21.10.2011

Kedy je závet neplatný

Ak k spísaniu závetu privolávate svedkov, nemôže nimi byť hocikto z príbuzných. Určite musíte vynechať tých, ktorí majú dediť... Vyvarovať sa tiež treba aj ďalších chýb. Napríklad, ak je závet napísaný na stroji bez uvedenia svedkov, alebo v ňom chýba dátum či podpis...

Toto sú najčastejšie chyby, s ktorými sa stretávajú právnici pri doma písaných závetoch. Každá z uvedených chýb môže spôsobiť, že vaša posledná vôľa vyjde nazmar - dokument bude neplatný a stane sa možno príčinou vážnych rodinných sporov.

Nezabudnite na dedičov

Lucia Menkeová, advokátka advokátskej kancelárie Rowan Legal, ktorej sme ako redakcia portálu www.pohrebnictvo.sk položili súvisiace otázky upozorňuje, že tzv. testamentárna sloboda poručiteľa, t. j. možnosť určiť kto bude dedičom a v akom rozsahu, je do značnej miery obmedzená kogentnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka. Už pri spisovaní závetu teda myslite na to, že disponovať môžete len so svojím majetkom, pričom z dedičstva nemožno vynechať tzv. neopomenuteľných dedičov, ktorými sú deti a vnuci poručiteľa. Závet, ktorý tomu odporuje, sa stáva v tejto časti neplatným.

„Z paragrafu 479 Občianskeho zákonníka vyplýva, že maloletí potomkovia poručiteľa musia vždy dostať aspoň toľko, koľko robí ich dedičský podiel zo zákona, a plnoletým potomkom toľko, koľko je robí jedna polovica ich dedičského podielu zo zákona. V prípade, ak závet tomuto ustanoveniu odporuje, je v tejto časti neplatný (to znamená, že nie je neplatný celkom, ale iba v časti v ktorej poručiteľ „zabudol“ na tzv. neopomenuteľných dedičov), okrem prípadu, že došlo k vydedeniu uvedených potomkov.“ Takisto je dôležité zdôrazniť, že neplatným je spoločný závet viacerých poručiteľov. To znamená, že napríklad manželia, ak chcú spísať závet, musia tak urobiť každý samostatne.

Závet nesmie „zaviazať“

Závet nemôže obsahovať žiadne podmienky, teda napríklad viazať dedičstvo na splnenie určitého želania poručiteľa a podobne. „V prípade, ak poručiteľ neurčí podiely dedičov na majetku platí, že sú rovnaké,“ upresňuje Lucia Menkeová. Napríklad, nemožno vnuka zaviazať, že bude pokračovať v zdedenej dedovej živnosti a trikrát týždenne sa starať o jeho hrob. Toto prianie má len morálny význam, ale bez právnej záväznosti. Bez ohľadu na závet môžete ako vlastník so svojím majetkom voľne nakladať až do konca života. Ak ho napríklad predáte alebo darujete cudzím ľuďom a príbuzní sa začnú po vašej smrti oháňať závetom, majú v takomto prípade smolu, keďže majetok už do dedičstva nepatrí.

Posledná vôľa handikepovaných

Aj handikepované osoby môžu za splnenia zákonom určených podmienok spísať závet. Podľa čoho sa teda riadiť, aby sa vyhli zbytočným chybám? „Poručiteľ, ktorý nemôže čítať alebo písať, prejaví svoju poslednú vôľu pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná a prítomnými svedkami podpísaná. Pritom musí pred nimi potvrdiť, že listina obsahuje jeho poslednú vôľu. Pisateľom a predčitateľom môže byť aj svedok; pisateľ však nesmie byť zároveň predčitateľom,“ radí Lucia Menkeová.

Ako ďalej advokátka upresňuje, nevidomé osoby môžu prejaviť poslednú vôľu tiež pred tromi súčasne prítomnými svedkami v listine, ktorá musí byť prečítaná. Nepočujúce osoby, ktoré nemôžu čítať alebo písať, môžu prejaviť poslednú vôľu formou notárskej zápisnice alebo pred tromi súčasne prítomnými svedkami ovládajúcimi znakovú reč, a to v listine, ktorá sa musí tlmočiť do znakovej reči. V oboch prípadoch musí byť v listine uvedené, že poručiteľ nemôže čítať alebo písať, ďalej kto listinu napísal a kto nahlas prečítal a akým spôsobom poručiteľ potvrdil, že listina obsahuje jeho pravú vôľu. Obsah listiny sa musí po jej spísaní pretlmočiť do znakovej reči a tento fakt sa musí v listine uviesť. Listina musí byť podpísaná svedkami. Ak sa niektorá z podmienok nedodrží, závet je neplatný.

Zuzana Voštenáková
 Späť na tému Všetko o záveti
Podporte náš článok