Čím sa treba riadiť?

28.09.2017

Dedenie podľa závete alebo podľa zákona

Chcete, aby vaši príbuzní dedili po vašej smrti zo zákona, alebo zo závetu? Občiansky zákonník vám to umožňuje, prípustná je aj kombinácia oboch možností.  Pri posudzovaní dedenia má prednosť dedenie zo závetu. Pokiaľ závet nezahŕňa celé dedičstvo, prípadne chýba úplne, pristupuje sa k dedeniu zo zákona. Čím sa teda v praxi treba riadiť?

V dedičskej praxi spravidla prevládajú prípady, keď sa dedičstvo nadobúda zo zákona. Tento stav možno pripísať podľa advokáta Milana Ficeka z advokátskej kancelárie Ficek & Ficeková najmä tomu, že v minulosti bolo súkromné vlastníctvo potláčané skôr do úzadia, a tomuto zodpovedalo aj vtedajšie znenie Občianskeho zákonníka. „Súkromné vlastníctvo upravovali len niektoré záverečné ustanovenia inak pomerne rozsiahleho kódexu. Keďže predmetom dedenia bol len majetok v osobnom vlastníctve, samotné dedičské právo nemalo až taký význam ako je tomu dnes,“ radí advokát.
 
Za socializmu totiž bola väčšina majetku v spoločenskom vlastníctve, a ten sa nedelil. No v súčasnej dobe sa začína čoraz viac využívať spísanie závetu. „Je to spôsobené aj tým, že väčšina poručiteľov je vo vyššom veku, keď mnoho rokov života prežili v iných, nedemokratických, spoločenských zriadeniach. Najmä starší ľudia nemajú z uvedeného dôvodu až tak silný vzťah k inštitútu vlastníckeho práva, s ktorým bezprostredne súvisí aj nakladanie s ním pre prípad smrti vo forme závetu.“

Peter-Danczi-notar
Notár Mgr. Peter Danczi
Tieto fakty potvrdzuje aj notár Peter Danczi z Notárskeho úradu v Nových Zámkoch. „Závet sa vyskytuje v menej ako 10 percentách prípadoch dedičských vecí. Dedenie zo zákona je historicky osvedčené a zákonné dedičské skupiny sú nastavené v prevažnej väčšine prípadov spravodlivo a nie je nutné ich upravovať závetom.“

Predídete sporom? Len výnimočne
Podľa nášho právneho poriadku je možné akceptovať iba tri druhy závetov, a to: závet spísaný celý vlastnou rukou poručiteľa, závet spísaný niekým iným, napríklad aj na počítači a podpísaný poručiteľom, pričom pri ňom musia byť prítomní aj dvaja svedkovia. Poslednou možnosťou je notárska zápisnica.

Ak sa predsa len rozhodnete pre závet, možno takto predísť prípadným dedičským sporom?
Podľa advokáta tomu nie je celkom tak. „Podobne, ako vznikajú spory v konaní o dedičstve pri viacerých dedičoch zo zákona, tak spory vznikajú aj pri dedení zo závetu. Ak sa totiž poručiteľ rozhodne naložiť so svojím majetkom v závete, spravidla tak robí preto, že buď chce časť svojho majetku odkázať buď iným osobám, ako tým, ktoré by dedili zo zákona,“ spresňuje Milan Ficek.

Napríklad priateľom, známym, prípadne občianskemu združeniu či nadácii, alebo preto, že chce osobám, ktoré by síce dedili aj zo zákona, určiť väčší či menší diel, ako by im pripadol pri dedení zo zákona. Aj pri závete existujú totiž osoby, ktorým je takéto rozdelenie majetku na prospech, ale tiež tie, ktoré by nadobudli väčší podiel z neho len pri dedení zo zákona. „V praxi sa potom dediči cítia často ukrátení poručiteľom, a tak sa snažia závet napadnúť. Osoby, ktoré boli v závete zahrnuté, prípadne vo väčších podieloch ako by im prislúchal zo zákona, budú naopak spravidla tvrdiť, že závet je platný,“ spresňuje advokát. Z týchto okolností vznikajú následne medzi závetnými či zákonnými dedičmi rôzne spory.

3750_advokat-ficek
JUDr. Milan Ficek
Odkážte váš majetok komu chcete. Je to len na vás
Spísanie závetu pre vás ako pre poručiteľa spravidla má najväčší význam vtedy, keď chcete, aby váš majetok zdedili aj iné osoby, ako tie zo zákona. Rovnako sa závet využíva, ak chcete určiť veľkosť dedičských podielov inak, ako to určuje zákon. Prípadne, pokiaľ chcete určitú konkrétnu vec zo svojho majetku odkázať konkrétnemu dedičovi. „Často využívajú možnosť upraviť dedičov ľudia, ktorí nemajú deti a nie sú tak obmedzení v odkazovaní majetku. Neraz zanechávajú tak majetok osobám, ktoré sa o nich starali, keď na to boli odkázaní. Ďalším častým dôvodom je vydedenie potomka, ktorý sa nezaujíma o poručiteľa alebo žije neusporiadaný život,“ objasňuje Peter Danczi. Závetom tak sčasti naozaj predchádzajú prípadným sporom, aj keď majú zákonní dedičia stále možnosť obrátiť sa na súd a závet napadnúť.

Kde sa vlastne zisťuje existencia testamentu?
V notárskom centrálnom registri závetov. Ten obsahuje napríklad evidenciu nevyhlásených závetov, listín o vydedení, odvolania týchto úkonov alebo iných úkonov pre prípad smrti, zoznam vyhlásených závetov, či listín o vydedení. Do registra závetov sa podľa notára Petra Dancziho povinne zapisujú iba závety, ktoré písal notár vo forme notárskej zápisnice. „Ostatné závety sa v ňom evidujú iba v prípade, ak boli zložené do úschovy notára. Register závetov práve zabezpečí, že závet sa objaví na dedičskom konaní a neostane založený v zásuvke.“

Zmeny v závete viackrát za život sú možné
Ak chcete po pár rokoch zmeniť obsah svojho závetu, nie je v tom žiadny problém. Svoju vôľu môžete až do svojej smrti kedykoľvek a bez obmedzenia upraviť. Môžete jednak spísať nový závet a v ňom nanovo určiť dedičov, ako aj dedičské podiely celého majetku. Týmto úkonom priamo zo zákona zanikne skorší závet.

„Rovnako môžete svoj skorší závet odvolať, pričom toto odvolanie musí byť urobené v rovnakej forme, v akej bol spísaný závet. Teda, ak ste spísali závet vo forme notárskej zápisnice, aj jeho odvolanie treba opäť urobiť v takejto forme. Napokon, pri závete spísanom vlastnou rukou alebo v inej písomnej forme je možné jeho zrušenie tiež tak, že poručiteľ jednoducho zničí listinu, na ktorej bol závet spísaný,“ radí advokát.

Nie je vylúčené, aby existovalo popri sebe viac platných závetov a pokiaľ sa navzájom nevylučujú, budú považované za platné, pokiaľ niektorý z nich nezrušíte vyššie uvedeným spôsobom. Napríklad zriadite závet, v ktorom len určíte dedičov a ich podiely k rodinnému domu s pozemkom. Neskôr ale môžete nadobudnúť napríklad ešte ďalšie pozemky, ktoré budete chcieť taktiež odkázať v závete. „Vtedy by sa v prípade vašej smrti postupovalo podľa obidvoch závetov vo vzťahu k týmto nehnuteľnostiam a ostatný váš majetok by sa dedil zo zákona,“ konštatuje Milan Ficek. Občiansky zákonník totiž umožňuje aj kombinované dedenie, keď sa časť majetku dedí zo závetu a zvyšná časť majetku (nezahrnutá do závetu) sa dedí zo zákona.
 
Ako sa dedí po zosnulom v praxi?
– dediť možno zo zákona alebo zo závetu
– ak nenadobudne dedičstvo dedič zo závetu, nastupujú namiesto neho dedičia zo zákona
– je možný aj súbeh dedenia zo zákona i zo závetu
– ak sa nadobudne zo závetu len časť dedičstva, zvyšnú časť nadobúdajú dedičia zo zákona
 
 
Dedenie zo zákona a štyri dedičské skupiny
Ak nespíšete závet, dediť sa bude zo zákona, podľa Občianskeho zákonníka takto:

1. V prvej skupine dedia: poručiteľove deti a manžel, každý z nich rovnakým dielom. Ak nededí niektoré dieťa, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti. Keď nededia ani tieto deti alebo niektoré z nich, dedia rovnakým dielom ich potomkovia.
2. Keď nededia poručiteľovi potomkovia, dedí v druhej skupine: manžel, poručiteľovi rodičia a ďalej tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Dedičia druhej skupiny dedia rovnakým dielom, manžel však vždy najmenej polovicu dedičstva.
3. Pokiaľ nededí manžel ani žiadny z rodičov, dedia v tretej skupine: rovnakým dielom poručiteľovi súrodenci a tí, ktorí žili s poručiteľom najmenej počas jedného roka pred jeho smrťou v spoločnej domácnosti a z tohto dôvodu sa starali o spoločnú domácnosť alebo boli odkázaní výživou na poručiteľa. Pokiaľ niektorý zo súrodencov poručiteľa nededí, nadobúdajú jeho dedičský podiel rovnakým dielom jeho deti.
4. Ak žiadny dedič nededí v tretej skupine, v štvrtej skupine dedia: rovnakým dielom prarodičia poručiteľa, a ak nededí žiaden z nich, dedia rovnakým dielom ich deti.

Každý závet musí obsahovať:
– údaje o poručiteľovi – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,
– údaje o závetných dedičoch – meno, priezvisko, dátum narodenia, prípadne rodné číslo, trvalé bydlisko,
– určenie vecí a práv, ktoré majú závetným dedičom pripadnúť alebo určenie podielov z dedičstva, ktoré majú dedičia nadobudnúť; ak nie sú podiely viacerých dedičov v závete určené, platí, že podiely sú rovnaké,
– deň, mesiac a rok, kedy bol závet podpísaný,
– vlastnoručný podpis poručiteľa.

Na čo si dať pozor pri písaní testamentu, aby bol platný:
– Nevyhnutnou náležitosťou každého závetu (bez ohľadu na formu) je ustanovenie dedičov.
– Ak by totiž písomný prejav poručiteľa nesmeroval k určeniu dediča ako svojho právneho nástupcu, nešlo by o závet.
– Rovnako musí byť v každom závete uvedený dátum, kedy bol podpísaný.
– Neplatný je aj spoločný závet viacerých poručiteľov.
– V závete ďalej poručiteľ môže určiť aj ich podiely, alebo veci a práva, ktoré im majú pripadnúť.
– Poručiteľ nemôže v závete určiť, aby určitá osoba patriaca do okruhu zákonných dedičov nededila (tzv. negatívny závet). Toto je totiž možné urobiť len vydedením.
– Rovnako je potrebné, aby poručiteľ v závete neurčoval žiadne príkazy určené dedičom.
– Poručiteľ teda nemôže v závete napríklad prikazovať dedičovi, aby použil dedičstvo alebo jeho časť určitým spôsobom, alebo aby dedič niečo vykonal. Ak by tak aj urobil, závet by bol síce platný, ale tieto príkazy by nemali žiadne právne následky.
– Rovnako poručiteľ nesmie v závete opomenúť neopomenuteľných dedičov – teda svojich potomkov, samozrejme za predpokladu, že ich samostatným právnym úkonom platne nevydedil.

Najčastejšie chyby pri dedení zo závetu
– Pri spisovaní závetu myslite na to, že hoci jeho základnou obsahovou náležitosťou je len určenie dedičov, aby bol platný, musia byť splnené aj ďalšie podmienky, ktoré sa líšia v závislosti od toho, v akej forme poručiteľ závet robí.
– Pri vlastnoručnom závete musí byť úplne celý závet napísaný a podpísaný vlastnou rukou, inak je neplatný.
– Pri závete zriadenom inak než vlastnou rukou (napríklad napísanom na počítači a vytlačenom) ho treba nielen podpísať vlastnou rukou, ale súčasne Občiansky zákonník vyžaduje, aby ste pred dvomi svedkami výslovne prejavili, že listina obsahuje vašu poslednú vôľu (na znak toho ho obaja svedkovia spolu s vami podpíšu)
– Je potrebné, aby svedkovia boli osoby spôsobilé na právne úkony, ktoré nie sú nevidomé, nepočujúce, poznajú jazyk, v ktorom je závet zriadený. Svedkami nemôžu byť osoby, ktoré v závete určíte za svojich dedičov.
– Jednoznačne však možno odporučiť v praxi najčastejší spôsob zriadenia závetu, a to vo forme notárskej zápisnice. Notár vám vie poskytnúť potrebnú právnu pomoc na to, aby bol závet platný, spĺňal všetky predpísané náležitosti a súčasne v ňom prejavená vaša vôľa ako poručiteľa.
 
Zdroj: advokátska kancelária Ficek & Ficeková

Pripravila Zuzana Voštenáková © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP I.2017


  Ostatné články v téme
Kedy je závet neplatný
Posledná vôla
Zrušenie závetu
  Určite dediča závetom
Nemáte dedičov?
Hádky dedičov
 
Späť na tému Všetko o záveti
Podporte náš článok