Dajte najavo svoje rozhodnutie včas

12.09.2014

Posledná vôla

Chcete ponechať váš majetok, keď sa pominiete, niekomu z vašich blízkych príbuzných, alebo dokonca niekomu úplne cudziemu? Rozhodnúť o tom, kto a koľko dostane z vášho majetku po smrti, môžete ešte počas života pomocou závetu. Ak totiž nenecháte závet, majetok sa rozdelí podľa zákona. Vtedy je pravdepodobné, že naprázdno neobídu ani vaši príbuzní, ktorým by ste najradšej neodkázali ani cent, ale obísť ich jednoducho nemôžete.

Závet napísaný rukou bez uvedenia svedkov, chýbajúci dátum či podpis – toto sú najčastejšie chyby, ktoré môžu spôsobiť, že vaša posledná vôľa vyjde napriek vášmu úsiliu nazmar, dokument bude neplatný. Ak tomu chcete predísť, mali by ste zájsť za odborníkmi, notárom alebo právnikom, ktorí vám pomôžu ho profesionálne spísať.

Závet vám notár vypátra
Ak chcete uchrániť svojich budúcich pozostalých pred spormi v rodine, vyriešte delenie majetku závetom. Ako pre časopis Slovenské pohrebníctvo potvrdil notár Peter Danczi z Notárskeho úradu v Nových Zámkoch, v praxi pociťuje zo strany klientov záujem o takéto služby. „Najmä odkedy notári majú informačný systém, v ktorom sa ukladajú závety (Notársky centrálny register závetov – NCRza). Pri úmrtí a následnom prejednávaní dedičskej veci notár povinne skúma, či poručiteľ nezanechal závet a lustruje práve v tomto registri.“ Ak bol závet spísaný u notára, alebo bol uložený v notárskej úschove, určite elektronický systém vráti informáciu o tom, kde tento závet hľadať. Tým pádom je pre  poručiteľa (ten, po kom sa dedí) zabezpečená istota, že sa na jeho závet v následnom dedičskom konaní nezabudne. Ak by ste po podpísaní závetu u notára spísali o nejaký čas ďalší vlastnoručný závet, tak tento neskorší závet ruší ten pôvodný závet, a to vo všetkých skutočnostiach, ktoré popri ňom nemôžu obstáť.
 
Zo zákona, či zo závetu? Rozhodnite sa!
Dedenie zo zákona je podľa názoru Petra Dancziho nastavené pre väčšinu situácií spravodlivo a ľudia nemusia v drvivej väčšine vecí práve kvôli tomu spisovať závet. Existujú totiž dedičské skupiny, ktoré zohľadňujú rodinné pomery a blízkosť rodinných príslušníkov, a podľa toho im priznávajú podiel na dedičstve. V prvej dedičskej skupine dedia poručiteľove deti a manžel, a to každý z nich rovným dielom. V druhej dedičskej skupine dedia manžel, rodičia poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. V tretej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom súrodenci poručiteľa a tzv. spolužijúce osoby. Vo štvrtej dedičskej skupine dedia rovnakým dielom prarodičia poručiteľa a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Deti z poslednej vôle nevynecháte
Na verejnosti prevláda názor, že závet spisujú výlučne starší ľudia, čo však podľa skúseností Petra Dancziho nie je pravda. Mnoho dvadsať a tridsaťročných vyhľadáva jeho kanceláriu, aby si poriešili dedenie, pokiaľ nemajú napríklad deti. Ak deti máte a v závete by ste ich obišli, pred súdom by ste nepochodili. „Deti majú zaručený podiel na dedičstve a sú neopomenuteľnými dedičmi. Ak by ste ako poručiteľ vynechali v závete dieťa, môže takéto vynechané (opomenuté) dieťa žiadať svoj podiel: maloleté dieťa celý zákonný dedičský podiel, plnoleté dieťa polovicu svojho zákonného dedičského podielu,“ tvrdí notár.

Tri formy závetu. Ktorý si zvolíte?
Pri spisovaní závetu je dôležité dodržať náležitosti stanovené zákonom. V každom závete musí byť uvedený deň, mesiac a rok podpísania, inak je neplatný. Z obsahovej stránky musí uvádzať aj určenie osoby, ktorá v závete disponuje s majetkom a samotný právny úkon, tzn. ako táto osoba, závetca, chce, aby sa po ňom dedilo. Na Slovensku podľa Petra Dancziho existujú tri formy závetu. „Závet spísaný vlastnou rukou musí byť spísaný celý vlastnou rukou závetcu a závetca k nemu musí pripojiť svoj podpis. V prípade, ak by spísal závet na počítači a vytlačil ho alebo by za neho spísal závet niekto iný, musí závetca pred dvoma súčasne prítomnými svedkami vyhlásiť, že táto listina je jeho závetom a podpísať ho, pričom svedkovia sa musia podpísať tiež,“ objasňuje notár. Tieto prvé dve formy sú veľmi rýchlo spísateľné, obvykle ani nič nestoja, avšak hrozí riziko, že ako závetca v ňom urobíte formálnu alebo obsahovú chybu a závet bude tak neplatný. Alebo sa môže stať, že závet sa jednoducho stratí a neobjaví sa po vašej smrti.
 
Notárska zápisnica vás ochráni
Pri tretej forme, závet spísaný v notárskej zápisnici, sú tieto riziká úplne odstránené. „Notár ako právnik právnu chybu neurobí. Každý závet je registrovaný v Notárskom centrálnom registri závetov a v dedičskom konaní sa určite objaví,“ upozorňuje notár. Spísanie závetu u notára či advokáta nie je samozrejme zadarmo, iba oni môžu poskytovať právne služby za odmenu. Obvyklá cena za závet sa podľa Petra Dancziho pohybuje okolo 50 eur s daňou z pridanej hodnoty, pričom v týchto poplatkoch sú zahrnuté aj všetky registrácie. Bezpečnosť pri takejto forme zvyšuje aj to, že skutočnosti uvedené v listinách notára sa považujú za pravdivé.
 
Keby niekto chcel namietať, že notársku zápisnicu nepodpísal závetca, musel by to na súde preukázať. Dedičia sa tak nemusia brániť. Pri ostatných formách (nie notárskych zápisniciach) by muselo byť preukázané, že naozaj závetca závet podpísal. Ak však máte ako závetca napríklad svojho advokáta, existuje aj možnosť uložiť závet spísaný ním alebo kýmkoľvek do úschovy notára. Cena za úschovu je však približne vo výške spísania nového závetu notárom, a preto väčšinou klienti využívajú možnosť nechať si závet spísať notárom.
 
Doklady potrebné k závetu
Čo všetko potrebujete doložiť notárovi k spísaniu závetu? Obvykle stačí podľa Petra Dancziho predložiť občiansky preukaz a údaje dedičov. Ak však nechcete odkázať celý svoj majetok dedičom, ale chcete ho rozdeliť, je vhodné mať nejaké údaje o tomto vašom majetku, ktorý vlastníte. Napríklad notárovi by ste mali doložiť číslo účtu, osvedčenia o evidencii od motorových vozidiel, listy vlastníctva od nehnuteľností a podobne. „Na základe týchto listín síce závet spíšeme, ale neoverujeme až tak dôkladne, či ako poručiteľ tento majetok naozaj vlastníte, ako keby sme vám napríklad robili zmluvu. Je to aj najmä kvôli tomu, že závet je vyhlásenie vôle vás ako závetcu a my ho spisujeme podľa vašich pokynov. Je plne vo vašej kompetencii,“ tvrdí notár.

V závete poručiteľ ustanoví dedičov, prípadne určí ich podiely alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť. Ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké. Akékoľvek podmienky pripojené k závetu nemajú právne následky. Napríklad podmienka typu: „Darujem dom môjmu synovi Jánovi za podmienky, že ho bude riadne obhospodarovať a postará sa o mňa,“ bude neplatná.
 
Majetok môžete aj rozdeliť
Ako závetca máte aj po spísaní závetu plnú kontrolu nad svojim majetkom. Ako radí Peter Danczi, môžete sa rozhodnúť, že časť vášho majetku bude dedená zo závetu, zostávajúcu časť v závete vôbec nebudete riešiť a v prípade vášho úmrtia na tento majetok nastúpi zákonné dedenie. „Vtedy pri prejednávaní dedičstva prizveme na dedičstvo aj závetných aj zákonných dedičov. Budeme postupovať tak, že závetným dedičom pripadne majetok zo závetu a zákonným ostatný majetok. Takáto situácia môže nastať napríklad aj vtedy, ak by dedič zo závetu zomrel alebo z iného dôvodu nededil a v závete nebol ustanovený náhradný dedič,“ objasňuje Peter Danczi. Vtedy miesto tohto dediča nastupuje napríklad tiež zákonné dedenie. A pri prijímaní alebo odmietaní dedičstva má každý dedič možnosť dedičstvo prijať alebo odmietnuť, je to individuálna vôľa každého z nich.
 
Zdroj: Notársky úrad Petra Danziho, Nové Zámky, www.notar-nz.sk Pripravila Zuzana Voštenáková
 
 
Ako sa postupuje pri dedení
• Dedí sa zo zákona, zo závetu alebo z oboch týchto dôvodov.
• Ak nezíska dedičstvo dedič zo závetu, dedí sa zo zákona.
• Ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, nadobúdajú zvyšnú časť dedičia zo zákona.
• Dedičstvo, ktoré nenadobudne žiadny dedič, pripadne štátu.

Každý závet musí obsahovať
• údaje o poručiteľovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,
• údaje o závetných dedičoch – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,
• určenie vecí a práv, ktoré majú závetným dedičom pripadnúť alebo určenie podielov z dedičstva, ktoré majú dedičia nadobudnúť; ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké,
• deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný,
• vlastnoručný podpis poručiteľa.

Poručiteľ môže závet zriadiť tak, že:
• ho napíše vlastnou rukou,
• zriadi závet vo forme notárskej zápisnice,
• môže ho zriadiť v inej písomnej forme za účasti svedkov.

Zrušenie závetu
• Ten, kto zriadil závet, až do svojej smrti má možnosť zmeniť svoj názor a upraviť spôsob dedenia majetku iným spôsobom.
• Poručiteľ môže zriadiť nový platný závet, popri ktorom nemôže predchádzajúci závet obstáť.
• Poručiteľ má možnosť svoj závet odvolať.
• Posledným spôsobom zrušenia závetu je fyzické zničenie listiny, na ktorej bol závet napísaný, poručiteľom.


Späť na tému Všetko o záveti
Podporte náš článok