostikovaných 65 236 ľudí s duševnou chorobou, čo predstavuje 120 prípadov na 10 000 obyvateľov. Niektorí pacienti mali zistenú nielen jednu duševnú chorobu (spolu bolo u týchto pacientov zistených takmer 83 000 diagnóz). Psychiatricky chorí a pacienti so závislosťou sú rizikoví pre pokusy o samovraždu. Počet prípadov práceneschopnosti pre duševné choroby dosiahol 15 000, čím sa zaraďuje na 6. miesto pred nádormi. V roku 2010 bolo na Slovensku celkovo 880 prípadov samovrážd, z toho 522 u mužov a 358 u žien.

slovakov zabija_32335/ Úrazy
Najvyšší vzostup priemerného veku pri úmrtí v dôsledku úrazu oproti úmrtiam na iné „chorobné“ príčiny smrti v roku 2011 v porovnaní s rokom 2006 signalizuje, že zomiera menej mladých ľudí. V roku 2011 sa zaznamenalo 2 821 úmrtí, čo predstavovalo okolo 5 % zo všetkých úmrtí na Slovensku. Ich priemerný počet v rokoch 2009 – 2011 sa v porovnaní s rokmi 2006 – 2008 znížil o 10 – 22 % u ľudí do 44 rokov. Vzostup úmrtí, a to až o 1/3 sa však zaznamenal u 65 a viacročných žien. V roku 2011 sa podľa ŠÚ SR evidovalo 462 úmrtí pre dopravné úrazy a pre samovraždu 531.


Na toto zomierame najčastejšie


– Muži najčastejšie umierajú na choroby obehovej sústavy, nádory, vonkajšie príčiny a choroby tráviacej a dýchacej sústavy (do veku 64 rokov aj v celej populácii mužov).
– Príčinou úmrtí u žien do 64 rokov bývajú najčastejšie nádorové ochorenia, choroby obehovej a tráviacej sústavy, menej časté sú vonkajšie príčiny. V celej populácii žien sú najčastejšou príčinou choroby obehovej sústavy.
– Naďalej pretrváva vysoký počet rizikových faktorov u obyvateľstva, napríklad hypertenzia, obezita, fajčenie a podobne.

Zdroj: Správa o zdravotnom stave obyvateľstva za roky 2009 až 2011, Národné centrum zdravotníckych informácií, ÚVZ SR


Späť na tému Súčasnosť
 

 
Podporte náš článok