Pohrebníctva v nemocnici

21.09.2016

Prešovské pohrebníctva v tieni podozrenia

V tieni podozrenia na porušovanie zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve sa ocitli dve prešovské pohrebné služby – Gloria s. r. o. a LOHEX. Konkrétne išlo o podozrenie na porušenie paragrafov zakazujúcich podnikať pohrebným službám v zdravotníckych zariadeniach. Obidve spomenuté pohrebné služby totiž sídlia v bezprostrednej blízkosti Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana Prešov (ďalej len FNsP Prešov), pričom zákon o pohrebníctve jasne hovorí, že: „Priestupku na úseku pohrebníctva sa dopustí ten, kto... ponúka, propaguje a informuje o pohrebných službách v zdravotníckom zariadení, v zariadení sociálnych služieb a na pracovisku úradu pre dohľad a v ich areáloch.“

Pohrebná služba Gloria s. r. o. má v tesnej blízkosti nemocnice umiestnené chladiace zariadenie na dočasné uloženie zosnulých a pohrebníctvo LOHEX má svoje sídlo, kde okrem pohrebných služieb ponúka i smútočné potreby, taktiež blízko nemocnice. Navyše, k tomu, aby ste sa k týmto pohrebníctvam dostali, musíte vstúpiť do areálu nemocnice, čo nepopiera ani samotná hovorkyňa nemocnice vo svojom stanovisku k tejto veci, ktoré poskytla nášmu magazínu.
 
„Areál FNsP Prešov je verejne prístupným miestom, na ktorom FNsP Prešov prevádzkuje aj parkovacie miesta, ktoré majú slúžiť dopravnej obsluhe, zamestnancom nemocnice, pacientom a ich návštevám,“ uviedla hovorkyňa FNsP Prešov, Renáta Cenková. Na druhej strane ale pani hovorkyňa upozorňuje, že priestory, ktoré spomenuté pohrebníctva využívajú, nie sú súčasťou areálu FNsP Prešov.

V snahe poznať skutkový stav sme oslovili viacero inštitúcií. V súvislosti so skutočnosťou, že pohrebná služba LOHEX sídli v priestoroch niekdajšej Hvezdárne a planetária v Prešove, ktorá je zapísaná v Ústrednom zozname pamiatkového fondu v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok ako pamiatkový objekt a súčasne je aj národnou kultúrnou pamiatkou, sme požiadali o vyjadrenie Krajský pamiatkový úrad v Prešove (ďalej len KPÚ), ktorý nám na našu otázku, či udelil povolenie prevádzkovať spoločnosti LOHEX pohrebné služby v pamiatkovo chránenej budove odpovedal, že nebol požiadaný a ani nevydal žiadne rozhodnutie či stanovisko viažuce sa k tejto národnej kultúrnej pamiatke. KPÚ dokonca ani nevedel o zmene využitia predmetnej budovy, nakoľko v roku 2001, keď KPÚ vykonal poslednú revíziu v objekte, bola budova sídlom Hvezdárne a planetária v Prešove.
 
KPÚ však nie je povinný vydať povolenie na prevádzkovanie pohrebných služieb v pamiatkovo chránenej budove, pokiaľ budova nie je využívaná na iný účel, než k akému ju určil stavebný úrad alebo pokiaľ nie je nutné vykonať stavebné úpravy.

Obrátili sme sa teda aj na Stavebný úrad mesta Prešov, ktorý vo svojom písomnom stanovisku uviedol, že budova nemá bližšie špecifikovaný účel užívania a že v nej neboli realizované žiadne stavebné úpravy v súvislosti s využívaním časti tejto budovy ako sídla pohrebníctva.
 
3
Národná kultúrna pamiatka, v ktorej môžete nájsť vodojem i kancelárske priestory využívané pohrebnou službou Lohex.
O vyjadrenie sme požiadali aj Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť, a. s. Košice, ktorá prenajíma časť budovy bývalej mestskej hvezdárne pohrebníctvu LOHEX. Podľa vodární ide o tri kancelárske priestory, ktoré aj v súčasnosti pohrebná služba LOHEX využíva ako kancelárie. V budove sa taktiež nachádza vodojem, ktorý slúži na zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou. Podľa živnostenského registra má spoločnosť LOHEX štyroch majiteľov (Tomáša Šaravského, Jaroslava Dankaniča, Ľubomíra Lorinca a Ladislava Lorinca). Zaujímalo nás teda aj to, ktorému z týchto majiteľov vodárne priestory prenajímajú. Na našu otázku sme však dostali len vyhýbavú odpoveď: „VVS, a. s. prenajíma tieto kancelárske priestory pohrebnej službe na základe zmluvného vzťahu.“

Podstata nášho podozrenia však spočíva v skutočnosti, že obidve spomenuté pohrebné služby sa nachádzajú v tesnej blízkosti nemocnice a dostať sa k nim dá len po vstupe do areálu prešovskej nemocnice. O stanovisko k tomuto problému sme teda požiadali aj Úrad verejného zdravotníctva SR. Aj ten však potvrdil, že pohrebné služby sa nenachádzajú v areáli nemocnice; spoločnosť Gloria s. r. o. sídli na súkromnom pozemku a LOHEX v areáli Východoslovenskej vodárenskej spoločnosti Košice, čo dokazujú aj listy vlastníctva.

O zamedzenie propagácie pohrebných služieb v areáli FNsP J. A. Reimana v Prešove žiadal aj Marek Kolarčík, majiteľ pohrebnej služby ERA – PS a člen Slovenskej asociácie pohrebných a kremačných služieb. Ten je presvedčený, že napriek stanoviskám oslovených inštitúcií, LOHEX a Gloria s. r. o. zákon o pohrebníctve porušujú.
 
Podľa Kolarčíka na to poukazuje viacero skutočností. Spoločnosť LOHEX má napríklad na svojej vizitke uvedené, že sídli v areáli nemocnice – oproti patológii. Na porušenie zákona o pohrebníctve, podľa Kolarčíka, poukazuje aj výpis zo živnostenského registra, kde sa adresa prevádzkarne pohrebníctva LOHEX zhoduje s adresou FNsP Prešov. LOHEX taktiež obviňuje z toho, že má v budove garáže, stojacej hneď vedľa svojho sídla, vybudované chladiace zariadenie na uloženie nebohých a obliekareň pre nebohých. Za jednoznačný dôkaz toho, že sa spoločnosti LOHEX a Gloria s. r. o. naozaj nachádzajú v areáli FNsP Prešov považuje aj skutočnosť, že jediná prístupová cesta k obom pohrebníctvam vedie cez areál nemocnice. Keď chcete navštíviť niektorú z týchto firiem a prídete autom, musíte zaplatiť parkovací poplatok práve nemocnici.

„Vyberá snáď nemocnica parkovné za vstup na súkromný pozemok, alebo za vstup na areál vodární?“ rozhorčuje sa Kolarčík, no ako už bolo uvedené vyššie, ani v tomto nemocnica problém nevidí.
 
Pán Kolarčík už v minulosti žiadal o nápravu stavu aspoň takým spôsobom, aby sa vybudoval plot medzi pohrebníctvom LOHEX a patológiou, tie sú totiž spojené krátkou úzkou cestičkou popri tenisovom kurte. Navyše vraj pracovníci LOHEX-u monitorujú objekt patológie a pri pohybe pozostalých okamžite vyrážajú k nim, aby im ponúkali svoje služby, čo dokazujú aj videá, ktorými disponuje pán Kolarčík. Práve preto sa nebojí obrátiť sa v celej veci na súd. „Zákon musí platiť pre všetkých rovnako!“ prízvukuje Kolarčík. Na Gloriu s. r. o. až také ťažké srdce nemá, hoci aj Gloria s. r. o., podľa neho, porušuje zákon o pohrebníctve tým, že má svoje chladiace zariadenie umiestnené v areáli nemocnice. Dokonca sa s konkurenčným pohrebníctvom spojil, aby vytvorili akési „stráže“. Kolarčík totiž tvrdí, že keď pred budovou patológie hliadkujú zamestnanci Glorie s. r. o. a jeho pohrebníctva, pracovníci LOHEX-u sa neopovážia ponúkať svoje služby zosnulým.

Spoločnosť LOHEX má na vec iný názor. Odmieta, že by porušovala zákon o pohrebníctve a celú situácia vraj vyvolala snaha pohrebnej služby ERA – PS o jej likvidáciu.

Taktiež vedenie prešovskej nemocnice vidí v pozadí celej situácie dlhoročný konkurenčný boj medzi jednotlivými poskytovateľmi pohrebných a kremačných služieb v Prešove. Preto aj na našu urgenciu, aby bol medzi patológiu a sídlom LOHEX-u vybudovaný plot, ktorý by prispel aspoň k čiastočnej náprave daného stavu, odpovedalo vedenie nemocnice negatívne.

V snahe o uspokojivé riešenie daného status quo nám teda ostáva len vývoj celej situácie ďalej sledovať a v prípade akejkoľvek zmeny priniesť čitateľskej verejnosti aktuálne informácie.

Text a foto Pavol Ičo © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP III. 2016
Späť na tému Súčasnosť
 

Kliknutím na obrázok otvoríte fotoprílohu
Prezrite si pohodlne ďalších 6 fotografií
Podporte náš článok
Fotogaléria k článku