21.10.2011

Určite vášho dediča závetom


Ak chcete ešte počas svojho života rozhodnúť o tom, kto čo bude po vás dediť a čo nadobudne, môžete tak urobiť závetom, čiže poslednou vôľou. Predídete tak často zbytočným ťahaniciam o majetok. Môžete ho spísať ručne, za účasti svedkov, alebo u notára. Čo teda nesmie v závete chýbať a na čo treba myslieť v takýchto prípadoch? Je tu poradňa pohrebníctva, ktorá pozná odpoveď.

Kým pred rokmi pamätali na závet skôr ľudia v neskoršom veku, dnes je samozrejmosťou, že si ho môže spísať každý, kto chce dať najavo, ako má byť s jeho majetkom v prípade smrti naložené. Svojim blízkym tak môžete odkázať hnuteľný aj nehnuteľný majetok, napríklad dom, byt, záhradu či iné cennosti. Stačí, ak si ešte za života spíšete svoje imanie a vyberiete sa za právnikom, alebo notárom, spísať závet a odkázať majetok deťom alebo vnukom.

Závet prezradí poslednú vôľu

Ako hovorí Lucia Menkeová, advokátka z advokátskej kancelárie Rowan Legal v Bratislave, spísať poslednú vôľu sa odporúča predovšetkým tým, ktorí chcú pre prípad svojej smrti určiť ako bude ich majetok rozdelený. „Teda spísanie je vhodné v prípade osôb, ktoré majú viacero dedičov a radi by predišli sporom o rozdelenie majetku, prípadne by chceli, aby konkrétna časť majetku pripadla konkrétnej osobe.“

 

Práve delenie majetku dokáže neraz rozhádať príbuzných na dlhé roky. Ak pri úmrtí závet neexistuje, delí sa majetok zo zákona. Ak napríklad dožívate svoju jeseň života osamelo a nemáte príbuzných, dedičov vyhľadajú notári, ktorí spolupracujú napríklad s obecnými úradmi, matrikami, registrom obyvateľov a podobne. Pokiaľ dedičov nenájdu, váš majetok zostáva štátu.

 

Koniec ťahaníc o majetok

Riadnym spísaním závetu, ktorý bude v dedičskom konaní nespochybniteľný, sa dá podľa advokátky jednak predísť sporom medzi jednotlivými dedičmi. Na druhej strane sa ním dá zabezpečiť, aby majetok alebo jeho určitá časť pripadla osobe, ktorú poručiteľ považuje za vhodnú pre jeho vlastnenie a spravovanie.

 

Aby bol závet platný, pamätajte na to, že musí spĺňať formálne náležitosti. Ako ďalej Lucia Menkeová upresňuje, právny poriadok Slovenskej republiky rozoznáva tri základné druhy závetov: závet spísaný vlastnou rukou (tzv. holografný závet), závet spísaný za prítomnosti svedkov a závet spísaný formou notárskej zápisnice. „Všetky tri typy však majú spoločné všeobecné náležitosti. Z obsahovej stránky musí každý závet obsahovať určenie dedičov, ktorý majú podľa poslednej vôle dediť a určenie majetku, ktorý bude predmetom dedenia, prípadne určenie podielov, vecí a práv, ktoré majú pripadnúť určeným dedičom. Z formálneho hľadiska musí byť každý závet v písomnej podobe a obsahovať deň, mesiac a rok, kedy bol podpísaný.“

Najvhodnejšou formou závetu je podľa nej pravdepodobne forma notárskej zápisnice. V takomto prípade poručiteľ predíde neskoršiemu spochybneniu závetu, prípadne jeho strate. „Okrem uvedeného prítomnosť notára zaručí, že budú splnené všetky formálne ako aj obsahové náležitosti závetu.“

 

Poznajte podmienky závetu

Holografný závet musí byť podľa advokátky spísaný celý vlastnou rukou poručiteľa a vlastnoručne podpísaný. Nezabudnite však niekoho upozorniť, kde sa závet nachádza a že ste ho vôbec písali. Ak sa totiž v prípade vašej smrti nenájde, dedičské konanie prebehne tak, akoby závet neexistoval. Pokiaľ sa závet nájde neskôr, nárok dediča uvedeného v závete sa premlčuje uplynutím 3-ročnej premlčacej doby. Kde teda závet uložiť? „Závet je vhodné uložiť na takom mieste, aby v prípade smrti bol objavený, teda nie je dobré ho udržať v úplnej tajnosti. Takisto je dobré, aby o existencii závetu vedeli viaceré osoby, aby nemohol byť v dedičskom konaní spochybnený. Existuje takisto možnosť dať takýto závet do úschovy, napríklad u notára.“

 

Lucia Menkeová ďalej radí: závet, ktorý nie je celý spísaný vlastnou rukou (ale napríklad na počítači), musí byť vlastnoručne podpísaný poručiteľom a zároveň musí poručiteľ pred dvomi prítomnými svedkami výslovne prejaviť, že závet obsahuje jeho poslednú vôľu. Svedkovia sa musia následne na závet podpísať. „Okruh osôb, ktoré môžu byť svedkami pri takejto udalosti je však do určitej miery obmedzený. Svedkami nemôžu byť osoby nevidiace, nepočujúce, nemé a tie, ktoré nepoznajú jazyk, v ktorom sa robí prejav poslednej vôle. Nemôžu byť nimi tiež osoby, ktoré majú podľa závetu dediť. V prípade, že je poručiteľom nevidomá osoba alebo osoba nepočujúca, ktorá nemôže čítať alebo písať, musia byť prítomní traja svedkovia a listina sa musí nahlas prečítať, respektíve pretlmočiť do znakovej reči.“

Poslednou formou závetu je forma notárskej zápisnice. V takomto prípade poručiteľ požiada notára, aby spísal jeho poslednú vôľu, pričom notár dbá o to, aby zápisnica obsahovala všetky predpísané náležitosti a následne ju zaregistruje do Notárskeho centrálneho registra závetov.

 

Čo ak závet neexistuje

V prípade ak neexistuje závet prebieha dedičské konanie na základe ustanovení Občianskeho zákonníka o dedičskej postupnosti. Tento spôsob je podľa advokátky v porovnaní s dedičským konaním na základe riadne spísaného závetu o niečo dlhší, nakoľko treba zisťovať, kto je dedičom, aké sú dedičské podiely a podobne. „Výhodou však je do istej miery možnosť dedičov dohodnúť sa na vysporiadaní dedičstva. Táto možnosť zaručuje, aby sa konkrétny majetok dostal do rúk dediča, ktorý má o uvedený majetok záujem. Predpokladom dohody však je, že sa dedičia chcú dohodnúť. V opačnom prípade, prípadne v prípade dedičských konfliktov, môže dedičské konanie trvať značnú dobu a priniesť množstvo problémov, čo môže byť značne obmedzené práve existenciou závetu.“

Zuzana Voštenáková


 

 

Na čo nezabudnúť v praxi:

Závet spísaný vlastnoručne
Čo musí obsahovať:
- napíšte ho perom na čistý papier
- deň, mesiac a rok, keď bol napísaný,
- dobré je uviesť aj miesto, kde sa spísal
- vlastnoručný podpis závetcu,
- pri dedičskom konaní sa musí nájsť

Závet spísaný na počítači alebo stroji
Musí obsahovať:
- deň, mesiac a rok, keď bol napísaný,
- vlastnoručný podpis závetcu,
- dobré je uviesť aj miesto, kde sa spísal.
- treba ho spísať pred dvoma svedkami, ktorí ho vlastnoručne podpíšu spolu so závetcom.
- súčasťou závetu je listina, v ktorej závetca uvedie, že podpísaná listina obsahuje prejav jeho poslednej vôle.
- listina musí obsahovať dátum spísania, podpis závetcu a podpisy dvoch svedkov.

Závet spísaný u notára
- závet spísaný u notára alebo daný notárovi do úschovy sa zaregistruje v Centrálnom registri závetov.
- počas života závetcu nemôže žiadna iná osoba nahliadnuť do závetu

Koľko stojí spísanie závetu?
U notára:
- V prípade spísania závetu vo forme notárskej zápisnice, je notársky poplatok 26,56 eura.
- Ak je súčasťou závetu aj ustanovenie o vydedení je notársky poplatok 49,79 eura.
- Súčasťou tohto poplatku je aj zaregistrovanie v Notárskom centrálnom registri závetov.

U advokáta:
- Advokát je oprávnený spísať pre klienta závet, prípadne mu poradiť aké náležitosti musí závet obsahovať.
- V prípade jeho spísania musia byť dodržané podmienky závetu spísaného vlastnou rukou alebo závetu vyhláseného a podpísaného v prítomnosti svedkov.
- Za úkon o spísaní závetu má advokát nárok na odmenu, ktorú si s klientom dohodol alebo na tzv. tarifnú odmenu, ktorá sa určí z hodnoty veci.
- Ak nie je možné vyjadriť hodnotu veci v peniazoch, alebo je ju možné zistiť len s nepomernými ťažkosťami, tarifná odmena je 1/13 výpočtového základu (55,49 eur).

 

Zuzana Voštenáková
Zdroj: Advokátska kancelária Rowan LegalSpäť na tému Všetko o záveti
Podporte náš článok