Závet môžete v prípade potreby zmeniť

21.10.2011

Zrušenie závetu

Ak sa rozhodnete po čase zmeniť závet, nič nebráni v tom, aby ste ho spísali hoci aj viackrát po sebe pred notárom a predchádzajúci závet zrušili. Notár potom zabezpečí, aby bol závet platný a nenapadnuteľný pri prípadných sporoch. Notárska zápisnica je totiž verejná listina, ktorá má vyššiu dôkaznú silu ako akékoľvek iné zmluvné dohody. Ako teda môžete zmeniť závet a čo robiť v prípade, ak ho niekto napadne? Kto by už mal vedieť lepšie odpovedať ako odborníci, ktorých oslovili redaktori portálu www.pohrebnictvo.sk?

Možnosť zmeny spísaného závetu

Poslednú vôľu je možné podľa slov Lucie Menkeovej, advokátky advokátskej kancelárie ROWAN LEGAL v Bratislave počas života zmeniť, a to niekoľkými spôsobmi. „Poručiteľ môže zmeniť pôvodný závet spísaním nového závetu, v ktorom buď doplní pôvodný závet alebo ho zmení. V prípade existencie viacerých závetov platí, že ak si navzájom odporujú platí ten, ktorý bol spísaný neskôr. Aj z tohto dôvodu je nevyhnutné, aby bol na závete vždy uvedený dátum spísania. Takisto je možné, aby poručiteľ pôvodný závet odvolal.“ Takéto odvolanie musí byť urobené v rovnakej forme v akej bol urobený závet. Poručiteľ môže zrušiť závet aj tým, že zničí listinu, na ktorej bol napísaný. Takáto možnosť však platí iba v prípade závetov, ktoré neboli registrované v Notárskom centrálnom registri závetov.

Námietka proti závetu

V praxi sa môžu vyskytnúť prípady, keď jeden z dedičov namietne pred súdom pravosť podpisu pod závetom. Advokátka radí, ako sa v takomto prípade postupuje: Závet môže byť spochybnený v dedičskom konaní tým, kto tvrdí, že je dedičom a zároveň popiera dedičské právo toho v koho prospech je spísaný závet. „Môže byť spochybnený jednak na základe skutkových okolností (napríklad dedič môže tvrdiť, že závet nebol vyhotovený poručiteľom, je falošný a podobne) alebo na základe právnych okolností (napríklad závet nemá predpísané zákonné náležitosti). Ak ide o spochybnenie právnych okolností súd v samotnom dedičskom konaní vyšetrí platnosť závetu a na základe tohto preskúmania pokračuje v konaní.“

V prípade spochybnenia skutkových okolností závetu však súd odkáže účastníka dedičského konania, ktorého dedičské právo sa javí byť menej pravdepodobné, aby podal žalobu na určenie platnosti, resp. neplatnosti závetu. Následne bude začaté nové súdne konanie, v ktorom súd vyšetrí skutkové okolnosti závetu, teda napríklad môže prísť k výsluchu svedkov, ktorí boli prítomní pri spisovaní závetu alebo k preskúmaniu závetu grafológom.

Zrušenie či zmena poslednej vôle?

Ak chcete zmeniť alebo zrušiť závet, môžete tak urobiť viacerými spôsobmi:
- listinu, na ktorej je napísaný závet roztrháte alebo inak zničíte,
- napíšete odvolanie pôvodného závetu (musí mať takú istú formu ako posledná vôľa),
- napíšete nový závet (platný je závet s neskorším dátumom spísania).
 

 Zuzana VoštenákováSpäť na tému Všetko o záveti
Podporte náš článok