V Lučenci pochybili

14.01.2016

Pri zámene tiel bol porušený zákon

V prípade medializovanej zámeny tiel zosnulých žien v Lučenci vo februári tohto roku bol porušený zákon o pohrebníctve. Konštatoval to Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) so sídlom v Lučenci, ktorý na základe podnetu redaktora odborného časopisu Slovenské pohrebníctvo vykonal štátny zdravotný dozor. V záujme potvrdenia medializovaných informácií, ale predovšetkým pre očistenie dobrého mena serióznych pohrebných služieb, sme ešte 31. marca 2015 oslovili regionálneho hygienika Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Lučenci MUDr. Jarmilu Lehotayovú, MPH s otázkou, či RÚVZ so sídlom v Lučenci prešetroval prípad zámeny dvoch tiel v Lučenci, respektíve, či dostali k tejto veci nejaký podnet. „Na základe Vašej žiadosti Vás informujem, že k uvedenej veci sme nedostali žiadny podnet a stanovisko do médií bolo dané hovorkyňou Úradu verejného zdravotníctva SR Mgr. Skalickou: Zákon o pohrebníctve neupravuje takto vzniknutú situáciu, keď pohrebná služba omylom pochová do hrobu inú mŕtvu osobu,” konštatovala v odpovedi regionálna hygienička RÚVZ SR so sídlom v Lučenci MUDr. Jarmila Lehotayová, MPH.

Vzhľadom na nečinnosť regionálneho úradu v tejto veci sme preto 14. apríla 2015 podali podnet na prešetrenie celej veci priamo na hlavného hygienika Slovenskej republiky prof. MUDr. Ivana Rovného, PhD., MPH, ktorého sme zároveň upozornili na možné porušenia zákona. O opodstatnenosti našej žiadosti svedčí aj skutočnosť, že 22. apríla 2015 sme prijali informáciu o tom, že ÚVZ SR požiada RÚVZ so sídlom v Lučenci o prešetrenie predmetnej situácie a informovanie o výsledkoch šetrenia. Následne v prípade zámeny zosnulých žien v Lučenci vykonal RÚVZ so sídlom v Lučenci štátny zdravotný dozor s cieľom  prešetriť dodržiavania zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve.
 
DSC_0319
Cintorín Lučenec, foto redakcia
Porušenia odhalil štátny zdravotný dozor
Na základe štátneho zdravotného dozoru bolo zistené, že došlo k porušeniu § 7 ods. 1) zákona č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, nakoľko nebolo vykonané označenie transportného vaku identifikačnými údajmi zosnulej osoby pri prevoze z DSS do domu smútku. „Na základe skutkových zistení RÚVZ so sídlom v Lučenci pristúpil k začatiu správneho konania o uložení pokuty za správny delikt na úseku pohrebníctva podľa § 33 ods. 10) zákona č. 131/2010 Z. z. Zároveň bolo zistené, že pred vykonaním exhumácie RÚVZ so sídlom v Lučenci nebol požiadaný o vyjadrenie podľa § 19 ods. 8) pism. a). V zmysle platného znenia zákona však takéto konanie nemožno klasifikovať ako správny delikt na úseku pohrebníctva,“ uvádza sa v stanovisku, ktoré nám poskytla hovorkyňa Úradu verejného zdravotníctva SR Mgr. Lenka Skalická s tým, že Úrad verejného zdravotníctva v súčasnosti pracuje na novelizácií zákona o pohrebníctve, v ktorej budú navrhnuté povinnosti pohrebných služieb ako aj zariadení sociálnych služieb tak, aby sa zabránilo zámenám mŕtvych tiel.

DSC_0293
Hrob Pavly, foto redakcia
„Informácie v médiách nemusia byť automaticky registrované orgánmi dozoru. Orgány dozoru považujú za podnety tie podania, ktoré sú im priamo doručené, či už fyzickými alebo právnickými osobami, resp. inými orgánmi verejnej správy,“ odpovedala hovorkyňa ÚVZ SR Mgr. Lenka Skalická na našu otázku, prečo medializovanie celej témy v celoslovenských médiách s charakterom mediálnej témy, nebolo dostatočným podnetom, respektíve dôvodom preto, aby RÚVZ Lučenec začal sám v tejto veci sám konať.

Priznal chybu
Telá zosnulej Pavly († 80) a Ľudmily († 88) mala v Lučenci zameniť pohrebná služba Jána T. „Od začiatku roka je veľké množstvo úmrtí. Veľmi podobné panie sme označili ceduľkami, ktoré však spadli. Bohužiaľ, stalo sa to, čo sa mi za 24 rokov môjho pôsobenia ešte nestalo. Je mi to veľmi ľúto,“ povedal vtedy majiteľ pohrebnej služby pre denník Nový Čas.

Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo
publikované vo vydaní SP III. 2015


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok