Hroby kopú aj príbuzní

15.04.2015

Pohrebníctvo v Maďarsku

 V Maďarsku môžu požiadať pozostalí o sociálny pohreb v prípade, že sa zaviažu k spolupráci pri manipulácii s mŕtvym, respektíve k vykopaniu hrobu. Aj to je jedna zo zmien, ktorú priniesla právna reforma pre pohrebné služby v Maďarsku, o ktorej na Prvej medzinárodnej konferencii pohrebníctva vo Višegrádskom priestore informoval svojich kolegov podpredseda Maďarskej asociácie pohrebníctva Béla Puskás.

Zmenu legislatívy v pohrebníctve si v Maďarsku vyžiadal stav, ktorý vznikol po veľkej privatizácii štátnych podnikov a následných negatívnych vplyvoch, ktoré prinieslo súkromné vlastníctvo. „Vznikom súkromných pohrebných služieb, stúpli náklady na pochovávanie. Keďže si čoraz viac ľudí nemohlo dovoliť dôstojný pohreb, narastal počet tých, ktorí si domov odnášali urny. Tu nastal problém, nakoľko osud urien nebol vôbec sledovateľný. Myslím si, že tieto zmeny priniesli veľké škody v maďarskej pietnej kultúre,“ povedal počas prednášky Béla Puskás, ktorý pracuje 15 rokov v odbore a aktuálne, ako riaditeľ organizácie, spravuje 2 200 cintorínov. Najmä samosprávy nemali dosť finančných prostriedkov na správu cintorínov, zvyšovali ceny za služby v pohrebníctve, čo sa v skutočnosti premietlo do nákladov na pohreb pre pozostalých. Vo verejnosti preto rástol tlak na zníženie režijných nákladov pri pochovávaní, a preto maďarská vláda prijala legislatívu, ktorá pre organizácie a pohrebné služby stanovuje úlohy a pravidlá pre ich činnosť. Kľúčovou zmenou je, že každý, kto vykonáva služby v pohrebníctve, nato musí mať špeciálne povolenie.

IMG_3992
Podpredseda Maďarskej asociácie pohrebníctva, Béla Puskás
Zákon povoľuje súkromné cintoríny
V Maďarsku je dokopy 4 430 pohrebísk. Najviac z nich je prevádzkovaných samosprávou, ďalšie sú štátne, cirkevné, ale aj súkromné. Príkladom je súkromný cintorín v Budapešti, ktorý prenajíma samospráva. Za tri najdôležitejšie funkcie pohrebiska sa považujú pietna funkcia, pohrebná funkcia a funkcia verejného zdravia. Cintoríny musia byť spravované cez hospodársku organizáciu, alebo združenie, ktoré realizuje pohrebnícku činnosť. Prevádzkovanie cintorínov je veľmi vážna úloha pre samosprávu, nakoľko spravuje všetky prevádzky, ktoré sú spojené s vykonávaním služieb v pohrebníctve. Každý správca cintorína musí zo zákona dodržať rad úloh, na druhej strane môže prevádzkovanie pohrebiska on sám ešte upraviť osobitnými predpismi. Prevádzkovateľ napríklad v prípade sociálneho pohrebu musí zabezpečiť pozostalým na vykopanie hrobu a pochovanie truhly prostriedky nato určené, pričom túto novú úlohu vykonáva bez akýchkoľvek dotácií. Jednou z najväčších prekážok pri prevádzkovaní cintorínov v Maďarsku je fakt, že aj tieto  služby sú zaťažené 27 % daňou z DPH. Ak teda príjmy zo správy cintorínov nestačia, prevádzkovateľ je nútený hradiť náklady z iných zdrojov. Ďalším problémom je, že väčšinu nákladov v súvislosti s pohrebom hradí obyvateľstvo, nakoľko je veľmi nízka štátna podpora.

Prísne zakladanie nového pohrebiska
V Maďarsku je zakladanie nového cintorína veľmi prísne, nakoľko okrem iného musí byť dodržaná jeho bezbariérová prístupnosť, harmonické usporiadanie, ale aj dom smútku s vykurovaním a toaletami. V prípade obci s viac ako 2 000 obyvateľmi musí byť zabezpečené pevné vykurovanie, v menších obciach stačí aj mobilné kúrenie. Nové pohrebisko musí byť v zmysle zákona oplotené tak, aby jeho ohradenie dostatočne chránilo hrobové miesta. Nový cintorín sa má budovať tak, aby na ňom bola zabezpečená harmónia s prostredím, pričom hrobové miesta majú zaberať maximálne 65 % jeho rozlohy. Ďalej treba vybudovať cestu k domu smútku s vysadenými stromami pri ceste a zreteľne umiestnenými informačnými tabuľami. Zabezpečený musí byť tiež odvoz odpadu, recyklácia zatiaľ nie je povinná. V Maďarsku sú preto dominantné cintoríny, ktoré pripomínajú pohrebné záhrady so stromami. Samozrejme, že sa vo väčších mestách nachádzajú aj cintoríny naplnené na 90 %, ale právna úprava v tomto prípade nemá spätný účinok. Maďarský zákon veľmi prísne predpisuje, kto môže vykonávať pracovné činnosti na cintorínoch, ktoré musia byť vopred zahlásené.

Výdavky v súvislosti s pochovaním
Prevádzkovatelia cintorínov vyberajú poplatky za prenájom hrobového miesta, prevádzkovanie cintorínov, cintorínske zariadenia, vjazd do cintorína atď. Väčšina samospráv nechce, alebo nedokáže prispievať na správu cintorínov, pričom problémom je aj spomínaná 27 % daň. Jedným z nástrojov, ako znižovať ceny cintorínskych služieb, je povinné zverejňovanie cien pohrebov a kremácií. V Maďarsku sa prenajíma hrobové miesto na 25 rokov a hrobka na 60 rokov, pričom ceny sú odlišné. Najlacnejšie hrobové miesto sa dá nájsť na vidieku už za 1 000 forintov. Vo väčších mestách sa hrobové miesto prenajíma od 15 000 – 30 000 forintov, pričom najvyššie ceny sú v Budapešti, kde sa poplatok za jedno miesto pohybuje od 50 000 – 150 000 forintov podľa umiestnenia. Suma obsahuje aj poplatok za prevádzkovanie cintorína. Po 25 rokoch treba opäť zaplatiť nájom, pričom v tomto prípade už stačí uhradiť 25 % sumy, zvyšnú časť je možné splácať postupne. Po 25 rokoch sa môže hrobové miesto otvoriť a pochovať doň ďalšia rakva. Pri otváraní hrobu je potrebné zadovážiť si povolenie rodinného príslušníka. Ak o to požiada polícia, povolenie nie je potrebné. Zákon určuje maximálnu sumu 6 000 forintov za chladenie pozostalého. Náklady na spopolnenie vrátane poplatku za chladenie priemerne činia 10 000 forintov.

Klimatizácia vo vozidlách
Nová legislatíva ďalej zavádza, že kancelárie pohrebných služieb, ako aj propagačné materiály nesmú byť umiestnené v zdravotníckych zariadeniach a taktiež 200 metrov od nich. Pohrebné služby musia mať od 1. marca do 3. septembra klimatizované vozidlá. Ak cesta trvá dlhšie ako 90 minút, vo vozidle musí byť teplota najviac 18º C.

Vydávanie urien
Veľkým problémom v Maďarsku je vydávanie urien, nakoľko veľa ľudí si berie urny domov a vôbec ich neumiestňuje na cintorín. Nová legislatíva síce túto možnosť úplne nezrušila, ale zaviedla podpísanie vyhlásenia, v ktorom pozostalý prehlási, že zabezpečí také pietne miesto, aby bolo aj ostatným príbuzným umožnené zabezpečiť zosnulému vzdanie pocty. Ak teda chce blízky príbuzný zobrať urnu do lesa alebo záhrady, musí  v prehlásení špecifikovať jej umiestnenie. Popol môže byť rozdelený a roznesený kdekoľvek na svete, ak si to človek vo svojom závete želal. S urnovým miestom môže disponovať aj viac rodinných príslušníkov.

Sociálny pohreb
Novinkou v maďarskej legislatíve je sociálny pohreb, ktorý vláda Viktora Orbána zaviedla potom, čo pribúdali prípady, keď príbuzní nemali na pohreb. V prípade sociálneho pohrebu hradí štát náklady spojené s pohrebom, samospráva poskytuje hrobové miesto na 25 rokov. Pozostalí síce nemajú žiadne náklady spojené s pohrebom, ale štát ich zároveň zaväzuje k spolupráci. V prípade, že si pozostalí želajú sociálny pohreb, musia oň požiadať samosprávu do troch dní od úmrtia osoby, pričom tá má jeden deň nato, aby zorganizovala pohreb a štát zabezpečil potrebné finančné prostriedky.

IMG_4057
Pozostalí sa zaväzujú aj k výkopu hrobu
Ak si príbuzní vyberú sociálny pohreb pre pozostalého, podpisujú vyhlásenie, že pohreb sa môže vykonať iba do sociálnej parcely, ktorá je jasne vyznačená na tento účel. Pozostalí sa ďalej zaväzujú, že na hrobe nemôžu postaviť náhrobný kameň, alebo pomník, pričom do sociálneho hrobu sa môže pochovať iba urna. Pozostalí taktiež nemôžu mať žiadne požiadavky na pohrebné služby, ani žiadne nároky voči nim. Zadávateľ pohrebu zároveň musí podpísať prehlásenie, že niekoľko úloh bude vykonávať sám, ako napríklad umyť, obliecť zosnulého, niesť kríž s nápisom k hrobu. Ale najväčšou úlohou je vykopanie hrobu pre rakvu, respektíve miesta pre urnu. Treba zdôrazniť náročnosť úlohy pozostalých v prípade nevhodných podmienok, ako napríklad kamenistá pôda, alebo nepriaznivé počasie. Pri manipulácii s telom a výkope jamy je veľmi dôležitá ochrana a bezpečnosť pri práci, a preto štát zabezpečí, aby sa dotyční oboznámili s hygienickými a ďalšími pravidlami, ktoré sú nevyhnutné. Príbuzní musia zároveň prehlásiť, že berú na vedomie okolnosti, ktoré môžu nastať pri tejto činnosti. Keď príbuzní porušia úlohy v zmluve, prevádzkovateľ je oprávnený prerušiť pohreb a následne všetky náklady musia uhradiť rodinní príslušníci. Ak sa preukáže, že príbuzní nevedia vykopať hrob, táto úloha sa vykoná za verejné financie. Samospráva zo zákona je povinná zabezpečiť sociálne pohreby aj v prípade nárastu záujmu o ne. Sociálny pohreb nie je možné spraviť v prípade, že si to dotyčný v závete neželal. „Zatiaľ aj my, prevádzkovatelia pohrebísk, máme viaceré otázky v súvislosti s výkonom tejto činnosti. Uvidíme, ako bude táto úloha fungovať od januára 2015, keď legislatíva nadobudne platnosť. Do budúcnosti však hľadíme optimisticky a predpokladáme to, že táto legislatíva zlepší právne prostredie pre prevádzkovanie pohrebísk v Maďarsku,“ dodal podpredseda Maďarskej asociácie pohrebníctva Béla Puskás.
 

Pripravila Marcel Lincényi, foto Pavel Ondera © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP IV. 2014
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok