Mesto prevzalo správu

26.09.2016

Žilina - Po 20 rokoch vymenili správcu cintorínov

V časopise Slovenské pohrebníctvo sme v roku 2012 priniesli rozhovor s primátorom Žiliny ohľadom správy mestských cintorínov. V minulom roku však došlo k zaujímavej zmene, keďže po dvadsiatich rokoch správu pohrebísk od súkromnej spoločnosti prevzala mestská spoločnosť. O tejto zmene, ale aj aktuálnych plánoch so žilinskými cintorínmi sme sa rozprávali s primátorom mesta Žilina Ing. Igorom Chomom.

♦ Mesto v decembri 2014 pristúpilo k rozviazaniu zmluvy so spoločnosťou Funeral, ktorá v Žiline a mestských častiach spravovala cintoríny viac ako 20 rokov. Od 1. októbra 2015 prebrala správu 16 pohrebísk na území mesta Žilina spoločnosť ŽILBYT, s. r. o. Prečo došlo k tejto zmene?
Mesto Žilina, ako vlastník 16 pohrebísk + 9 domov smútku sa rozhodovalo už dlhšie vykonať zmenu správcovskej spoločnosti pohrebísk a previesť majetok mesta na vlastnú spoločnosť, ktorú po zriadení spoločnosti ŽILBYT s. r. o. zrealizovalo. Išlo o možnosť lepšej kontrolovateľnosti a zmenu systému práce.
 
♦ Žilinské cintoríny spravuje už vyše pol roka mesto. Môžete porovnať správu cintorínov súkromnou spoločnosťou a mestom?
Šesť mesiacov je ešte krátky časový úsek na hodnotenie či porovnávanie stavu správcu pohrebísk. Môžeme povedať, že mesto svojou správcovskou spoločnosťou sprehľadnilo využívanie svojho majetku, ako aj evidenciu prideľovania jednotlivých hrobových miest s výberom poplatku za prenájom hrobového miesta. Pristúpilo sa ku vygenerovaniu neplatných nájomných zmlúv za hrobové miesta a vykonáva sa doplnenie evidencie hrobových miest.
 
♦ Žilinčanom ste sľubovali, že mesto ako budúci správca cintorínov plánuje rekonštrukciu domu smútku, chodníkov a oplotenia na Starom cintoríne, ktoré boli v dezolátnom stave, a tiež vybudovanie novej prístupovej cesty na Nový cintorín. Čo z tohto sa podarilo realizovať?
Vykonáva sa  postupná rekonštrukcia Starého domu smútku. Na základe výsledkov verejného obstarávania bola vykonaná rekonštrukcia kanalizácie, celková výmena kancelárskych okien a vstupných dverí. Vykonala sa kompletná rekonštrukcia vykurovania, kompletná rekonštrukcia toaliet pre verejnosť. Vytvorili sa dôstojné šatne pre zamestnancov pohrebísk. Vykonala sa výmena interiérových dverí v priestoroch domu smútku. Pripravuje sa oprava elektroinštalácie domu smútku a rozvodov optických sietí s napojením sa na kamerový systém. Realizovali sme komplexné ozvučenie domu smútku s doplnením osvetľovacích telies v obradnej sieni. Pripravuje sa rekonštrukcia oplotenia Starého cintorína. Je naprojektovaná nová prístupová cesta na Nový cintorín pre zabezpečenie vývozu komunálneho odpadu, ktorý sa v súčasnosti vyváža provizórnym sprístupnením. Plánovito sa pripravuje napojenie vody na Nový cintorín a ostatné cintoríny.

zilina_0772
Cintorín v Žiline, archív redakcie
♦ Mesto Žilina využíva 16 cintorínov. Aké sú kapacity týchto pohrebísk, máte dostatok voľných hrobových miest?
Nakoľko priebežne dávame evidenciu hrobových miest do softvérovej podoby a poriadku, postupne zisťujeme, aký je stav na jednotlivých cintorínoch. Na základe zistených informácií o stave, máme dostatok hrobových miest na pochovávanie zosnulých. Verejným obstarávaním bola vybraná firma na realizáciu zamerania a vytýčenia ciest, chodníkov a hrobových miest na pohrebiskách v správe mesta Žilina.
 
♦ V roku 2012 ste nám povedali, že plánujete vykúpiť pozemky na rozšírenie cintorínov v mestských častiach Bytčica a Vranie. Taktiež ste plánovali vypracovať projektovú dokumentáciu na rozšírenie cintorína Zádubnie, prípadne podľa potreby, cintorína Brodno. Čo sa z týchto plánov podarilo realizovať?
Vykonávanie pochovávania zosnulých sa uskutočňuje najčastejšie v priestoroch Nového cintorína, ale aj na pohrebiskách v prímestských častiach mesta. Minulý rok došlo k navýšeniu o 400 hrobových miest na cintoríne v Trnovom, čo postačuje na 30 rokov. V tomto roku plánujeme vykúpiť pozemky na rozšírenie cintorínov v mestských častiach Bytčica a Vranie. Taktiež sa vypracováva projektová dokumentácia na rozšírenie cintorína Zádubnie, prípadne podľa možností cintorína Brodno. Začali sme jednať s vlastníkom pozemku o výstavbe urnových stien na pohrebisku Bytčica, ako aj Bôrik.  
 
♦ Aké zmeny môžu očakávať návštevníci žilinských cintorínov v budúcnosti?
Úplne mestu postačí, keď sa nám podarí tento narastajúci trend poriadku a čistoty udržať aj do ďalšieho obdobia a doriešime kompletnú evidenciu napojenia na softvér pre verejnosť.
 
♦ Žilinské cintoríny sa v máji 2015 „neslávne preslávili“ tým, že na jednom z nich mala ísť cesta priamo cez hrobové miesto. Potom, čo si tu kúpil hrobové miesto a dal postaviť pomník Jozef Zvolenský (76), zistil, že má cezeň viesť cesta, ktorú údajne natruc mestu predal bývalý správca. Ako ste vyriešili tento problém?
Uvedená problematika je ešte stále v súdnom riešení, a tak jej komentovanie nám neprináleží.
 
♦ V roku 2012 ste taktiež plánovali dokúpiť a doplniť softvér, aby ste mohli aktualizovať databázu platieb za prenájom hrobových miest a tým aj databázu neplatičov. Podarilo sa Vám v súčasnosti znížiť počet neplatičov na žilinských cintorínoch?
Správcovská spoločnosť si zakúpila softvér evidencie pohrebísk www.cintoriny.sk, ktorú priebežne dopĺňa a konkretizuje na skutočný stav. Postupne sa odstraňujú neplatiaci nájomníci hrobových miest, ktorí sa vyzývajú na odstránenie vzniknutého stavu. Dopĺňa sa evidencia pochovaných v jednotlivých hroboch.
 
♦ Pristupujete k zrušeniu nezaplatených hrobových miest?
Jedným z možných krokov je aj možnosť zrušenia hrobového miesta neplatiacich nájomníkov, avšak doposiaľ sa spoločnosti ŽILBYT s. r. o. podarilo dohodnúť s každým nájomcom na uhradení si podlžností voči mestu a na vysporiadaní svojich záväzkov.
 
♦ Aký je aktuálny cenník za správu klasického hrobového miesta a urnového miesta? Plánuje vedenie mesta predložiť do zastupiteľstva návrh na úpravu cien za tieto služby?
Aktuálny cenník za hrobové miesta: jednohrob 5,00 €, dvojhrob 10,00 €, detský hrob a urnové miesto 2,00 €. Mesto Žilina ani správcovská spoločnosť neplánuje zmenu sadzby za nájom hrobových miest.
 
♦ Vo viacerých mestách je na pohrebiskách problém s vandalmi a zlodejmi. Aké máte skúsenosti na vašich cintorínoch? Aké kroky podniká mesto v súvislosti s ochranou majetku na cintorínoch? Sú na nich kamery, respektíve stála bezpečnostná služba?
Mesto Žilina na základe skutočných situácií nemá skúsenosti s vandalmi na pohrebiskách. Väčšinou je to len priestupok mládeže, ktorú za pomoci Mestskej polície Žilina dokáže vyriešiť k poriadku a ochrane majetku mesta Žilina.
 
♦ Máte problém so starými stromami?
Staré stromy sa začali riešiť príchodom nového správcu. Vykonalo sa orezanie stromov, upravili sa kríky a na základe povolenia výrubu boli nebezpečné stromy odstránené, aby nedochádzalo k poškodeniu majetku či úrazu v priestoroch pohrebísk.
 
♦ Koľko pohrebných služieb pôsobí na území mesta Žilina a aká je ich spolupráca s mestom?
V súčasnosti na území mesta realizuje svoju podnikateľskú činnosť sedem pohrebných služieb, s ktorými má mesto veľmi dobrú spoluprácu.

Marcel Lincényi foto archív © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP II. 2016
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok