Rozhovor s generálnym riaditeľom ZVJS

02.07.2013

Keď za múrmi väznice zomrie odsúdený

Úmrtia neobchádzajú ani obvinených a odsúdených Slovákov. V minulom roku zomrelo 21 osôb v ústavoch na výkon väzby, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody, ústavoch na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých a nemocniciach pre obvinených. S riaditeľom Kancelárie generálneho riaditeľa Zboru väzenskej a justičnej stráže pplk. Mgr. Eugenom Balkom, v. r. sme sa rozprávali o tom, aký je postup, keď za múrmi výkonu väzby či odňatia slobody zomrie väznená osoba.
 
Balko-GR-ZVJS
pplk. Mgr. Eugen Balko
generálny riaditeľ ZVJS
Koľko je aktuálne obvinených a odsúdených v slovenských väzniciach?
Aktuálne sa v rámci Slovenskej republiky v slovenských väzniciach nachádza viac ako 10 000 väznených osôb, z toho viac ako 1 300 obvinených a takmer 9 000 odsúdených.  
 
Aký počet úmrtí registruje vo svojich ústavoch Zbor väzenskej a justičnej stráže za rok 2012?
V roku 2012 bolo v ústavoch Zboru väzenskej a justičnej stráže zaznamenaných 21 úmrtí väznených osôb. 
 
Aký je priemerný vek zomrelých v slovenských väzniciach?
V roku 2012 bol priemerný vek zosnulých pri úmrtí takmer 50 rokov, pri samovraždách je to viac ako 40 rokov.
 
v_2_7157
Väznica v Ilave
Sú zomrelí vo väzniciach podrobení súdnej pitve, aby bolo vylúčené cudzie zavinenie?
Áno, v súvislosti s každým úmrtím je vykonávaná patologická pitva.  
 
K akým príčinám úmrtí najčastejšie dochádza v slovenských väzniciach?
Najčastejšou príčinou úmrtí sú kardiovaskulárne zlyhania a nádorové ochorenia. 
 
Médiá nezriedka informujú o samovraždách. Aký je percentuálny počet samovrážd z celkového počtu úmrtí vo väzniciach?
V roku 2012 bolo zaznamenaných 5 samovrážd väznených osôb.
 
Aké opatrenia existujú v ústavoch, aby sa eliminovali samovraždy obvinených a odsúdených?
Pre účelné zaobchádzanie s obvinenými alebo odsúdenými, u ktorých personál, podieľajúci sa na zaobchádzaní, objektívnym spracovaním získaných informácií (napríklad z korešpondencie, individuálneho pohovoru, vstupnej lekárskej prehliadky; pri prijímaní obvineného alebo odsúdeného do výkonu väzby alebo výkonu trestu od príslušníkov Policajného zboru alebo samotného obvineného alebo odsúdeného; z posúdenia jeho aktuálneho psychického stavu, zdravotného stavu, záverov psychologického alebo psychiatrického vyšetrenia alebo iných zdrojov) vyhodnotí zvýšené riziko sebapoškodenia a samovražedného konania, sa nariaďuje zvýšená pozornosť, zvýšený dohľad alebo monitorovanie.  
 
v_5_sucany
Ústav na výkon trestu pre mladistvých - Sučany
Aký je postup, keď príslušníci zboru väzenskej a justičnej stráže zistia úmrtie odsúdeného respektíve obvineného? Ostáva telo zomrelého na cele, alebo je prevezené do nemocnice pre obvinených a odsúdených?
Po zistení úmrtia je privolaný ošetrujúci lekár, obhliadajúci lekár a príslušníci Policajného zboru, ktorí postupujú v zmysle Trestného poriadku.     
 
Majú ústavy na výkon trestu obhliadajúcich lekárov, respektíve spolupracujete s obhliadajúcimi lekármi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou?
Ústavy spolupracujú s obhliadajúcimi lekármi Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. 
 
Je telo zosnulého uložené v chladiacom boxe ústavu na výkon trestu, alebo je telo prevezené na niektoré z pracovísk súdneho lekárstva?
Telo zosnulého je ihneď po vykonaní potrebných úkonov prevezené na príslušné pracovisko súdneho lekárstva. 
 
Kto zabezpečuje prevoz zomrelého z väznice na ústav súdneho lekárstva, väzenská a justičná stráž alebo pohrebná služba?
Pohrebná služba.
 
v_justic_1
Justičný palác a väznica v Bratislave
Disponuje väzenská a justičná stráž autom s chladiacim boxom? Za akých podmienok môže vstúpiť vozidlo pohrebnej služby do ústavu na výkon trestu?
Zbor väzenskej a justičnej stráže nedisponuje takýmto autom. Vstup civilných osôb a civilných motorových vozidiel do stráženého objektu je realizovaný v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi a internými predpismi tak, aby bola zaistená maximálna bezpečnosť. 
 
Kto zabezpečuje vybavovanie pohrebu zomrelého vo väznici,  Zbor väzenskej a justičnej stráže či pozostalí?
Pohreb si zabezpečujú príbuzní, pričom v prípade potreby na jeho zabezpečení participuje aj Zbor väzenskej a justičnej stráže. 
 
Čo v prípade zomrelého vo väznici, ktorý nemá blízkych z dôvodu, že bol odsúdený na doživotie. Kto bude hradiť jeho pohreb?
Pohreb zabezpečí ústav v spolupráci s príslušnou obcou alebo mestom. 
 
Majú právo sa spoluväzni zúčastniť pohrebu, ak o to požiadajú?
Opustenie ústavu je možné realizovať len za podmienok stanovených zákonom. Za dlhodobé pozitívne výsledky dosahované pri plnení programu zaobchádzania, resp. plnení pracovných povinností je možné odsúdenému v strednom a minimálnom stupni stráženia udeliť disciplinárnu odmenu vo forme mimoriadneho voľna na opustenie ústavu. V otvorenom oddelení sa odsúdenému môže zároveň povoliť vychádzka mimo ústavu.
 
Marcel Lincényi © Slovenské pohrebníctvo


Späť na tému Za hranicou zákona

 

Podporte náš článok