Najdrahšie prenájmy hrobových miest na Slovensku sú v Bratislave a v Banskej Bystrici

07.03.2019

Poplatky za prenájom hrobových miest na Slovensku

Najlacnejšie nájmy za hrobové miesta na Slovensku sú na cintorínoch v Trenčíne a v Nitre a naopak najdrahšie sú v Bratislave a Banskej Bystrici. Zatiaľ, čo v Trenčíne stojí ročný prenájom jedného hrobového miesta už od 2,66 eur, v Bratislave pozostalí platia za klasické hrobové miesto až 13,53 eur za jeden rok, čo je pri desaťročných splátkach nemalý peniaz. Výrazné rozdiely sú aj v poplatkoch za urnové miesto či detský hrob. Zatiaľ, čo v hlavnom meste platia pozostalí rovnakú sumu 13,53 eur ročne za urnové miesto či detský hrob ako za klasické hrobové miesto, v Trenčíne stojí ročný prenájom urnového miesta od 1,33 eur a detského hrobu dokonca menej ako jedno euro (0,664 eur). Keďže cena sa okrem iného odvíja aj od počtu platiacich, zaujímalo nás, koľko neplatičov je na jednotlivých krajských cintorínoch v súčasnosti, a ako riešia tento problém správcovia pohrebísk.

BANSKÁ BYSTRICA
Mgr. Silvia Potkányová, vedúca prevádzky, Krematórium a cintorínske služby Banská Bystrica:
„Nájom je stanovený na 10 rokov: 1-hrobové miesto 124,80 €, 2-hrobové miesto 248,40 €, urnové miesto v Urnovom háji 98,40 €, generačné urnové miesto 110,40 €, krypta 152,40 €, 2 – krypta 303,60 €. Vedieme evidenciu nezaplatených hrobových miest. Nájomcovia týchto miest obdržia výzvu na obnovenie nájmu hrobového miesta. Pokiaľ nájomca na výzvu nereaguje a je dodržaná zákonom stanovená doba uchovania hrobového miesta, nájomca obdrží výzvu na zrušenie hrobového miesta. K zrušeniu hrobových miest pristupujeme hlavne z aktuálnej potreby pochovania alebo uloženia urny.“

BRATISLAVA
Slávičie údolie, Bratislava
Slávičie údolie, Bratislava
Peter Bubla, hovorca, Oddelenie komunikácie a marketingu, Kancelária primátora, Hlavné mesto SR Bratislava
„Nájom hrobového miesta a poplatok za služby spojené s nájmom hrobového miesta predstavuje 13,53 € za 1 rok. Na všetkých cintorínoch sú tieto poplatky rovnaké. Poplatok za služby spojené s nájmom hrobového miesta pokrýva predovšetkým náklady na kosenie, odvoz a likvidáciu cintorínskeho odpadu, údržbu zelene, údržbu studničiek, dodávku úžitkovej vody a údržbu chodníkov v zimnom období. Organizácia Marianum po uplynutí všetkých výpovedných lehôt, ktoré určuje Zákon č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve (ďalej aj „zákon“), môže opätovne využiť len hrobové miesta, na ktorých sa nenachádza žiadne príslušenstvo hrobového miesta, t. j. pomník, krycia doska, obruba. Pokiaľ sa na hrobovom mieste aj po uplynutí výpovedných lehôt príslušenstvo hrobového miesta nachádza, postupujeme v zmysle platnej legislatívy a procesov definovaných zákonom. Každoročne vzniká skupina neplatičov, ktorá z rôznych dôvodov neuhrádza zmluvnú výšku poplatkov za služby spojené s nájmom hrobového miesta a ktorá takto „blokuje“ správcu cintorínov pri poskytnutí hrobových miest novým nájomcom. Zároveň však ale obmedzuje aj finančné možnosti správcu v oblasti ďalšieho rozvoja cintorínov. Dlhodobo ide rádovo o niekoľko tisíc nájomcov (aktuálny počet neplatičov hrobových, urnových a kryptových miest sa pohybuje okolo 6-7% z celkového počtu), ktorý si neplnia svoje povinnosti. Príslušenstvo hrobového miesta je súkromný majetok.“

NITRA
Ing. Margaréta Némová
, vedúca odboru majetku, Mestský úrad Nitra
„Máme ročnú platbu za jednohrob bez pochovania 17 eur, dvojhrob 34 eur. Ostatné hrobové miesta sú platené v 10 ročných intervaloch: jednohrob – 27 eur, dvojhrob - 40 eur a urnové miesto na 25 rokov v sume 35 eur. Celkový počet neplatičov na všetkých cintorínoch, ktoré máme v správe k dnešnému dňu, je 3 627. Problém neplatičov riešime tak, že zasielame upozornenia, poštové poukážky, telefonicky a upozorneniami na konkrétne hrobové miesto priamo na cintoríne. Kvôli neplateniu sme pristúpili k zrušeniu 16 hrobových miest. Pokiaľ sú záujemcovia o takéto hrobové miesto neplatiča, tak v zmysle zákona im ho môžeme prideliť pri splnení náležitých podmienok.“

PREŠOV
Mgr. Eva Peknušiaková, PhD.
,hovorkyňa mesta Prešov
„Výška nájmu za klasické hrobové miesto je 120 eur na obdobie 10 rokov vrátane DPH. Za urnové miesto na 10 rokov sa platí 80 eur vrátane DPH. Neplatičov postupujeme v zmysle zákona 131/2010.“

TRENČÍN
Trenčín - Zlatovce
Trenčín - Zlatovce
Erika Ságová, hovorca MsÚ, Kancelária primátora Trenčín
„Nájomné je stanovené všeobecným záväzným nariadením mesta Trenčín č. 5/2015 "Prevádzkový poriadok pohrebísk mesta Trenčín". Výška ročného nájmu je stanovená podľa článku 11 - Cenník služieb. Za prenájom hrobového miesta sa účtuje poplatok nasledovne: Základný ročný poplatok hrobu so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého terénu je na pohrebisku Trenčín – Juh (časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X) 3,3190 eur na 1 rok (detský hrob 0,6640 eur na 1 rok, hrob pre urnu 1,6596 eur za 1 rok). V prípade pohrebiska Trenčín Juh (časť III, IV, V) je ročný poplatok za hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého terénu 2,6560 eur (detský hrob 0,6640 eur/1 rok, hrob pre urnu 1,6596 eur/1 rok). V prípade pohrebísk ostatných mestských častí je ročný poplatok za hrob so stenami a dnom z rastlého terénu a hrob so stenami z betónových dielcov a dnom len z rastlého terénu 1,9920 (detský hrob 0,6640 eur/1 rok, hrob pre urnu 1,6596 eur/1 rok). Predlžovací poplatok za jedno hrobové miesto je 3,3190 eur/1 rok na pohrebisku Trenčín Juh (časť I, II, VI, VII, VIII, IX, X), 2,9880 eur na pohrebisku Trenčín (Juh časť III, IV, V) a 2,6560 eur/1 rok v ostatných pohrebiskách a ostatných mestských častí. Za nevyužívanie hrobového miesta sa účtuje 16,60 eur ročný poplatok za hrobové miesto (6,64 eur za urnu) k základnému poplatku prípadne predlžovaciemu poplatku pokiaľ do hrobového miesta nie je vykonané pochovanie a miesto bolo prenajaté po 1.1.1998. Na cintorínoch, ktoré spravujeme, evidujeme cca 15 % neplatičov hrobových miest. Vo veľkej miere sú to hrobové miesta, u ktorých nie je nájomca známy. U hrobových miest, kde je nájomca známy, evidujeme vysokú disciplinovanosť v platení nájomného. Nájomcov, ktorí sú známi a neuhradia nájomné v termíne, opätovne vyzývame formou upomienky, na čo vo veľkej miere ihneď zareagujú a nájomné uhradia. Pri hrobových miestach, u ktorých nájomca nie je známy, vyzývame potomkov alebo iných príbuzných po zosnulých a to formou osadenia tabuľky na hrobové príslušenstvo s textom, aby sa prihlásili prevádzkovateľovi. Rušíme väčšinou staré hrobové miesta po uplynutí tlecej doby, ktoré pôvodní nájomcovia nemajú záujem ďalej užívať. Miesto sa využije na ďalší prenájom a telesné ostatky, ktoré sa pri pochovávaní v hrobovom mieste objavia, sa uložia na dno hrobu. Pri rušení hrobových miest z dôvodu neuhradenia nájomného postupujeme v zmysle zákona č. 131/2010 o pohrebníctve, kde plynú lehoty vypovedania nájomnej zmluvy jednoročné alebo trojročné, záleží od toho, či nájomca je známy alebo nájomca nie je známy. “

TRNAVA
Miesta na prenájom, Trnava
Miesta na prenájom, Trnava
Ing. Mario Veneni, vedúci odboru, Odbor dopravy a komunálnych služieb Mestský úrad Trnava
„Cenník cintorínskych služieb a prenájmov hrobových miest sa počas prevádzkovania spoločnosti RIGSTAV spol. s r.o. nemenil od roku 2008. K úpravám cenníka došlo v roku 2009 z dôvodu prechodu na euro, v roku 2011 z dôvodu zmeny DPH z 19 na 20 %, v roku 2011 o mieru inflácie a v roku 2015 po súčasnosť o mieru inflácie. Posledná úprava cenníka cintorínskych služieb pohrebísk na území Mesta Trnava a prenájmu hrobových miest na 10 rokov bola schválená Mestským zastupiteľstvom dňa 10. 11. 2015 a prijatím Všeobecne záväzného nariadenia č. 452.

Prenájom hrobové miesta na 10 rokov. Cena vrátane 20 % DPH v EUR
1 hrob 46,79
2 hrob 78,01
3 hrob 109,21
4 hrob 148,21
5 hrob 174,22
6 hrob 200,22
7 hrob 226,34
Detský hrob 26,00
Urnové miesto do zeme 26,00
Hrobka za každý začatý meter 18,20
 
K 13. 2.2019 evidujeme 1071 neplatičov. Problém neplatičov riešime tak, že pár týždňov pred pamiatkou zosnulých sa lepia nálepky na nezaplatené hrobové miesta. Pracovníci kancelárie správy cintorínov lepia oznamy - výpovede nájomných zmlúv, pri ktorých sa nájomcovi nepodarilo doručiť písomnou formou oznámenie o ukončení prenájmu hrobového miesta a výzva na zaplatenie prenájmu na ďalšie obdobie. Takáto možnosť oznámenia nám vyplýva zo zákona č. 131/2010 Z.z. o pohrebníctve. Občania si môžu platbu za hrobové miesto preveriť aj na www.cintoriny.sk V 27mich prípadoch sme pristúpili k zrušeniu hrobového miesta kvôli neplateniu.“
 
ŽILINA
JUDr. Jarmila Beszédesová
, konateľka, ŽILBYT s.r.o.
„Ročný poplatok za správu jednohrobu je stanovený na 5 eur, za správu dvojhrobu 10 eur a trojhrobu 15 eur. V prípade urnového miesta či detského hrobu sa platí ročný poplatok 2 eurá. Pri nájomcoch hrobových/urnových miest, ktorí majú uzatvorenú nájomnú zmluvu a nemajú zaplatený nájom, postupujeme v zmysle platných právnych predpisov v súlade s ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona č. 131/2010 Z .z. o pohrebníctve. Nájomcov písomne upomíname a po nedodržaní lehoty na zaplatenie hrobového miesta v súlade so zákonom zasielame nájomcovi výpoveď z nájmu. Evidujeme 1090 neplatičov za hrobové miesta. Zatiaľ sme nepristúpili k rušeniu hrobových miest a ich príslušenstva, nakoľko čakáme na plynutie lehôt v zmysle zákona, aby sme mohli dodržať celý zákonný proces ktorý je potrebný k tomu, aby mohli byť príslušné hrobové miesto mohlo byť zrušené.“

KOŠICE
Opakovanie sme požiadali o vyjadrenie aj primátora mesta Košice, do uzávierky čísla sme nedostali stanovisko.

Pripravil Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované v elektronickej forme

Späť na tému Súčasnosť
 
 
Podporte náš článok