Krajské mestá

10.06.2020

Zisťovali sme, kde je dostatok voľných hrobových miest, a kde chýbajú

Odborníci z oblasti pohrebníctva už niekoľko rokov upozorňujú na ubúdanie voľných hrobových miest v Bratislave, ale aj v iných väčších mestách.

Oslovili sme preto primátorov všetkých krajských miest s otázkou, na koľko rokov odhadujú ich voľné kapacity na pochovávanie.

Okrem iného nás tiež zaujímalo, kedy naposledy v ich meste pribudli nové hrobové miesta či už otvorením nového cintorína, alebo rozšírením pôvodného pohrebiska.

Taktiež sme sa za vás pýtali na to, či na krajských cintorínoch sú okrem klasického pochovávania do hrobového alebo urnového miesta aj modernejšie možnosti pochovávania do kolumbária, či na ekologickom cintoríne.
BANSKÁ BYSTRICA
banska bystrica
Cintorín Banská Bystrica
Mgr. Silvia Potkányová, vedúca prevádzky, Krematórium a cintorínske služby Banská Bystrica:
„Príspevková organizácia ZAaRES spravuje 16 cintorínov vrátane prímestských, z toho v troch cintorínoch sa vyberajú poplatky a vedie evidencia hrobových miest (Centrálny cintorín mesta Banská Bystrica – Kremnička, Urnový háj – Kremnička, Rímskokatolícky cintorín Nám. Š. Moysesa Banská Bystrica). Na ostatných cintorínoch sa zabezpečuje vývoz odpadu a údržba zelene. Celkový počet hrobových miest v meste Banská Bystrica je cca 13200, z toho klasických miest je cca 9950 a urnových 3250. Kolumbárium, rozptylovú lúčku a ekologický cintorín príspevková organizácia nemá v správe. Aktuálne máme otvorenú novú časť na Centrálnom cintoríne mesta BB – Kremnička, kde sú k dispozícii generačné urnové miesta (max. na 12 urien) cca 300 miest. Na klasické pochovanie máme k dispozícii len hrobové miesta, ktoré sú dlhodobo nezaplatené a všetky náležitosti sú zákonom splnené, alebo keď sa nájomca dobrovoľne hrobového miesta vzdá v prospech správy cintorínov.V roku 2017 sme otvorili novú časť Centrálneho cintorína mesta Banská Bystrica - Kremnička, kde sme vytvorili generačné urnové miesta.“

BRATISLAVA
vrakuna
Cintorín Vrakuňa
Peter Bubla, hovorca, Oddelenie komunikácie a marketingu, Kancelária primátora, Hlavné mesto SR Bratislava
„V správe príspevkovej organizácie MARIANUM – Pohrebníctvo mesta Bratislavy je osemnásť cintorínov a urnový háj spolu s rozptylovou a osobitne vsypovou lúkou v areáli krematória. V počte cintorínov sú zahrnuté aj tri tzv. historické cintoríny – Ondrejský, Mikulášsky a Kozia brána. V správe Marianum-u sú navyše aj dva vojenské cintoríny s osobitným štatútom – Slavín a vojenský cintorín Petržalka – Kopčany. Marianum nespravuje všetky cintoríny v Bratislave, spravuje však ich významnú časť.

Na všetkých cintorínoch v správe Marianum-u je k 08.02.2019 celkom 90 682 hrobových, urnových a kryptových miest. Z toho 65 207 hrobových a kryptových miest a 25 475 urnových miest. Pozície pre pochovávanie na cintorínoch sa vytvárajú s prihliadnutím na súčasné umiestnenie hrobových, urnových a kryptových miest, ale aj s prihliadnutím na budovanie cintorínskych chodníkov, ciest a iných infraštruktúrnych prvkov (lavičky, odberné miesta na vodu – tzv. studničky, informačné tabule), ako aj podmienok na efektívnu správu pohrebiska /napr. kosenie, odvoz odpadov/.

Celkový počet vhodných voľných hrobových miest na cintorínoch v správe Marianum odhadujeme do 2.800 hrobových miest. S prihliadnutím na aktuálny trend pochovávania a za predpokladu otvorenia nových možností pre pochovávanie v roku 2019 na niektorých cintorínoch, disponuje Bratislava na cintorínoch v správe organizácie Marianum s kapacitou hrobových a urnových miest ešte približne na 10 rokov. Na vytváraní ďalších miest na pochovávanie a uloženie urien pracujeme a veríme, že do dvoch rokov budeme môcť potvrdiť pochovávacie kapacity cez časový horizont 15 rokov.

Naposledy pribudli nové miesta: Cintorín Karlova Ves (nové oddelenie pre pochovanie od roku 2018, hrobové a urnové miesta), Cintorín Vrakuňa (oddelenie 24 - nové oddelenie pre pochovanie od roku 2018, hrobové miesta, Cintorín Vrakuňa (oddelenie 24/1 v roku 2017), Cintorín Vrakuňa (urnové kubusy - nové miesta pre uloženie urien od roku 2018), Cintorín Rača (rozšírenie cintorína a pripravený projekt na pochovanie do 1.000 miest), Martinský cintorín (2017, 2018 vytvorenie nových viacgeneračných urnových miest). Okrem toho sú pripravené projekty nových hrobových a urnových miest a urnových stien do 1.500 miest pre pochovávanie na Martinskom cintoríne a taktiež Marianum v roku 2018 požiadalo hlavné mesto SR Bratislava o zverenie pozemku pre rozšírenie cintorína na vytvorenie do 1.200 miest pre uloženie ostatkov. Otázka tlaku na vytváranie nových hrobových miest sa postupne rieši a znižuje aj zmenou v štruktúre pochovávania /24% – inhumácie - klasické rakvové pochovanie do zeme a 76% kremácie a s tým spojené nakladanie s popolom/, rastúcim počtom vsypov, rozptylov – nie je nutné riešiť miesto uloženia na pohrebisku, a pochovávaním do súčasných hrobových miest a ukladaním urien do viacgeneračných urnových schránok.“


NITRA
Ing. Margaréta Némová, vedúca odboru majetku, Mestský úrad Nitra
„Aktuálne máme v správe 14 cintorínov, na ktorých je 17 189 klasických hrobových miest a 1718 urnových. Iný spôsob pochovávania máme iba v kolumbáriu, rozptylovú lúku ani ekologický cintorín nemáme. Na všetkých cintorínoch, ktoré máme v správe, registrujeme 1314 voľných hrobových miest spolu s urnovými miestami, kapacitu odhadujeme na približne 5 rokov. Naposledy pribudli nové hrobové miesta v roku 2018 pridaním nových hrobových na voľných plochách na cintoríne sv. Cyrila a Metoda v Nitre. V tomto roku bude dobudovaný úplne nový cintorín na sídlisku Chrenová.“

PREŠOV
Mgr. EvaPeknušiaková, PhD.
hovorkyňa mesta Prešov
„V správe Technických služieb mesta Prešov je 8 cintorínov z celkovým počtom 25 550 hrobových miest, z čoho je 820 urnových. V zmysle pochovávania je možnosť rozptylu, uloženia do spoločného hrobu /sociálne pohreby/. Kolumbárium je v štádiu riešenia z výhľadom pre roky 2019 – 2020. Registrujeme 2 500 voľných hrobových miest na obdobie cca 8 – 10 rokov. Nové hrobové miesta pribudli rozšírením pohrebiska – časť Solivar v marci roku 2018.“

TRENČÍN
trencin
Cintorín Trenčín Juh
Erika Ságová, hovorca MsÚ, Kancelária primátora Trenčín
„V správe mesta Trenčín je 12 pohrebísk, ktoré na základe "Zmluvy o prevádzkovaní pohrebísk na území mesta Trenčín zo dňa 22.12.2009" prevádzkuje od 1. 2. 2010 Pohrebníctvo DVONČ, spol. s r. o. Partizánske. Sú to: Trenčín – Juh, Záblatie
Zlatovce, Orechové, Orechové evanjelický, Istebník, Opatová, Kubra, Kubrica, Biskupice, Belá, Evanjelický Horný Šianec. Pochováva sa len do hrobových alebo urnových miest. Väčšina cintorínov je zaplnená, pochováva sa tu už len do existujúcich hrobových miest, kde je voľná kapacita alebo uplynula tlecia doba. Zosnulí občania z mestských častí, v ktorých voľné miesto na pochovanie už nie je, sú pochovávaní na najväčšom mestskom cintoríne Trenčín - Juh.

Voľná kapacita nových hrobových miest: Trenčín - Juh (600 hrobových miest), Zlatovce (209 hrobových miest) Záblatie (65 hrobových miest), čo odhadujeme na cca 5 rokov. Nové hrobové miesta pribudli rozšírením pôvodného - v roku 2016 na cintoríne Trenčín - Juh a v roku 2018 na cintoríne Zlatovce.“


TRNAVA
trnava
Cintorín Trnava
Ing. Mario Veneni, vedúci odboru, Odbor dopravy a komunálnych služieb Mestský úrad Trnava
„Momentálna rozloha jednotlivých cintorínov je: Kamenná cesta: 51262 m2, T. Vansovej : 39453 m2, Nitrianska cesta: 14364 m2, Modranka:8972m2. Počet hrobových a urnových miest na jednotlivých cintorínoch ku dňu 31.12.2018: cintorín na Kamennej ceste : 6446 - cintorín na ul.TVansovej: 8401, cintorín na Nitrianskej ceste: 1809, cintorín v mestskej časti Modranka: 1604.

Celkový počet hrobových a urnových miest na všetkých cintorínoch k 31.12.2018 je 18 260. Z toho je 17 615 klasických kopaných hrobových miest a 645 urnových miest. Na cintoríne na Kamennej ceste v Trnave je okrem klasického pochovávania možnosť využiť uloženie urny do kolumbária teda urnového múru (steny). Rozsypová lúka ani ekologický cintorín nie sú zriadené.“
ŽILINA
zilina
Cintorín Žilina
JUDr. Jarmila Beszédesová, konateľka, ŽILBYT s.r.o.
„Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. ku dňu 31.01.2019 spravuje 27 995 hrobových a urnových miest. Z toho je 25 919 hrobových miest a 2076 urnových miest (vrátane urnových stien). Kolumbárium (urnová stena) je vybudovaná na pohrebisku v Bytčici a taktiež na pohrebisku Bôrik. Spoločnosť ŽILBYT, s.r.o. nemá v správe rozsypovú lúku a ani ekologický cintorín. V budúcnosti však podľa možností a rozhodnutia mestského zastupiteľstva, by sme sa chceli venovať aj vybudovaniu niektorej z tých alternatív možností pochovávania.“


KOŠICE
Opakovanie sme požiadali o vyjadrenie aj primátora mesta Košice, do uzávierky čísla sme nedostali stanovisko.

Pozrite si fotogalériu pod článkom.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme 06/2020

Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku