27.04.2016

Smútočnou hudbou je všetko, čo sa hrá na obradoch

Pohreb má byť dôstojnou rozlúčkou so zosnulým. A toto má platiť aj pri výbere vhodnej hudby, ktorá celú smútočnú atmosféru podfarbuje. Aké majú skúsenosti pracovníci Krematória a cintorínskych služieb v Banskej Bystrici? Svoje skúsenosti nám prezradili Zorka Bittarová, Eva Crmanová a Pavol Bielik. „V zásade odporúčame rodine vybrať skladbu, ktorú mal zosnulý človek v obľube. Ak nemal obľúbený žáner, väčšinou vyberáme klasické skladby, ktoré sú na obrade dôstojným momentom.“

Ako si u vás môžu objednať hudbu pozostalí? Majú zvyčajne konkrétnu predstavu, alebo v čom im viete poradiť?
Prioritou krematória v Banskej Bystrici je živá hudba. Počas celého obradu je zabezpečený organista, ktorý odohrá takmer celý obrad – vstup pozostalých do obradnej miestnosti, hudobný sprievod pod báseň, samostatné sólo, kondolencie v závere obradu.

Rodina hudbu neobjednáva. Pri zabezpečovaní obradu priamo s kompetentným pracovníkom dohodne záverečnú skladbu, ktorá bude na obrade zahraná. Reprodukovaná hudba sa púšťa v úvode obradu ako predel medzi poéziou a hlavným príhovorom a v závere obradu pri zatváraní katafalku.
 
Nie vždy má rodina jasnú predstavu, ktorú skladbu vyberie pri zatváraní katafalku. Pokiaľ áno, odporúčame doniesť CD, alebo si vyberú z našej hudobnej ponuky. Vieme poradiť, pokiaľ sa rodina nevie zorientovať v žánri, pracovníci krematória sú hudobne fundovaní. Je našou snahou nespájať v rámci obradu nesúrodé žánre, ktoré celkovú atmosféru narušia a rozbijú.

bielik_portret-(4)
Pavol Bielik, vedúci prevádzky krematória
a cintorínskych služieb v Meste Banská Bystrica, poslanec Mestského zastupiteľstva. Mestská organizácia ZARES je aj členom Slovenskej asociácie pohrebných
a kremačných služieb SAPaKS.
Máte nejaký vybraný repertoár možnej hudby, ktorá odznie na pohrebe či v obradnej sále, alebo si ju môžu zabezpečiť aj pozostalí?
Naše krematórium  disponuje pomerne veľkou ponukou hudby rôznych žánrov a tento repertoár neustále dopĺňame. Pokiaľ požadovanú skladbu nemáme k dispozícii, rodina si môže priniesť vlastnú nahrávku.

Je rozdiel vo výbere hudby, ak ide o mladého človeka, ktorý zomrel nečakanou smrťou, napríklad pri dopravnej nehode a seniora vo vyššom veku?  
Samozrejme, že je rozdiel vo výbere hudby pre mladého človeka a človeka v zrelej jeseni života. Stretávame sa však s prípadmi, kedy rodina trvá na odznení nevhodnej skladby (podľa nášho úsudku) a nemá vôľu to zmeniť. Vtedy rečník v rámci svojho vystúpenia povie, že hráme skladbu podľa želania a výberu rodiny, čím chránime „dobré meno“ nášho pracoviska.

Pre mladých ľudí sa osvedčili napríklad tzv. rockové balady, ale aj mnohí interpreti slovenskej a českej hudobnej produkcie, pre starších ľudí skôr ľudový žáner, skladby starých spevákov tzv. „repete“, operné árie a klasická hudba všeobecne.

Obľúbené sú aj rôzne filmové melódie. V zásade odporúčame rodine vybrať skladbu, ktorú mal zosnulý človek v obľube, ak nemal obľúbený žáner, väčšinou vyberáme klasické skladby, ktoré sú na obrade dôstojným momentom.

Sú skladby vhodné pre matku, otca, pre ženu, pre muža. Úlohu zohráva vek zosnulého, jeho dominantná záľuba, napríklad vzťah k prírode, rodnému kraju, folklóru a podobne. Je veľa východiskových momentov, ktoré sa stanú kritériom pri výbere skladby.

Najhranejšie na pohreboch?

Ave Maria (v rôznych verziách)
Až ma anjeli (Petr Spálený)
Tam u nebeských bran (Michal Tučný)
Voda živá (Aneta Langerová)
Vtedy na západe (Věra Špinarová)
Z Nového sveta (Antonín Dvořák)
Con Te Partir (Andrea Bocelli)
Ave Verum (W. A. Mozart)
My Way (Frank Sinatra)
Yesterday (Beatles)

Zdroj: Mladá fronta,
portál pohrebiste.cz
Spolupracujete ako pohrebná služba aj s nejakými pohrebnými kapelami, dychovou či inou hudbou? Čo sa vám najviac osvedčilo v praxi?
So žiadnymi hudobnými telesami nespolupracujeme. Rešpektujeme rozhodnutie, keď si rodina zabezpečí živú hudbu podľa svojich predstáv, napríklad  dychovú, folklórnu, vojenskú, prípadne inú. Špecifické obrady sú pri úmrtí umelca, kde živá hudba je zrkadlom jeho profesionálneho pôsobenia.

Platia sa za použitie hudby na pohreboch, prípadne na karoch, nejaké poplatky?
Za orgánovú a reprodukovanú hudbu rodina platí poplatok podľa cenníka.

Prekvapili vás v poslednej dobe nejaké zaujímavé trendy pri zabezpečovaní hudby na pohreboch? Je niečo iné či nové na rozdiel od minulých rokov?
Rodina neraz kopíruje pri výbere hudby aktuálny rádiový hit, či už domácej alebo zahraničnej hudobnej scény. Väčšinou sú tieto skladby vyberané pre mladých ľudí alebo ľudí v aktívnom veku. Dá sa teda všeobecne povedať, že v dnešných podmienkach už smútočná hudba v plnom slova význame ani nie je. Smútočnou hudbou je aktuálne všetko, čo sa hrá na obradoch, od modernej populárnej hudby, cez ľudovú, dychovú, filmovú až po nestarnúcu klasiku hudobných majstrov, ktorá je podľa nepísaných pravidiel najdôstojnejším zástupcom pri výbere hudby na smútočných obradoch.

Rozdiel medzi kritériami pri výbere hudby v minulosti a dnes je ten, že súčasná doba veľmi pokročila, poskytuje veľa možností prenosu skladieb k ich použitiu, veľa možností výberu všetkých žánrov, čím sa zotrela hranica medzi možným a nemožným. Záleží iba od toho, ako sú krematórium a smútočná sieň technicky vybavené. A záleží aj od toho, ako sú hudobne zdatní a skúsení samotní pracovníci zariadenia, aby smútočný obrad v konečnom dôsledku nevyznel rušivo a komicky nevhodným výberom skladieb, ale dôstojne, plynulým prechodom hudobných a slovných vstupov, ktoré spolu vzájomne súvisia.
Späť na tému Súčasnosť
 
Podporte náš článok